જરકલી ચેતી

‘જરકલી ચેતી’
 

બાબીડા તું બોલ મ ભાવર,ડાતાર તું જી બોલી,
ખલક સજી મેં પખડેલા અઇ,કચ્છડેજા બાં બેલી,

   કચ્છ કરમ થ્યા કચલી કાંણી,ડુકાર ડેતો ડારો;
   અંત ઘડીજી અંજલી જતરો,કડાંય નાય વરસારો.

વરસારે જા વડર લગેંતા,ધૂં જે ઢગલે જેડા;
હવાતિયા વે હવામેં ભરણાં,હાલ ત થઇ વ્યા એડા.

   નાણા ડીંધે નતો મલે ઇ,ઘા મેં થ્યો ગોટાડ઼ો;
   પંનરે કીલેજા પાયણ નકરે,ઉત મલધો ક્યાંનું તાડ઼ો.

માટી પગે માડુડે પેટે,પેધા થ્યા જીત પાણા;
ઉ પાણા પાયણ ઘા મેં ઓર્યા,ઉભા કરીંતા નાણા.

    નાણે વગર થ્યા નર નીમાણાં,ભુખ વકરાયોં ભારી;
    સંત સેવકજા ઓઠા ઓઢે,નકર્યા ઠગડા ખાધીધારી.

ખડક્યોનો કોઠાર માલજા,ભજાર ક્યોંનો કારી;
ગ્વારજી ભરેલ ભંધુકે લાયક્,ક્યોંનો સેવાજી સરધારી.

    રક્ષક થઇ પ્યા ભક્ષક જીંકર ચભડ ખાઇ વઇ વાડઃ
       અબળાકે અભડાયોં રાંકાસ વજી સતાજી ત્રાડ.

લકડેજી હથ ખણી તરારૂં,લાગ ડસીને લડ્યા;
અકેકારી જા પારિયા ક્યોંનો ધ્રાજે ઘણસે ઘડ્યા.

     ચોપા મ્વા અઇ સજે મુલકમેં ક્તે નાય કિં આરો;
     રામમોલજા બીજ ખાઇને,ખેડૂ ક્યોં ટકટારો.

ધરતી ફાટી સજે મુલકમેં,પણ માગ નતી ડે મોર;
ડુકારીએ કે ખાઇ વઞેં પણ,હેમથ થઇ  વઇ ચૂર્.

      ધુબે સમાણા નેસ અઈ એડ઼ા,લીલો ડીંતા માલ;
     આભ ફાટે કે આઘડી ડીણી,એડ઼ો થઇ પ્યો તાલ.

વાય વાપરે તરા ભરીંતા,મઠડા મુડ઼સ અઇ એડ઼ા;
તિત ખાણેત્રે જે ખોટે ચોપડે,વારા ક્યોં ધન ભેરા.

     રજા મથેવે રખેને માલક,તત કેર સુણે અરધાસ;
     સમયપત્રક ચોમાસુ વ્યો ભધલી,તડે ન થ્યો વરસાધ.

બાબીડો ચે સુણ ભેણ જરકલી,ગાલ ઇ સોળો આની;
“પરભુ” અપાપ તે મેર કરીંધો,સાયભ મિંજો ડની.

 ૩૦/૦૭/૧૯૮૭

નોંધઃ હી કવિત અજથી ૧૫ વરે મોંધ લખલ આય

Advertisements

2 Responses to “જરકલી ચેતી”

 1. P.K.Davda Says:

  છેલ્લા આઠ નવ મહિનાથી મજૂસ બંધ કેમ છે? એપ્રિલ ૧૬ પછી કોઈ નવી બ્લોગ પોસ્ટ મને મળતી નથી.

  • dhufari Says:

   ભાઇશ્રી દાવડા
   સૌથી પહેલા તો આ કોમેન્ટ બદલ આભાર હા મે-૨૦૧૨થી મારા કોમ્પ્યુટરે રૂસણા
   લીધા હતા કારણ કે એની માંગણી (સ્પેર પાર્ટ) સંતોષાઇ ન હતી પણ બે-એક દિવસમાં
   તમને નવી પોસ્ટ વાંચવા મળશે
   આવજો અને વાંચતા રહેજો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: