મખણ સિરાયો

maakhan chor

મખણ સિરાયો

ઓ! માડ઼ી મુંજી સોં ખણા તોજી આંઉ ત ન મખણ સિરાયો

સિજ ઉગે સઉં ગોંઇયે પુઠિયા મધુવનમેં આંઉ આયો

ચાર પોર બંસીવન રખડ઼યોસે ડીં ઉલધે ઘરે આયો…ઓ માડ઼ી

આંઉ અઇયા ત નિઢડ઼ો બાલક મુંજો ગજો નેરે ગિન

મખણજો છિક્કો ઉંચો બોરો તિત કીં હથ મું ધ્રગાયો…ઓ માડ઼ી

ગ્વારજા છોરા ઇલકા અઇ બોરા ભેરા થિઇ મુંકે ફસાયોં

મખણ ચોરેને ઇની મિલી ખાધોં મુંજે મોં તેં પ મખાયોં…ઓ માડી

મુંજી ગાલજો તું વેસા નતી કરિયેં કુલા હાણે સમજાણું

પારકી મા જો પુતર સમજીને મઞિયે તું મુંકે પરાયો…ઓ માડી

હાં ખણ તોજી ડિનલ પોટલી ને હી ખણ ખથી ડુંગટી

ઘણે નાચ તું નચાયે મુંકે માડ઼ી ખોટો આંઉ ભરમાયો…ઓ માડ઼ી

પરભુડાસ કે સુરડાસ ચેં તડેં ખિલઇ માડ઼ી જસોડા પ

મખણ ન ખાધે આંઉ ઇ જાણા તું ત પુતર મુંજો ડાયો…ઓ માડ઼ી

૧૮-૦૩-૨૦૧૩

 

 

Advertisements

One Response to “મખણ સિરાયો”

  1. P.K.Davda Says:

    Good translation.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: