‘ધુફારી’ચેં (છપ્પા)

‘ધુફારી ચેં'(છપ્પા)

રીતભાત ગઇધર વડો ઘડાય જૂકો ભવીસ;
‘ધુફારી’ચેં ઉ નર થીંયે ભાકી મળે ખવીશ.

-@-

વંગી લઠ સીધી થીએ જ વારયો ઉંધો વંગ;
‘ધુફારી’ચેં ત ધૂળ પઇ જ બૂજે ન અતરો નંગ.

-@-

ફૂલીને થે ફાળકો ખરચે બૌ કલધાર;
ધન ‘ધુફારી’ નંઇ હલે માલકજે ધરબાર.

-@-

મંગો ત માલક વત મંગો ઉ વડો દાતાર;
‘ધુફારી’મંગધે માડુઆ ક્યોં પરવશ લાંચાર.

-@-

ધુસમણ કેણા સેલ અઇ કોય ન ખપધી ચાલ;
‘ધુફારી’ચેં ચોજા વંઞી ગાલમેં નાય કીં માલ.

૧૬/૦૯/૧૯૯૧     

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: