ઠાકરિયો વિછી-૧

વિછી

‘ઠાકરિયો વિછી'(૧)

             મિઠાં કાલ પ્રેમાજી ધી કાન્તાજો પગ કુંઢાડ઼ે પઇ વ્યો એડ઼ો સુય તડેંનું ઇનજો જીવ પુડિકે બંધાઇ વ્યો વો. ભસ હાણે કિલાં(કલ્યાણી)જા લગન કરાય ડીણા ખપે. જોકે કિલાં કુંઢાડ઼ે પગ વિજે એડ઼ી ત ન હુઇ. આતવાર સિવા બારા પણ કિડાં વઇ તે? બારમી પ્વા ભણેજો છડે ડિને.મિઠાં ચે પણ કીં ન ત પી.ટી.સી.કરે ગિન ત માસ્તરાણીજી નોકરી ત મિલી વિઞે.કિલાંચે ના મુકે નોકરી નાય કેણી નોકરી કરી કરી ને નોકરી ઇન બંધીજણ મેં મુંકે નાય પોણું.

              ઘરમેં હકડ઼ો સિલાઇજો મસીન વો.મિઠાં ઇનતે ગામજા લુગડા સિભધી હુઇ.કિલાં ભજાર મિંજા સાડીજો પોત ગિની અચે ને તેમેં મસીનસે ભરત કરે પોય હીરા મોતી ટાંકેને ઇ સાડી ડેઢ બ હજારમેં વિકણી અચે.મેણેમેં કડેક ત્રે કડેંક ચાર સાડી તૈયાર કરે ગિને.ઇન રીતે મિઠાંકે ખાસા પૈસા ભેરા કરે ડિને વે.છેલ્લા ચાર વરેથ્યા કિલાં ઇ જ કમ કેંતે.

   ભચી ગુરિયાણી નાતજે ઘરેમેં નારાણ હરિ કરે અટો ગિને લાય અચીંધી હુઇ પણ ભેરાભેર ધ્યાન રખે ક કેંજી ધી ક કેંજો પુતર લગન કરાય જેડા અઇ.કોય પુછે ત ડેખાડે પણ ખરી ને કોય ચે ત ગાલ પણ વિજી અચે.મિઠાં ઇ જ વિચારમેં હુઇ ક અજ ભચી કે ચે ક કિલાં લાય છોકરો વતાય ઇતરે મિઠાં ભચી ગુરિયાણીજી વાટ નેરેંતે.

             નોં સાડા નોં થીએ ને નારાણ હરિ કરે અટો ગિને લાય અચીંધલ અજ ડો વગા તોંય અઞા ન ડિસાણી કીં ગાલ થઇ? આય ન ગાલિયેજી લંજી ને ઢારે ડ્યો મંજી ત વિઇ રિઇ હુંધી.બ ખણ વાર ત ગોંખતા સેરીમેં નજર પણ ફેરે ગિડ઼ે પોય મનોમન ચેં ક છડ જીવ પંચાત મિઠાં મન વારે ત સડ સૂણાણોં નારાણ હરિ ત વાટકો ભરે ને અટો કિલાં ખણી આવઇ સે છલ્લી મેં ખાલી કરે ને ભચી વાટકો કિલાં કે ડિને ત મિઠાં ભચીજી બાં જલેને વેરાય પોય કિલાં કે ચેં

‘છોરી ભચીમા કે ચાય ત પિરાય.’

‘સે કુરો અજ હેડી અવેર કરે છડે?’ મિઠાં ભચીકે પુછે

‘અરે!! ઉ સામા પટેલિયાણી વાટમેં મિલઇ.હાણે તોકે ત ખબર આય ઇનજી ગાલમેં હિંગ ન ક ફટકડીજો સા વે ભસ ગામ સજેજી અલાર મલાર કરે આખર આંઉ ચ્યો મિઠાં મુંજી વાટ નેરીધી હુંધી આંઉ વિઞા ત મડ જાન છડેં’

          કિલાં અચીને બોંયલાય ચાય ડિઇ ડાધરો ચડી વિઇ,કિલાં કે વેમ ત પ્યો ક ગાલમેં કિંક ગુટ આય ઇતરે ડાધરે વટ વિઇ કનસારા ડિને,

‘ભચી કિલાં લાય છોકરો વતાય’

‘હરગોવંધ છોકરો ત લાટ આય ડાવ ને સમજુ પણ આય ઘર પણ પુણેલો આય પણ છોકરેજી મા….’ચઇ ભચી નિસાકો વિધે

‘કુરો થ્યો છોકરેજી મા કે?’મિઠા સની અખ કરે પુછે

‘છોકરેજી માજો નાં સુણી કોય ધી ડિનેલાય તૈયાર નતો થીયે’મિઠા સામે ન્યારે ભચી ચેં

‘કેરે આય છોકરેજી મા?’મિઠાં કન ચુસા કરે પુછે

‘ગોમતી’

‘કેર ગોમા તિણખ?’અખિયું સની કરે મીઠા પુછે

‘હા’

‘ના,,,રે ના ઇ જાણે પ્વા સામે હલી ને ઇન ઘરમેં ધી ન ડેવાજે છોરીજો જિયણ ઝેર થિઇ વિઞે બ્યો કોય ધ્યાનમેં અચે ત ડેખાડીજ’

‘ભલે આંઉ વિઞા અઞા બ ઘર ફિરીજા ભાકી અઇ’.ચઇ ભચી વિઇ.

                મિઠાં બાયણા ઢકે મથે આવઇ ત કિલાં મા કે ચે

‘બાઇ તું ભચીમાકે ચો આંઉ હરગોવંધકે પેણે લાય તૈયાર અઇયા’અખિયું ઢારે કિલાં ચેં

‘તું કુરો ચેતી તેંજી તોકે ભાન આય ઉ ગોમા તિણખસે પનારો આય’છટકીને મીઠાં ચે

‘મુકે હરગોવંધ સે પનારો આય સુરજ સઉ ત નિત નઉ’કિલાં મીઠાં સામે નેરેને ચેં

‘બચ્ચા હી મિડ઼ે બોલધે ખાસો લગે જડે પનારો પે તડેં ખબર પે ક કિતરે વિસે સો થિયેતાં”

‘નેર બાઇ લગન પ્વા જ આંઉ મુંજી સસ હીં કરેતી ને મુંજી સસ તીં કરેતી ચોંધી રૂંધી તો વટ આચાં ત તું મુકે ફિંગણ જલે ઘર બાર કઢી છડીજ પોય આય કીં મુજો આંઉ ફોડે ગિનધીસે’ કિલાં કિન વિસ્વાસસે ચેં ઇ મીઠાં ક ન સમજાણું

         આખર કિલાં જી જિધ સામે હારી મિઠા કિલાં જા લગન હરગોવંધ સાથે કરાય ડિને.ઉ ચેં તા ન ક નઇ લાડી નોં ડીં તાણે મેણે તેરો ડીં ને મારે કુટે મેણો ડીં તીં મેણે ડીં પ્વા ગોમા પિઢજો રંગ ડેખાડેજો ચાલુ કેં પણ કિલાં જેંજો નાં હા બાઇ,,,ભલે બાઇ…બાઇ અઇ ચો તીં….ઇતરા જ જભાભ કિલાં ગોમા કે સે પ ખિલીની ડિધી હુઇ કડેક હરગોવંધકે પણ થીધોવો ક મુજી ઘરવારી કિન મિટીજી ઘડેલી આય.ગોમા પણ બ ખણ વેરા મિઠાં કે ચેં વે તોજી ધી કિન મિટીજે ઘડલ આય સામા જભાભ ન તી ન તી મોં ફિટાય સે સુણી મીઠાંકે સેર લોઇ ચડ઼ધો હુવો.

          કિલાં ગોમા કે કુરો ખારાઇધી હુઇ ભગવાન જાણે પણ રતી મકડ જેડ઼ી ગોમા ડીં યા ડીં ઘસાંધી વિઇ ને હકડ઼ો ડીં ગોમાજો ઢીમ ઢરી વ્યો.ગોમા મરી વિઇ ત ગોમાજી મૈયત કે બખ વિજીને કિલાં ઉચકારૂં વિજી વિજી ને રૂની.કારા રેટા પેરેને બાઇયું રૂણ અચીંધી વઇયું તડેં પાર ખણી ખણીને કિલાં રૂની એ….મુકે હીં નોધારી છડેને કીં હલ્યાવ્યા…..એ…અઞા ત આંજો વારસધાર પ નાય આયો તેંકે નેરેણ પણ ન રોકાણા…..એ મુકે ત પુરી સેવાજો મોકો પણ ન ડિનાં ને હલ્યા વ્યા….બારમું તેરમું પતી વ્યો તોંય અઠવાડો ખણ ત કિલાં હિકડ઼ે ખુણેમેં બીં ગુડે વિચ મથો રખી ગુમ સુમ વિઠી રોંધી હુઇ.

        હીં ત ગોમા જીરી વિઇ તડેં જિકી હરગોવંધસે લટુડ઼ા પટુડ઼ા કેંતે સે માજા રખીને કરેજાવા પણ હાણે ત એડ઼ો કીં ન વો.હરે હરે ઇન લટુડ઼ે પટેડ઼ેજી આડમેં હરગોવંધજે નાં તે જિકી વો સે મિડ઼ે પિઢજે નાં તે કિલાં કરાય ગિડ઼ે.લગનકે પંજ વરે પુરા થ્યા ને કેતકીજો જનમ થ્યો.કિલાં કે ખપ્યોતે પુતર ને આવઇ ધી. પોય સની ચુરચુરી ચાલુ થઇ.પોય અવાર નવાર ચિડ઼્ભીડ઼ થીણ મંઢાણી.હરગોવંધ જરા જોર સે બોલે ત કિલાં ચોંધી હુઇ ગામ મ ગજાયો.ઇ થધા ડંભ ચાલુ થ્યા.હિકડ઼ે વરેમેં હરગોવંધ કે કખ કરે છડેં.તેમેં ઘરમેં થ્યા વરોણિયા મુઙણ રાત પે ને વરોણ મથા નીચે છણે ને લોઇ પીંએ રાતજો મુઙણ લોઇ પીએ ને ડીં જો કિલાં.

              હકડ઼ો ડીં કિલાં મુંઙણ મારેજી ધવાજી સીસી ગિની આવઇ.હરગોવંધ ચાય પીધે લાય કોપ ખય ને ઇ ક્યો કાળ ચોઘડિયો હુવો માલક જાણે હરગોવંધ મુંઙણ મારેજી ધવા પીને ચાય પીધે ઝેર સજે સરીરમેં વ્યાપી વ્યો ને હરગોવંધજો ઢીમ ઢરી વ્યો કિલાં ખાલી કોપ વટે ઠલી મુંઙણ મારેજી ધવાજી સીસી ડસી કીલીને ચેં હલો થધે પાણીએ ખસ વિઇ ને પોય રાડારાડ કરેને આડોસ પાડોસજા ભેરા કરેને ઇની સામ હરગોવંધજી મૈયતકે બખવજીને ઉચકારૂં વજી વજીને રૂની એ…હી આંકે કેડી કુમત આવઇ એ….છોરીજે મોં સામે પણ ન નેર્યા…એ,,,અસાંકે નોધારા છડે વ્યા…એ મુંકે ભેરી કોઠે વિઞો…મુંકે ભેરી કોઠે વિઞો…

            હરગોવંધજા અગ્નિ સંસ્કાર થઇ વ્યા બે ડીંથી કારા રેટા પેરે બાઇયું મોં ઢકે લાય અચે ને કિલાં પાર ખણી રૂની….એ મુંકે ભેરી કુલાય ન કોઠે વ્યા પાછા અચો… એ છોરીકે બાપા વગરજી કરેવ્યા…એ અસાંકે નોધારા કરે વ્યા પાછા અચો….બારમુ તેરમું પતીવ્યો…ડેઢમેણું કારો રેટો પેરેને કિલાં ફરઇ.છોરીકે ત મોરનું જ નાનીજે ઘરે રખેવેં. કારો રેટો ઉતારે ને પોય ઘેર રંગજી સાડીયું બ વરે પેરે ને પોય ત જાણે ખબર નાય હા હિકડ઼ે લાટ કમ કેં હરગોવંધ ને ગોમાજા વડા ફોટા ખાસી ફ્રેમ મેં મડ઼ાયને સુખડજી માલાઉ પેરાય ને ઘરજી ભિત મથે રખે વેં.

          કેતકીકે ત હથેતે રખી રાજકુવરી વારેજી પારેતે.કેતકીમેં માજો હક્ડ઼ો પણ અવગુણ ન વો ઇ ઇનજે બાપા જેડ઼ી ડાઇ સમજુ ને સાંત હુઇ.બારમી પુરી કેં તડેં કિલાં ઇનકે મોબાઇલ ને બાઇક ગિની ડિને ને કોલેજ પુરી કેં તડે લેપટોપ ગિની ડિને.કેતકી એમ,બી,એ, કેં તે તડેં ઇનજી ઓરખાણ કપીલસે થઇ.કપીલ હિકડ઼ે સરકારી અફસર જગજીવન જો રૂપારો હસમુખો,મસ્કરો ને ગાલિયાર છોકરો વો.જગજીવન ધિલજો સાફ હથજો સાફને ઇમાનધાર અફસર વો.

          જગજીવન જીતરો ઇમાનધાર વો ઇન કના સબાલો ભેઇમાન, લાલચુ, લંપટ,લોભિયો ને લાંચખાઉ ઇનજે હથ નીચેજો લીલાધર વો.ઇ અવાર નવાર ભીડ઼ભીડ઼ કંધોવે ભેંસા પિંઢ ખાય નતો ને બેંકે ખાધે લાય ડે નતો.ઇન વટે બ જેણાં અવાર નવાર આંટા ફેરા કંધાવા ને પિલ્લો ડાચો કરે પાછા વેંધાવા ઇ જગજીવનજે ધ્યાનમેં આયો. જગજીવન વ્રજલાલકે બોલાયને ચેં જરા હેવર બ વ્યા ઇનીજો કુરો મામલો આય તપાસ કર.વ્રજલાલકે ખબર પિઇ ક ઇનીજી ફાઇલું લીલાધર વટે અઇ ને બીં વટા ડેઢ ડેઢ હજાર રૂપિયા ફાઇલું પાસ કરાયજા મંગેતો.

             લીલાધર જરા આડો અવરો થ્યો ત વ્રજલાલ બીંજી ફાઇલું ગોતેને જગજીવનકે ડિને.અઠવાડો રઇને બોય પાછા આયા.જગજીવન ફાઇલેમેં સેરો ભરેને ડેસાઇ સાયેબજી સઇ ગિનણ બોંયકે હલાય.ડેસાઇજી સઇ ગિની ને બોય રાજીયાણા બારા નિકર્યા ને વ્રજલાલકે હથ મિલાયોતે સે લીલાધર ડિઠે.ખારો થીધે લીલાધર વ્રજલાલ કેં હબે ધબે કંધે ચેં ‘મુકે પુછે વિગર તું ફાઇલું કીં ખય?’

‘જગુકાકા મંગ્યો ને મું કઢી ડિની’વ્રજલાલ ચેં

         લીલાધર મનોમન વિચાર કેં ક જગજીવન ત રીટાયર થેવારો આય પણ હી જ ઓફિસમેં હુંધો ત સતવાધીજી પુછ જરૂર આડો અચીધો હિનજો ઘાટ ત ઘડ્યો ખપધો.ઇન કાનજીજી ધબાય રખલ ફાઇલ કઢે ને ઇનકે સોમવારજો અચે લાય બોલાય.કાનજીસે થીધલ અનિયા સાબિત કેણ બ ખોટા સાગસી ઉભાકેં અમુ ગઢવી ને અધ્રેમાન સનિવારજો ઇની બીંકે બોલાય હુવે પેલો અમુ ગઢવી આયો.

‘નેર અજ સનિવાર આય સોમવારજો ઇગ્યારે વગે પુજી અચીજ ને આંઉ ચ્યો આય તી હામી ભરીજ’

‘સોમવારજો ત આંઉ અચિંધોસે પણ પૈસા?’

‘ડીંધોસે ન?’

‘પઇસા ત હિક્યાર ખપે’

‘તોકે મુંતે વિસ્વાસ નાય?’

‘પૈસેમેં ત આંઉ મુંજે સગે પે પાલુ ગઢવીજો પણ વેસા ન કરિયાં ત તું કિન વાડીજી મુરી પૈસા ડે નિકાં મા વટે’

          મોં ફિટાયને લીલાધર પાકીટ મિંજા પિંજાજી નોટ ડિને

‘હી ત પિંજા અઇ બ્યા કિડાં?’

‘પિંજાજી ગાલ થિઇ વિઇ સે પિંજા ડિયાતો’

‘એ લીલા ઇ લીલા બેં કેંકે ડેખાડીજ મુંકે ન પંજસો ડિનેજી ગાલ થિઇ વિઇ’

‘અમુ વકાડ઼ તા ફરી મ વિઞ’

‘વકાડ઼ તા તું ફિરેતો ભેઇમાન હાં ગિન હી તો વારા પિંજા ને પિંજાવારા બ્યા કર ગોતે ગિનજ’ચઇ લીલાધરજે પગરેલ કિપારતે પિંજાજી નોટ ચોડે ‘જે માતાજી; કરે અમુ ખલીને હલ્યો વ્યો

‘હા હા તો હિકડ઼ે મથે જલી બાધી નાય વિઠોસે’લીલાધર અમુજી પુઠ્મેં તાડુક્યો.

             હાં…. હી ત હલ્યો વ્યો.અતરિયાર બ્યો સાગસી કિડાંનું કઢણું પણ વાંધો નાય અંઞા અધ્રેમાન ત આય ન ઇ વિચારકેં તે ત અધ્રેમાન આયો

‘નેર અજ સનિવાર આય સોમવારજો ઇગ્યારે વગે પુજી અચીજ અવેર મ કજ’

‘છ્ટા છુટા પુજી અચિધોસે પણ આના?’

‘ડિંધોસે’

‘આના ત મોંધ ખપે ભેઇમાનીજે કમમેં પોય બોય મારે ફેરે’

           લીલાધર કે લગો ક ગાલ હથા વેંધી ઇતરે પિંજાજી નોટ કઢી ડિને

‘હી ત પિંજા અઇ બ્યા કિડાં?

‘અધ્રેમાન વકાડ઼ મથા ફરી મ વિઞ’

‘એ વડે પીરજા સોં પંજસો જી ગાલ થિઇ વિઇ’

  જરાવાર પિંજા ને પંજસોજી રિકઝિક થિઇ આખર લીલાધર પંજસોજી નોટ ડિને નેચેં

‘નેર સોમવારજો ટાણેસર પુજી અચીજ ને આંઉ ચ્યો આય તીં હામી ભરીજ’

              અધ્રેમાન વ્યો ત ઓફિસજી બારી વટે ઉભી હી નાટક નેરીંધા જગજીવન બારા નિકર્યા ને ઓફિસથી થોડી છેટી ચાયજી રેંકડી વટે હિકડ઼ે બાંકડે મથે વિઇ અધ્રેમાન ચાય પીધેતે તેં સામે અચી ઉભા.છેલ્લો ઢુક ભરે અધ્રેમાન ઉચોં નેરે ને ચેં

‘જગુકાકા અઇ’

‘પંજસો રૂપિયેમેં કોક મથે ખોટી ભધ વિજે લાય તૈયાર થ્યો અઇયે?’

‘ક્યા પંજસો રૂપિયા?’

‘ઉ જુકો લીલાધર તોકે ડિને આય’

‘વડે પીપજા સોં મુંવટ નઇ’

‘કો વ્રજલાલ ભેઇમાની કરેતો તેંજી સાંખ પુરાય લાય તું નાય અચે વારો?’

‘એ વડે પીપજા સોં મુંકે કીં ખબર નાય’

‘વડે પીરજા સોં જી ભધલી વડે પીપજા સોં ખણેજી ચાલાકી મું વટે મ કર.ઉ ડીં ભુલી વે જડેં તો મથે ખોટી અકઇ પઇ વિઇ ને તોજે પે અભુ કનાથજે મોંકે આંઉ જામીન પ્યોસે નકાં અઞા જેલમેં સડધો વેં.’

‘પણ જગુકાકા હી પંજસોજી નોટ ત મિંકે પટ મિંજા લધી આય લીલે જેડ઼ો કાગડો કડેક જ કરાંચમેં અચે’ ચઇ અધ્રેમાન ખિલ્યો.

         સોમવારજો કાનજી ને અધ્રેમાન કે કોઠેને લીલાધર ડેસાઇ સાયેબ કે ચેં

‘નેર્યો સાયેબ હીન ગરીબ માડ઼ુ વટાં ફાઇલ ક્લીયર કરાયલાય વ્રજલાલ પનરોસો રૂપિયા મંગેવે બોલ કાનજી’

‘કાનજીભાઇ વ્રજલાલ આં વટા પનરોસો મંગેવે?’ડેસાઇ પુછે

‘કેર વ્રજલાલ આંઉ કોય વ્રજલાલ કે ઓરખા નતો ભાકી હા લીલાધર મંગેવે’

‘કાનજી બોલીને ફરી મ વિઞ તું જ રૂધો રૂંધો મું વટ આયો વે હી અધ્રેમાન સાકસી આય પુછો અધ્રેમાન કે’ ત ડેસાઇ અધ્રેમાન સામુ નેરે

‘અરે વડે પીપજા સોં મુકે કીં ખબર નાય હી લીલાધર આંઉ રેંકડી તે ચાય પીધી તે તડે મુંકે પજ રૂપિયા ડિઇ ચેં ઓફિસમેં અચીજ ને હા મેં હા કરીજ અરે ભેઇમાન ચઇ અધ્રેમાન પંજજી નોટ લીલાધર જે ખુંચેમેં વિધે

‘લીલાધર હેડા ખોટા કાવાધાવા છડ્યો નકાં વડી ઓફિસકે આંજી ફરિયાધ કેણી ખપધી’ ચઇ ફાઇલ વ્રજલાલ કે ડિને

‘જગજીવનકે ચો ફાઇલ નેરેને મું વટા સઇ કરાય વિઞે’

              લીલાધર ત ઘણે ધુંવા ફુંવા થ્યો ને વ્રજલાલકે ધમકી પણ ડિને તોકે ત આંઉ નેરી ગિનધોસે.(વધુ બઇ ટપાલમેં)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: