બ પરિયું

બ પરિયું

    બ ઉડધી પરિયું હકડ઼ે પૈસાધાર કુટુમજે ઘરે રાતવાસો કરેલાય રોકાણી.ઉ કુટુમ ડુઠ વો,ઇતરે ઇની પરિયેંકે ભંગલેજે મેમાણજે ઓયડ઼ેમેં ઓતારો ડે જી ભધલી અંઙણમેં રોકાણ કરેજી રજા ડિનો.
       જેડ઼ી ઇની પટ પથારી ક્યોં ત વડી પરી અંઙણજી ભિતમેં હકડ઼ો વિંધ ડિઠે સે ઇન પુરે છડે.નિંઢી પુરી ઇનજો કારણ પુછે ત ઇનકે વડી પરી જભાભ ડિને ક,
“જકીં ડિસાજે તો સે હંમેશા સચ્ચો નતો વે.”
                        બઇ રાતજો ઉ પરિયું હકડ઼ે બઉ જ ગરીભ પણ પરગજુ ખેડુ ને ઇનજી ઘરવારી જે ઘરે મેંમાણ થઇયું. ઉન ખેડ઼ુ પિંઢ વટે જકીં થોડો ખાધેજો વો તેમાંથી ભાગ કરે બીં પરિયેં કે ડિને ને પોય ઇનીકે પિઢજી પથારીમેં સુમર્યો જે સે ઇનીકે સુખજી નિંધર અચે.બે ડીં સુરજ ઉગો ત પરિયું ડિઠો ક,ખેડ઼ુ ને ઇનજી ઘરવારી રુંધાવા.ઇનીજી આવકજો હિકડ઼ો જ સાધન ઉ ગોં વઇ ઇ ખેતરમેં મરેલી પઇ વઇ.  હી ડસી નિંઢી પરી વડી પરીતે છટકીને પુછે
”હી તું કીં થીણ ડિને?ઉન પૈસાધાર વટે મિડ઼ે હુંધે છતાં તું ઇનકે મધધ કે(ભિતજો વિંધ પુરેને) ને હિન ખેડ઼ુ પિંઢ વટે થોડ઼ો ખધેજો વો તેં મિંજા પણ પાંકે ભાગ ડિને ને તું ઇનિજી ગોં મારે વિધે કુલાય?”
“મડ઼ે ડિસાંધી વસ્તું દરેક વખતે સરખી નતી વેં”વડી પરી જભાભ ડિને
“હાણે સુણ પાણ જડે ઉન પૈસાધારજે અંઙણમેં સુતા વાસી તડેં આંઉ ડિઠો ક ઉન ભિતજે વિંધ પાછડ઼ સોન ડટેલો વો”
“ઉ પૈસાધાર અભિમાનીને લોભિયો વો ઇ પિંઢ વટ ધન વો તેં મિંજા કોય કે કીં ડે ઇ નવો ઇતરે આંઉ ઉ ભિત જ ચોરાય ગિડ઼ી જેંજે લીધે ઇનકે કડેં કીં હથ ન અચે, પોય કાલ રાતજો પાણ ખેડ઼ુજી પથારીમેં સુતાવાસે તડેં જમરાજા ખેડ઼ુજી ઘરવારીકે ખણે લાય આયા વા તેંકે આંઉ ખેડ઼ુજી ઘરવારીજી ભધલેમેં ગાય ડઇ ડિની.ઇતરે જ ચાંતી જ જકી ડિસાજે તો સે હંમેશા સચ્ચો નતો વે.”

(યાહુ મેઇલ સુજીતજી ગાલિયું મથા)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: