Archive for જૂન, 2013

કીં સુઙણણું?

જૂન 3, 2013

sad man

“કીં સુંઙણણું?”

“નર પેણલ આય ક વાંઢો ઇ કીં ખબર પે?”

અસાંકે હકડ઼ો ડી વિચાર અયો ક બાઇ પેણીલી આય ક વાંઢી સે તિન ટાણે જ સુઙણી ગનાજે  પણ….હી ભમરાડે મોરલે માડ઼ુ કે કીં સુઙણણું?

      બાઇ સેંથેમેં કંકુ ભરલ વે કાં ત મંગડ઼સુતર પેર્યો વે ત ઇન વટે લગનજો પક્કો લાયસંસ આય…ધાર્યો ક ઇન મિંજા કીં પણ ન ડિસજે તોંય સનો સનો મુરકધી વે ડિઠે જરા જાજરમાન લગધી વે ને પિંઢજીમેં કુરો વતાયણું ને કુરો લકાયણું ઇનજી સુજાગતા વે ને ભેફિકર ચાલ વે ત ઇ નખરાડ઼ી સ્વાગણ જ હુંધી ઇં ચઇ સગાજે……

પણ માડ઼ુમેં ત ખબર જ ન પે ક હી નર ખીલે બંધલ આય ક રખડલ આંખલો આય ત વાંચક ભાવર ને ભેનરૂં  મડ઼ે નીરખે પ્વા જાણકારે સે ચર્ચા વિચારણા કે પ્વા જકી અસાંજે હથ લગો ઇ જાહેર જનતા જે લાભમેં પેણલ નરજા લખણ રજુ કરિયુંતા.

 • જેંજે ડાચે સામે નેરીધેં જ ડયા અચે,જેંકે સટ કઢી મધધ કરેજો મન થીએ… જાજેં હાલ હવાલ પુછેજો મન થીએ (જોકે તોજા હેડ઼ા હાલ કેરે કેં ઇં પુછીને જજો ડુખી ત ન જ કારાજે) જેંકે હેમથ ડિનેજો મન થીએ ઇ નર પેણલ વે
 • જુકો નીચી મુન કરેને ઇં હલ્ધો વે કર રસ્તે મિંજા હારાઇ વિઞલ સુખ ગોતીંધોવે….ઇ નર પેણલ વે
 • જુકો બોરો ઓછો બોલધો વે,,ગાલ વિચ્ચમેં કડેં ન બોલધો વે,,ધલીલ કડેં પણ ન કંધો વે ને જુકો હંમેશા ભલે…લાટ..હલધો..ફાવધો…વાંધો નાંય…અઇ ચો તીં…આંજો કમ થઇ વેંધો…અજ ઉપવાસ આય…એડ઼ો કેડ઼ી ખર કિતરી વાર કુછધો વે… ઇ નર પેણલ વે
 • જેંજે ડાચે તે ને ડઇ તા લડાઇજે મેધાન મ્યાં હથિયાર હેઠ રખી આયોવે એડ઼ો લગધો વે ડાચેતે ને ડઇ તે ઘા જા નિસાન વેં…કડેક નિંઢે વડે પટ્ટા -પીંઢી કેલ વે ખાસ કરેને ઘર મ્યાં બાર નકરધો વે… ઇ નર પેણલ વે
 • જુકો ઘરમેં વે તડે ઘણખરો માટ કરેને વિઠો વે પણ ઘરમંજા બાર નિકરધે જોરસે બોલધોવે…અસોસાર બોલ્યા કંધો વે…કડેંક સકારણ ક અકારણ ખિલ્યા કંધો વે… ઇ નર પેણલ વે
 • જુકો પિંઢજે ઘરમેં રૂમ ભંધ કરેને હેકલો જ કેંજી પણ મધધ વગર જજી જ હેમથ ને જોસમેં તકિયેકે તકિયેસે પિટીંધે કુછધો વે…ગિન ગિનધી વિઞ…. ગિન ગિનધી વિઞ તું ત…. ઇ નર પેણલ વે
 • જુકો પેલી તારીખજો રાજા પાઠમેં વે ને ૨૦ તારીખ તાં ફકીર થઇ ઉધાર પેસા ગિનેજો મેડ઼ કંધો વે… ઇ નર પેણલ વે
 • જુકો ગાલ ગાલમેં ઇં બોલધો વે ક “હી મડ઼ે ત નસીભજા ખેલ અઇ ભા… માડ઼ુજો માલક વટ કીં ભકા નાય…ધાર્યો ત ધણી જો(ક ધણિયાણીજો) જ થીએ…. ઇ નર પેણલ વે
 • જુકો ઘરમેં વે ત અસોસાર ઇં જ બોલધો વે…પિત્તર મ ધમ….ભેજેજી ડંઇ મ કર…મથાકુટ મ કર…ચાંતો તી કર….લોઇ મ પી(મચ્છર મુંઙણ કે પીણ થોડોક રે લાય ડે)…. ઇ નર પેણલ વે
 • ઉનારેજી રજામેં જજો જ રાજી ડિસાજે ત કાં ઘરવારી માઇતરે વઇ આય કાં વિઞેજી તૈયારી આય…. ઇ નર પેણલ વે
 • જુકો હાફિસ તા ઘરે વેંધો વે તડેં હથમેં થેલી ત જલેલી જ વે…. ઇ નર પેણલ વે
 • જો બાઇ ને માડ઼ુ ભેરા વેં તેંમે માડ઼ુ બ પગ મોંધ હલધો વે ત મંઞી ગિનજા ક ઇ જોડલો ધણી ધણિયાણીજો જ આય… ઇ નર પેણલ વે
 • જુકો હંમેશા ભજન ગાઇધે વે “કોઇ કોઇનું નથી રે કોઇ કોઇનું નથી રે” કાંત “દુખી મન મેરે સુન મેરા કહેના જહાં નહી ચૈના વહાં નહી રહેના”…. ઇ નર પેણલ વે
 • જુકો ઘરે અચી વડે અવાજસે ટીવી ચાલુ કરે ટીવી સામે વઇ રે… ઇ નર પેણલ વે
 • જુકો નર જિન બાઇ ભેરો રોંધોવે ઉન બાઇજો જ જનમ-ડી ધર વરે ભુલી વિઞે… ને તેંજો જિયાન પણ ધર વરે ભોગવિંધો વે….ઇ જ નર લગનનું મોંધ ઇન જ બાઇ કે રાતજો ૧૨ વગે મુભારક ભાધ ડિને લાય અતાલો થિંધો વે… ઇ નર પેણલ વે
 • જુકો નર ઓફિસમેં ઓવરટેમ કરેલાય હંમેશા રાજી વે…. ઇ નર પેણલ વે
 • જેંકે લગનજો અભિપ્રાય પુંછો ત ચે “લગન તો ભાઇ લાકડાના લાડુ છે (કધાચ લડુ ખેંણ વેંધે વિચાડ઼ેજા ડંધ ધુબીવ્યા વે.)….. ઇ નર પેણલ વે
 • જુકો કન ભંધ રખી સજો ડી છાંપેમેં મોં વિજી વિઠો વે ને હું…હા..હંમ એડ઼ા જભાભ ડીંધો વે…. ઇ નર પેણલ વે
 • વાંચીધો વે ને નિસાકા વિજધો વે ઇ બુક ઇતરે બેન્કજી પાસબુક…. ઇ નર પેણલ વે
 • જુકો પિંઢજો લાટમાટ વ્યો વખત જાધ કંધો વે ને પિંઢ કેડ઼ો સુરમા વો તેંજી આખાણીયું સુણાઇધો વે… ઇ નર પેણલ વે
 • જુકો મુનજા વાર ખેલે ખેલેને વેડ઼િધો વે ક વેડ઼િધે વેડ઼િધે લેખિંધોવે…. ઇ નર પેણલ વે
 • જુકો લાટ-માટ બાઇયેંકે વખણિધોવે ખાસ કરેને(હક્ડ઼ી છડેને)ઇ નર પેણલ વે

 

Advertisements