અસીં ર્યાસી

camel

“અસીં ર્યાસી”

 (રાગઃ હ્રદયના શુધ્ધ પ્રેમીને નિગમના જ્ઞાન ઓછા છે…)

કીં ચોણું ક ન ચોણું એડ઼ે વિચારે વિચ અસીં ર્યાસી.

લમી પોઠું હલઇયું તે તેંજી કતારે વિચ અસીં ર્યાસી

વજાયા ઢોલ બઉ પ્રેમે ગરિભેજા ચમ મડ઼ેલા વા

જમાયો રંગ અસીં જેસેં ચમારે વિચ અસી ર્યાસી

વઠા વા ઊંચે આસન તે જમાયો મેધની પ બોરી

લગાતે બોલધલ ગ્નાની ગમારે વિચ અસી ર્યાર્સી

ન કેંણાવા ઇની કે કમ છતા પ નામ રખણા’વા

ફલીતે પુસ્તી સાં પ્યાવા તુમારે વિચ અસીં ર્યાસી

કડેં તા લાંચીએ વિચમેં કડેં ભ્રસ્ટારીએ વિચમેં

કડેં ત મોંઘવારીજી ભજારે વિચ અસીં ર્યાસી

કડેં ધુમ ધડાકે વિચ કડેંક ધુબધી ધરાતે ધુબધે

કડેંક ઇનસાનિયત જે હિચારે વિચ અસીં ર્યાસી

ઉભાવાસી અસી ધરાતે લગો અભમેં ઉડીરોંતા

ઉડ્યાતે આગિયા સમજી તારે વિચ અસીં ર્યાસી

લખ્યોવો જુકો હથસે ઉ છાપાણું ને પોય વાચાણું

‘ધુફારી’ચેં બ્યો કુરો ચોણું?કટારે વિચ અસી ર્યાસી

 

૦૩/૦૩/૨૦૧૩

Advertisements

One Response to “અસીં ર્યાસી”

  1. P.K.Davda Says:

    ભા ધુફારી, આંકે જે ચોણું વો સે અંઈ ચઈ દના, અને સે પણ બહુ સારી રીતેં

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: