મરજીવા

મરજીવા

“મરજીવા” 

પચલ પન સાં જુકો ખિરેં નતા

સે જીયણમેં ડપજી કડેં મરેં નતા

અખિયું મુંચે વાટ હલ્ધા થ્યા કડેં

પાંરોઠજા પગલા પ કડેં ભરેં નતા

વખતજે ધરિયામેં પ ઠેકી પ્યા જુકો

ઇ અઇ એડ઼ા મરજીવા કડેં મરે નતા

ધિલમેં જેંજે હિરખજી નય વય વિઠી

સે કેની હિકડ઼ો નિસાકો કડેં ભરેં નતા

કો કરે નિંધા કુથલી કો કરે તેંસે કુરો

રાઇ ખોટી મગજમેં ભેરી કડેં કરેં નતા

ધિલ મિણીજા વેંતા સુવાલે ફુલ જેડ઼ા

એડ઼ો સમજેતા તડેં ઠેબે કડેં ધરેં નતા

આય ‘ધુફારી’જે ધિલમેં પ એડ઼ી ખાત્રી

કો પ ખોટા નકામા કમ ઇ કડેં કરેં નતા

૦૪-૦૩-૨૦૧૩

One Response to “મરજીવા”

  1. P.K.Davda Says:

    સરસ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: