મુરલી મનોહર

 

Murli manohar

 

‘મુરલી મનોહર’

(રાગઃ દિલકા હાલ સુને દિલવાલા…..)

જુની ભનેલી ગાલ ચાંતો (૨)

રોજ સાંજી આખાડે વિઞાતો,અચીને મિંધર ઓટે વ્યા તો….જુની ભનેલી

લુગડ઼ા મેલા રજ ભરેલા (૨)હથે પગે વા મિટ્ટી મખે

‘મુરલી મનોહર’

(રાગઃ દિલકા હાલ સુને દિલવાલા…..)

જુની ભનેલી ગાલ ચાંતો (૨)

રોજ સાંજી આખાડે વિઞાતો,અચીને મિંધર ઓટે વ્યા તો….જુની ભનેલી

લુગડ઼ા મેલા રજ ભરેલા (૨)હથે પગે વા મિટ્ટી મખેલા;

ડરસણ કેણ મિંજારા વ્યોસે મુરલીમનોહર કે નેરે ર્યોસે

તડેં અચીંધી ડોસી  ડિસાંતો….જુની ભનેલી

સની અખેં ડોસી મુંકે નેરેતી (૨)છેટી છેટી ઇ મુંથી ભજેતી;

છુજ મ છુજ મ મુંકે કરેતી,કેર અઇયે ઇં મુંકે પુછેતી,

આંઉ હરિજન ચઇને ભજાતો….જુની ભનેલી

ડોસી ઉભી રાડ઼ારાડ઼ કરેતી (૨) માવડ઼ી ભેરી બારા અચેતી;

પ્રભુડા માડ઼ી સડ કરેતી,હથ જલ્યો ત મા કે પુછેતી

રાધા હી તોજો નંગ લગેતો….જુની ભનેલી

આંજો આય ઇં માડ઼ી ચેંતે (૨)આંઉ હરિજન મો મુંકે ચેંતે

હેઠ પિટ્યા તું હીં કીં ચેતે,છુજ મ છુજ મ કુલાય કેંતે?

મુંકે ડિસી તોકે એડ઼ો લગાતો?….જુની ભનેલી

સુણી કરે હી મીડ઼ે ખિલ્યા સી (૨)ખિલી કરેને મિડ઼ે ઘરે વ્યાસી;

જાધ જડેં ઇ ગાલ અચેતી,તાજી ભનઇવે એડ઼ી લગેતી,

ઉ ડીં પાછા કિડાં અચેતા?…જુની ભનેલી

૦૪,૦૮.૨૦૧૨

 

 

2 Responses to “મુરલી મનોહર”

 1. P.K.Davda Says:

  આંજી જૂની ગાલિયું પણ નવી લગેત્યું. બહુ ધજ કવિત આય.

  • dhufari Says:

   ભા દાવડા
   હી ત કુરો આય ક હિકડ઼ો ડી ઇ જુની ગાલ જાધ અચી વઇ પોય થ્યો ક હિનજો કાવ
   ભનાયો વે ત કીં ને ભનીવ્યો

   On Fri, Mar 22, 2013 at 8:26 PM, કચ્છીજો મજુસ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: