વાની

kaadado

વાની’

કાગડો કારો ને કોયલ પણ કારી;

કાગડો ભુછ્છો ને કોયલ મનઠારી

બગલો ને હંસ બીંજો રંગ ધોરો;

બગલો ખાય મચ્છી ને હંસ ચરે ચારો;

ઘોડો ને ગડોડ઼ો બોંય ખણે ભાર;

ઘોડે કે જોગાણ ને ગડોડ઼ે કે માર

મે કારી ગોં કારી બીંજો ધોરો ખીર;

બીંજા પુછ સરખા ગોંજે પુછ નામે નીર

ઢગો ને પાડો જિનાવર બોંય નર;

પાડે જમ અસવારી ને નંદી તે સંકર

તવી વે ક માનઇ વે બીં તે પચે માની;

‘ધુફારી’ચે ચુલમેં વે વાની ને હંજમેં પણ વાની

૧૫.૦૮.૨૦૧૨

 

Advertisements

2 Responses to “વાની”

 1. P.K.Davda Says:

  ધજ સરખામણીયું અંઈ. માળુજી ઓળખાણ એનજે સંસ્કારમેં આય, દેખાવમેં નાંય.

  • dhufari Says:

   ભા.દાવડા
   માડ઼ુ વે ભલે વે ભીખારી પણ નાલો ધનસુખ હુવેતો

   On Tue, Mar 12, 2013 at 11:43 PM, કચ્છીજો મજુસ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: