નોકર


નોકર

         હકડ઼ો નિંઢો છોકરો હકડ઼ી ધવાજી ધુકાનતે વ્યો ને સોડા જે ખોખે મથે ઉભો રઇ ધુકાનવારે કે હકડ઼ો ફોન કરેજી રજા મંઙે ત ધુકાનધાર ચેં
‘બચ્ચા હીં ફોન કરેજી જગિયા નાય તોંય તોકે હકડ઼ો ફોન કરેજી રજા ડિયાંતો.’
         ધુકાનધાર જકીં ગાલ થઇતે સે છોકરે કે ગાલ કંધે નેરિંધો ને સુણધો વો.
‘બાઇસાહેબ આંજે અંઙણજો ઘા કપેજી નોકરી ડિંધા?’ છોકરો પુછે
‘અંઙણજો ઘા કપેજી નોકરીમેં મું વટે પેલેથી નોકર આય’બાઇસાહેબ જભાભ ડિનો
‘બાઇસાહેબ,આંજે નોકરકે જકીં પગાર ડ્યોતા તેં કરતા અધ પગારમેં આંઉ આંજે અંઙ્ણજો ઘા કપે ડિંધોસે’છોકરે જભાભ ડિને
‘મું વટે ઘા કપે લાય જુકો નોકર આય ઇનજે કમસે મુંકે પુરો સંતોસ આય.’ બાઇસાહેબ જભાભ ડિંનો
‘બાઇસાહેબ આંઉ આંજે ઘરજી આજુબાજુજી જગિયા ને વાડ જી બાજુજી જગિયા પણ સાફ કરે ડિંધોસે તે સેં આતવારજો ઉત્તર-પામબીચ ફ્લોરિડાજો સૌથી રુપાડ઼ો અંઙણ આંજો ડિસાજે’નિંઢો છોકરો જરા જજી ખાખતસે ચેં
સુણીને બાઇસાહેબ કમ ડિનેજી ના ચ્યાં ઇ સુણી છોકરે મુરકધે ફોનજો રિસીવર રખેં     
         હતરી વારથી છોકરેકે ગાલ કંધે સુણી ધુકાનધાર છોકરે વટ અચી ચેં
‘પુતર…તોજી ગાલ કરેજી રીત ને તોજો પિંઢ મથેજો ભરોસો નેરે ને આંઉ તોકે નોકરી તે રખેલાય તૈયાર અઇયાં.’
‘અઇ મુંકે નોકરી રખેલાય તૈયાર થ્યા સે આંજી વડપ આય. આંઉ ત જડાં નોકરી કરિયાંતો ઉડાં મુંજી કમગીરી કેડ઼ી આય તેંજી તપાસ કઇતે. આંઉ ઉ જ માડ઼ુ અઇયા જેંસે આંઉ ગાલ કઇતે ઉન બાઇસાહેબ વટ જ કમ કરિયાંતો’ છોકરો જભાભ ડિને

(યાહુ મેઇલ મથે સુજીતજી ગાલિયેં મથા)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: