ધનેજી છોરી

girl

ધનેજી છોરી

ધનેજી છોરી ઇલકી બોરી.ગામ સજો ફરેતી;

ડુસી ડોસલ હેકલા હલધા, ઇનજી મધધ કરેતી

કુત્તા ઇનજા ચ્યાકર બોરા,ઇનજે સાંયે પરેંતા

છોરી જિત જિત ઓલાજેતી,ઇ લારો લાર ફરેંતા

માધુ ટપાલીકે જડેં ડિસે ઇ,વાટમેં ઊભો રખેતી

મુજે મામાજો કાગર ડે તું,ઇન વટા મંગેતી

અભણ મામો મુંભઇ રેતો,કાગર ઇ ક્યાંનું લિખે?

છોરીકે ઇ ઠસી વ્યો મનમેં,માધુ ધાબે રખે

સની સેરીમેં માધુ વ્યો ત,સમજો ઇં ક ફસે

ઉરા ઉર કુત્તા ઉથીએ તા,માધુકે પ્યા ભસે

કેંજી મુન તા ટુપી ઉતારેને,કોકજી મુનતે ઇ રખે

ગરની મ્યાંનું અટો ડરેલો,કોકજે મોંતે મખે

કોકજી છત્રી કોકજી ચપ્પલ,ગેબ થઇ વિઞેતા

હવેલી ચોકમાં ગાયબ થે’લા,હાલા ચોક લજેતા

ધનેકે વિઞીને રાવ ડીએ સે,ઇનજો થઇ પ્યા વેરી

‘ધુફારી’ છૂ છૂ કરેને કુત્તા,ધોડ઼ાય સજી સેરી

૦૯-૦૯-૨૦૧૨

 

 

Advertisements

2 Responses to “ધનેજી છોરી”

 1. P.K.Davda Says:

  ધજ આય.

  • dhufari Says:

   ભા.દાવડા આ ઇં કિક લખો ત મજા અચે

   On Fri, Feb 22, 2013 at 10:05 PM, કચ્છીજો મજુસ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: