મ ધિરજાયો

friend

‘મ ધિરજાયો’

નઇયા કીં આંઉ બાબિડ઼ો નિપટ ખોટો મ ધિરજાયો;

હવર ક રોફ ડેખાડ઼ે નિપટ ખોટો મ ધિરજાયો.

હિતે હુત સુંચ બ્વારે પ્વા ખબર પિઇ કેર વિઇ સિપરી;

 ચડ઼ાય અફવાજે ચિંચોડ઼ે નિપટ ખોટો મ ધિરજાયો.

ન ક્યા ખોટા ક કીં ઊંધા કડેં કમ જીંધગાની મેં;

ખલક ખુંધે ન કીં મિલધો નિપટ ખોટો મ ધિરજાયો.

કડેં ચડ઼તી કડેં પડ઼તી હી તાસીર જીંધગાનીજી;

કરેને જાધ ઇ ગાલિયું નિપટ ખોટો મ ધિરજાયો.

જીયણ મજભુત રૂક જેડ઼ો ગુધાર્યો વો અસીં તેંકે;

ફરી ભુકંપ આણેને નિપટ ખોટો મ ધિરજાયો.

‘ધુફારી’ ભેફિકર થઇને સદા રે પિંઢજી મસ્તીમેં;

કરે મસ્તીજી અઇ પુસ્તી નિપટ ખોટો મ ધિરજાયો.

૧૪-૦૧-૨૦૧૩ 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: