કાગરિયા કો ફડ઼ફડ઼ે?

kagaria

‘ કાગરિયા કો ફડ઼ફડ઼ે ‘

ડારખી નિમજી હલે ને મોગરેજા ફુલ ખિરેં;

ધુડ઼જે ઢિગતે ચડ઼ીને કબરૂં પઇ ઇનમેં તરેં

વાસરો ફૂંકાજે તેડ઼ા હવા હિલોરા પ્યા અચેં;

ધુડ઼જી ડમરીમેં ફસજી કકરા ઇનમે ખુડ઼ખુડ઼ે

ભાણ ખારાજી વિઞે અભ લાલમલાલ થ્યો;

તેંસે ડપજી સિંયાવિંયા ચાંધેકે કમડ઼ો ચડ઼ે

કોક ડિસ ભૈરવ કુછઇ બાંયું ચડ઼ાયોં કાગડ઼ા;

પોઢેલ બાબિડ઼ો જરકલી ડપ સે પ્યા ફડ઼ફડ઼ે

કૂકાર કોયલકેં જરા ત નાચ ભમરેં કે ચડ્યો ;

સે ડિઠોં ત આગિયા પણ નાચમેં ભેરા ભરેં

હેડ઼ા મિડ઼ે નાટક ‘ધુફારી’ ભાગમેં નેરે વિઠો;

ઉપડ઼ેલ લેખણકે ડિસી કાગરિયા કો ફડ઼ફડ઼ે?

૦૧-૦૨-૨૦૧૩

 

૦૧-૦૨-૨૦૧૩

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: