ફુરસધ

comb

‘ફુરસધ’

આરીસો નેરે મિંજા જ બ ધડ઼ી ફુરસધ મિલે;

જાધ મુંકે કજ જરા જ બ ધડ઼ી ફુરસધ મિલે

આરીસો પર્યા રખીને આંગર રમાડ઼ે વારમેં;

ડંધિયે સમજાઇનીએ જ બ ધડ઼ી ફુરસધ મિલે

ડંધિયો બાજુ રખીને હથ ઠલા અંઙ તા ફિરે;

સે પ અખ મુંચે કરે જ બ ધડ઼ી ફુરસધ મિલે

હથ ફેરો પુરો થીએ પ્વા હથજી રેખા વાંચિયે;

કાં ત નોં નેરે વિઠી જ બ ધડ઼ી ફુરસધ મિલે

તોજા વલણ ને ચલણ ‘ધુફારી’ જ સમજે વિઠો;

મનખા સમજી ગિન જરા જ બ ધડ઼ી ફુરસધ મિલે

 

૨૫-૦૧-૨૦૧૩

 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: