Archive for માર્ચ, 2012

‘ધુફારી’ચેં (છપ્પા)

માર્ચ 31, 2012

‘ધુફારી ચેં'(છપ્પા)

રીતભાત ગઇધર વડો ઘડાય જૂકો ભવીસ;
‘ધુફારી’ચેં ઉ નર થીંયે ભાકી મળે ખવીશ.

-@-

વંગી લઠ સીધી થીએ જ વારયો ઉંધો વંગ;
‘ધુફારી’ચેં ત ધૂળ પઇ જ બૂજે ન અતરો નંગ.

-@-

ફૂલીને થે ફાળકો ખરચે બૌ કલધાર;
ધન ‘ધુફારી’ નંઇ હલે માલકજે ધરબાર.

-@-

મંગો ત માલક વત મંગો ઉ વડો દાતાર;
‘ધુફારી’મંગધે માડુઆ ક્યોં પરવશ લાંચાર.

-@-

ધુસમણ કેણા સેલ અઇ કોય ન ખપધી ચાલ;
‘ધુફારી’ચેં ચોજા વંઞી ગાલમેં નાય કીં માલ.

૧૬/૦૯/૧૯૯૧     

Advertisements

ચઇતર

માર્ચ 25, 2012

ચઇતર

વલા ભાવર ને ભેનરૂં

              ચઇતર મેણું વિઠો ને ભેગી કિસમ કિસમ જે ઉત્સવજી ત જાણે ફાંટ બધી આયો આય. હીં પણ કચ્છજી પરજા ઉત્સવેમેં પ્રીતી રખેવારી આય.હાણે મણીમોંધ એકમથી મા આસાપરાજા ચઇતરી નોરાતા ચાલુ થયા.માડ઼ુ કડાં કડાંનું આસ્થાજે આસરે કોય પગપાડ઼ા ત કોય ચાડીકે ચડીને માવડીજે ડરસણ લાય નીકરી પ્યા અઇ.કચ્છજી પંચરંગી પરજામેં વસધે મરાઠેજો ઉત્સવ ગુડીપડવો ને મરાઠી નયે વરેજી સરૂઆત. કચ્છમેં વસધે લોવાણેજી ધરિયાલાલ જયંતિ ઇતરે મડઇજે ધરિયા કિનારેતે વડો મેડ઼ો.સિંધી ભાવરેજો આદીપુર,ગોપાલપુરી ને ગાંધીધામમેં વડો ઉત્સવ ચેટીચાંધ.
           આગિયા હલો સોંધરાણા પીર હાજીપીર વલીજો મેડ઼ો.આસ્થાડ઼ુજા ઘેરા હાજીપીરવલીજી સલામતે વિઞધા ડીસજે ત સામે મા આસાપરાજા ડરસણ કરે વરલ ઘેરા ફકત હિન જ મેણેમેં હકડ઼ે જ મારગતે કચ્છમેં જ ડિસજે. અગિયા હલો ત (રાધા આઠમ) ઘણેં માઇ આઠમ ચેંતા. એડ઼ી વારતા આય ક મા ભવાની તેની અસુરેકે મારણ પરગટ થ્યાવા ઇન ડી ગણે નાતેમેં સમુહ ભોજન પણ થીએતો.બે ડીં પુરણ પરસોતમ ભગવાન શ્રીરામજો જનમડીં ઇતરે રામ નવમી ને તેં પ્વા જાણે ઇનકે ખબર પઇ ક ભગવાન રામજો જનમ થ્યો આય ત સેવા કેણ ચઇતરી પુનમજે ડીં રામજે ભગત હુડમાનબાપા અચી પુગા ઇતર ઇનીજો જનમડીં હનુમાન જયંતિ.
                      બે કડાં થીએ ક ન ખબર નાય પણ કચ્છમેં મેડ઼ા લારોલાર હલ્યા અચેં જેડો કર અંજારમેં શ્રી રામડેવપીર જો મેડ઼ો,ગડપાધરમેં નાગેબાવેજો મેડ઼ો,નંઢી રાયણમેં ધોરમનાથજો મેડ઼ો,ને ચઇતરી તેરસજો જૈન ભાવરેજો વડો ઉત્સવ ભગવાન મહાવીરજો જનમડીં ઇતરે મહાવીર જયંતિ,તેં પ્વા શ્રી ઘનસ્યામ મારાજ જો પાટોત્સવ,તેં પ્વા સુખપર-અબડાસે વારીમેં કચ્છજો વધારે વખણાંધો મતિયેપીરજો મેડ઼ો,તેં પ્વા ભુજમેં હેર બધલ નયે મિંધરમેં રાધાકૃષ્ણદેવ જો પાટોત્સવ ને છેલ્લે મડઇમેં સીતલામાતાજો વડ઼ો મેડ઼ો.
           અંગ્રેજ હલ્યા વ્યા પણ પાકેં હકડ઼ે ડીંજી ભેટ ડઇ વ્યા ઇતરે માડ઼ુકે મુરખો ભનાયજો,ફીલમ ઉતારેજો ડીં…વા! સુંઞડી ગિડા હા ઇ એપ્રિલફૂલ ડે ઇ રામનવમીજે ડીં જ આય.આરબ ડેસ પાંકે હેર ધુડ઼જી ડમરી હલાયો ત કચ્છજા વડીલ કુચ્છયા ક “ચઇતર ડોરો ત મીં બોરો” ઇતરે જ ચઇતર મેણેમેં ધુડ઼જી ડમરી ઉડે ત વરસારે મીં બોરો પે ઇ ત ચવક આય નેરિયું વરસારે મીં કેડો થીએતો.
            જોકે અગુણું કચ્છ હાણે નાયર્યો જડેં ત્રે વરે ડુકાર ને હક્ડ઼ે વરે વરસારો થીંધો વો ઇતરે જ ત્રીં વરે પુજધલ કચ્છજે મીં મંઢો મીં ચોવાધોં વો પણ હણે કચ્છજે મીં કે કર ખારવ્યા અઇ જાણે ચોંધોવે કર મંઢો મંઢો કરેને મુંકે ભધનામ કરે છડ્યા અયો ત ગિનધા વિઞો ને હાણે દર વરે અસોસાર વસેતો સે પણ ખપે તેનું સબાલો ને ઇનજી મરજી પે તડે.હા ભધરેજા ભુસાકા પણ કરે.
            પાણ ગાલ કચ્છજે મેડ઼ેજી કઇતે ત હિની મેડ઼ેજી મજા ગિનણ અચો કચ્છ.હેર ન પુજી સગો તોંય વાંધો નાય મડઇ ને ભુજમેં તરાજી પારતે દર આતવારજો મજનુપીરજા મેડ઼ા ભરજેતા.તેની આંકે ગુમાઇબો ને ખલક સજીમેં વખણાધી મડઇજી ધાબેલીસે આંજી મેમાણઇ કબો.
અચીજા
જય માતાજી

બ પરિયું

માર્ચ 7, 2012

બ પરિયું

    બ ઉડધી પરિયું હકડ઼ે પૈસાધાર કુટુમજે ઘરે રાતવાસો કરેલાય રોકાણી.ઉ કુટુમ ડુઠ વો,ઇતરે ઇની પરિયેંકે ભંગલેજે મેમાણજે ઓયડ઼ેમેં ઓતારો ડે જી ભધલી અંઙણમેં રોકાણ કરેજી રજા ડિનો.
       જેડ઼ી ઇની પટ પથારી ક્યોં ત વડી પરી અંઙણજી ભિતમેં હકડ઼ો વિંધ ડિઠે સે ઇન પુરે છડે.નિંઢી પુરી ઇનજો કારણ પુછે ત ઇનકે વડી પરી જભાભ ડિને ક,
“જકીં ડિસાજે તો સે હંમેશા સચ્ચો નતો વે.”
                        બઇ રાતજો ઉ પરિયું હકડ઼ે બઉ જ ગરીભ પણ પરગજુ ખેડુ ને ઇનજી ઘરવારી જે ઘરે મેંમાણ થઇયું. ઉન ખેડ઼ુ પિંઢ વટે જકીં થોડો ખાધેજો વો તેમાંથી ભાગ કરે બીં પરિયેં કે ડિને ને પોય ઇનીકે પિઢજી પથારીમેં સુમર્યો જે સે ઇનીકે સુખજી નિંધર અચે.બે ડીં સુરજ ઉગો ત પરિયું ડિઠો ક,ખેડ઼ુ ને ઇનજી ઘરવારી રુંધાવા.ઇનીજી આવકજો હિકડ઼ો જ સાધન ઉ ગોં વઇ ઇ ખેતરમેં મરેલી પઇ વઇ.  હી ડસી નિંઢી પરી વડી પરીતે છટકીને પુછે
”હી તું કીં થીણ ડિને?ઉન પૈસાધાર વટે મિડ઼ે હુંધે છતાં તું ઇનકે મધધ કે(ભિતજો વિંધ પુરેને) ને હિન ખેડ઼ુ પિંઢ વટે થોડ઼ો ખધેજો વો તેં મિંજા પણ પાંકે ભાગ ડિને ને તું ઇનિજી ગોં મારે વિધે કુલાય?”
“મડ઼ે ડિસાંધી વસ્તું દરેક વખતે સરખી નતી વેં”વડી પરી જભાભ ડિને
“હાણે સુણ પાણ જડે ઉન પૈસાધારજે અંઙણમેં સુતા વાસી તડેં આંઉ ડિઠો ક ઉન ભિતજે વિંધ પાછડ઼ સોન ડટેલો વો”
“ઉ પૈસાધાર અભિમાનીને લોભિયો વો ઇ પિંઢ વટ ધન વો તેં મિંજા કોય કે કીં ડે ઇ નવો ઇતરે આંઉ ઉ ભિત જ ચોરાય ગિડ઼ી જેંજે લીધે ઇનકે કડેં કીં હથ ન અચે, પોય કાલ રાતજો પાણ ખેડ઼ુજી પથારીમેં સુતાવાસે તડેં જમરાજા ખેડ઼ુજી ઘરવારીકે ખણે લાય આયા વા તેંકે આંઉ ખેડ઼ુજી ઘરવારીજી ભધલેમેં ગાય ડઇ ડિની.ઇતરે જ ચાંતી જ જકી ડિસાજે તો સે હંમેશા સચ્ચો નતો વે.”

(યાહુ મેઇલ સુજીતજી ગાલિયું મથા)