ઘરવારી પારાયણ

Paarayan

 

‘ઘરવારી પારાયણ’ #

1. ઇ જ કોય પ કારણ વિગર મિઠડ઼ી થિંધી લગે તડેં સાવચેત રોણું  2.આંજી ઘરવારી બોંય હથ ભાંઢે તે રખીને આંકે નિરખેને નેરીંધી વે ….

   તડેં મિડ઼ે સાવ સચ્ચો કુછી પોજા ઇ ટાણું ઇસ્કી ક ઇલકો થેજો નાય!

3. ઇ જ અખિયું નચાઇંધે નચાઇંધે ‘તુઝે ઝમીંપે બુલાયા ગયાહૈ મેરે  

   લીયે…’  ગેંધી વે ત ઇનજો સોંપેલો કમ જોરસે ને જપાટે કેણ મંઢાઇ  

   વેજા…!

4. ઘર કમમેં મધધ…જો અરથ નિસાડ઼ ને લગન જીયણમેં અલગ થીએતો 

   ઇ જીતરો ટાણેસર સમજી ગિનો ઇતરો સારો. નિસાડ઼મેં મધધ મિલધી  

   હુઇ લગન જીયણમેં કરેજી હુવેતી!    

5. ‘ચુપચાપ વ્યો’ એડ઼ા સબડ આંકોડ઼ી ભણધા હુવા તેં પુઠિયા છેક લગન 

   પુવા સુણેલા મિલધો તડેં કોય પણ ધલીલ કરે વિગર ડાયા થિઇ

   ઇ ચે તીં કજા!  

6. ઇ જ આંજો પુછાણો ગિને ક આંજી બેન્ક પાસબુક ક ડાયરી તપાસે

   લાય મંઙે ત ઠોઠ નિસાડ઼િએ વારેજી લેસન તેરઇ વતાય ડીજા!

7. ‘જિડાં ન પુજે કવિ ઉડાં પુજે ઘરવારી’ હી નઇ ચોવક જાધ રખજા!    

   કેંજી પણ કલ્પના બારજો આંજો બાનું ઇ સેલાઇસે જલે ગિનધી ઇતરે 

   સચ્ચો કુછેજો નીમ રખજા!

8. ‘ઇનકે સક કરેજો હક આય ઇ મુંજે ધિલજી ધકધક આય’ ઇ સ્લોક ગોખે

    રખો ને ઇનજે સવાલજા વિગતવાર જભાભ ડીજા.ઉ કોપી કરિધલ  

    ચિઠ્ઠી વારે નિસાડ઼િયે વારેજી સવાલજી પેલી બ લીટીએં પ્વા કોય

    ફિલમજો ગાયનો જોડ઼ે ડિંધા ત હલધો!

9. આંજે ડંધિયેમેં ઇનજે વારજો ગુછરો નિકરે ત તપી મ વેજા તેં કના

   ઇ જાધ કર્યો ક કડેંક ઇનજા વાર આંકે રેસમી ને સુવાલા લગધા હુવા

   ને ઇનજે ઓછાઇએ મેં આંકે સુતેજા અભરખા હુવા!

10. ઘરવારી ભેરા ખરીધી કેણ વડે મોલમેં વિઞો ત આંજો ધ્યાન ખરીધીમેં

     જ હુણું ખપે ઉ કાઉન્ટર વટ ઉભલ છોરી મેં ન!

11. ‘ઘરે ઝઘડ઼ો ન થીએ એડ઼ા અઢઇસો ગરામ ભીંઢા ની પંજસો ગરામ

    ફુલાવર ડે’ ઇં ઓરડર ડિંધે સાગ સસ્તો ને સારો મિલધો વરી ચુંઢેજી

    પંચાત મિંજા ભચી વેંધા! તેંમે સાગવારો પેણલ હુંધો ત થોડ઼ો વધુ

    જોખીધો સે નફેમેં!   

12. ઇનજે કિરી પારેજે કાર્યક્રમજી મજાક મ કજા પોય ભલે ઇ પંજ માનિયેં

    મિંજા હકડ઼ી માની ઘી વિગરજી ખાધે કે જ કિરી ચોંધી હુવે!

13. ઘરવારી કમમેં મુંજઇ પિઇ હુવે ને અઇ નિપટ નિવરા ટિટ હુવો તોંય

    નવરા અયો ઇ ખબર ન પોણી ખપે! હિન ગાલમેં જજી ચોખવટ કરેજી

    અસાંકે જરૂરત નતી લગે!

14. ઇ જડેં રખડ઼ધા રખલ મોબાઇલજા ચાર્જર-વાયર,છાપા, ટીવીજા

     રિમોટ,લુગડ઼ા,મેલા મોજા,રૂમાલ,ટુવાલ એડ઼ી મિડ઼ે ચીજુ ઠેકાણેસર

     રખધી હુવે તડેં આંજી કોય પણ હથ ન અચિધી ક ન લજધી ચીજ   

     ગોતે ડિનેજો મ ચોજા!  

15. કોય પણ ટીવી સિરીયલજી વિચમેં અચીધલ જાહેરાત ટાણે જ થારી

     પિરસેજો ચોજા,ત્યાં સુધી સિરીયલ નેરેજો ચાલુ રખજા એડ઼ી સિરીયલું

     ભનાયને જ એકતાકપુર કમાણી આય મુંજા ભા!      

16  ટી.વી. મથે જુકો રસોઇ સો અચેંતા તેમેં નેરેલી કોઇ પણ વાનગી

     ભનાયજી જીધ્ધ મ કજા! ને ધાર્યો ક ઇ કો નઇ જાતજી જેડ઼ી કર  થાઈ,   

    મેક્સિકન કે કોન્ટીનેન્ટલ વાનગી ભનાઇધી વે ત ઇનજા કુરો વખાણ કેણાં

  સે મોરનું વિચારે રખજા કારણ ક વાનગી ખાધે પ્વા કીં સુજધો ન!

17. પાડ઼ોસણજે ઘર મિંજા આચલ વાનગીજા ભુલે ચુકે પ વખાણ મ કજા! 18. બુવાર કઢ્યો ત પોય બુવારી ઊભી મ રખજા ચવક આય ક ઇં કરેસે

    ઝઘડ઼ો થીએ કીં ન ત ‘બુવારી ઊભી કુલા રખ્યા’ છેવટ ઇન ગાલતા પ

      ઝઘડો થઇ સગેતો.

19. લગન જીયણમેં છડે ઢારેજો મહત્વ આય તેમે ઘર છડે ઢારે ઇ મિણી

    કનાં સુખી વે.જજી બોલાચાલી થીએ તડેં હીન હથિયારજો ઉપયોગ

    કરેને સુખી થીઓ, લડાઇમેં હિનકે કુનેહજી પીછે હઠ ચોવાજેતી’

20. વાદ-વિવાદજે કિસ્સેમેં જીતે ને ડુખી થે કના હારીને સુખી થીઓ ઇં

     અનુભવી ચેંતા!

21. ઝઘડ઼ેમેં અવાઝજે પ્રમાણ જો મહત્વ આય આંજો અવાઝ હંમેસા માઠો

    રખો!

22 ઝઘડ઼ેજો હિકડ઼ો કારણ આંકે પિંઢકે ભેગુના સાબિત કરેજી આંજી વૃત્તિ  

     હુવેતી.જડેં બાઇ માડ઼ુ કુધરતી જ ભેગુના હુવેંતી ને હી ગાલ આંજે

   ભેજેમેં ન ઉતર્ધીવે ત અઇ સુખી થિઇર્યા મુજા ભા! 

23. ઇનીજી મિણી અધાએં કે વખાણીધા રોજા! ઇન ગાલ લાય કરે મુન

     ખનેરણી પણ અધા લેખાજે!       

24.ઇનકે હંમેસા ઇસકજે ધરિયામેં બોડ઼ે રખો જરા વાર મુન બાર નકરઇ

    ત સજે અઠાવાડ઼િયેજા ઢેબરા થીએ ઇતરી મેથી આંજી મુનતે મારીંધી!

25. હી મિડ઼ે કરે છતાં પ અસાંજે ઘરમેં ઝઘડ઼ો થીએતો ને ઘરવારી ઠાંમડ઼ા

    પછાડ઼ેતી ત અસાંકે કુરો કેણું? ઇનજો પણ ઇલાજ અસી ગોત્યો આય  

    ને જાતે અજમાયો પ આય! ઇલાજ નિપટ સાધો આય ઘરવારી

    છિટકી ને ઠાંમડ઼ા પછાડ઼ીધી હુવે તડેં આંકે આવડ઼ધા હુવેં એડ઼ા સ્લોક

    જોર જોર સે બોલેજો ચાલુ કરે ડીજા! પડ઼ોસી કે લગધો ક ઘરમેં

    આરતી થીએતી! ઘરમેં કિન ડેવજી પૂજા થીએતી સે કેંકે ચોજા મ!

=====x=====O=====x=====

# ‘હાસ્ય દરબાર’ બ્લોગ પર ‘આ તો બહુ લાંબુ બાપા- ઇંટરર્નેટ પરથી’

ફેબ્રુઆરી ૨૨ ૨૦૧૩ ના શ્રી ભરત પંડયા દ્વારા રજુઆત થયેલનું કચ્છી ભાષાતર ‘ધુફારી’દ્વારા

 

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: