નજર

નજર

    હકડ઼ો લખાધપતિ સેઠ વો. ઇ અખજી વસાઇ પીડાસે ડુખી વો.ઇન કેડ઼ી ખર કિતરે ડાગધર વટા ઇલાજ કરાયલા ધક્કા ખાધે વે ને ઇની વટા ઇલાજ કરાય વેં.તે સિવા કેડી ખર કિતરે ધવાઇયેંજા મરમી કે મિલ્યો વો,ગડા ભરેને ગોરિયું ખાધે વેં,ઇતરીજ ઇનજેકસનજી સુઇયું ફુસઇ વઇ.
               હી મિડ઼ે કે છતાં રોગ વિકરધો જ વ્યોતે.આખર હકડ઼ે સાધુ માતમાકે બોલાયમેં આયા જુકો હેડે હઠીલે ધરધજા ઇલાજ કરેમેં માહેર વા. ઇ હિન સેઠજો ઇલાજ કેણ આયા.સાધુ માતમા સેઠજી ભીમારી સમજીવ્યા ઇતરે ઇની ચ્યો સેઠ કીં કરે જી જરૂર નાય ભસ થોડ઼ે ડી લાય કરે અઇ ભસ નીરો રંગ જ નેર્યો આંજી નજર બે કોય રંગ મથે ન પઇ ખપે.
         લખાધપતિ ત રંગારેજી ટોડ઼્કીકે બોલાય ને નીરે રંગજા પીપજા પીપ મંગાય ને ટોડ઼કીકે ચેં ક,આજુ બાજુ ડિસાંધી મણી ચીજે કે નીરે રંગસે રંગે વિજણું જીં સાધુ માતમા ચ્યાં વા.
          થોડાક ડીં રઇને સાધુ માતમા ઉન લખાધપતિજી પુછા કેણ આયા ત શેઠજા નોકર ધોડ઼યાને નીરેરંગજી બાલધી ભરેને સાધુ માતમા મથે ઓત્યોં કારણ ક સાધુ માતમા રતે રંગજા લુગડ઼ા પેર્યો વો,જ ઇનીજે સેઠજી નજર રતેરંગ મથે પે ને ધરધ પાછો ઉપડી અચે ત?
        નોકરેંજી એડ઼ી ગાલ સુણી સાધુ માતમા ખિલ્યાને સેઠકે ચ્યોં
“જ તું નીરેરંગજે કાચવારા ચસમેજી જોડી મથે થોડાક રૂપિયા ખર્ચે વે ત હીં ભિત,ઝાડ,વાસણ જેડ઼ી મડ઼ે ચીજુ રંગે આય સે ન રંગણી ખપઇ વોત ને તું જકીં પૈસા ખર્ચે સે ભચી વેત.
          અઇ ખલક સજીકે નીરેરંગસે ન રંગે સગો પણ પાણ પાંજી નેરેજી રીત  ભધલાયું ત ખલક એડ઼ી જ ડિસજે જેડી પાંકે નેરણી આય.ખલકકે સુધારેજી હઠ કેણી મુરખાઇ આય મુર ત પાંકે પિંઢકે સુધરેજી જરૂર આય.હલો પાણ પાંજી નેરે જી રીત ભધલાયું

(યાહુ મેઇલ મથે સુજીતજી ગાલિયેં મથા)

 

Advertisements

2 Responses to “નજર”

  1. P.K.Davda Says:

    વાહ! બહુ સરસ.

  2. P.K.Davda Says:

    ધજ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: