ચુંટણી

pqqdi

‘ચુંટણી”

રૂમઝુમ કંધા અચી પુગા અઇ ડિસો ચુટણી રાણી;

ધોરી ટુપીવારા રાજા ડિઠોં થિઇ વ્યા પાણી પાણી

સક્કર જેડ઼ી સીરીવારી મિઠી કુછેતા વાણી;

ભાસણજા ભડ઼ાકા કરિએ જાણે ફુટેતી ધાણી

પરજા ભેરી માની ખેંતા કો’ પીએ ચાય પાણી;

ખેણ પીણ કે ખિલી કરેને ખોટા પ્યા વખાણી

ગરિભ ગુરબો ડિસી કરેને અખમેં ભરીએ પાણી;

ક્યા સચ્ચા ક્યા ખોટા રૂંગા પરજા નાય અજાણી

કિરોડ઼ોજા કરે કુટણપા ને છુટેજી કરિએ લાણી;

ખડુસ ખાધીધારી સમજે મત ગિનધાસી તાણી

ખિડસ ખુખડીવ્યા અઇ તોંય ખુડ઼સી નાય છડણી;

પરજાજા ઇ લુઇ ચખેવ્યા લાલચ નાય સમાણી

સોન જેડ઼ી સણગારેલી જલાય કચલી કાણી;

તેંમેં અસોસાર ડિએતા ઠલે વચનેજી લાણી

કારા ધોરા ઇનીજા ધંધા પેલા ગિનજા જાણી;

‘ધુફારી’ચે મત જરૂર ડીજા સત વેરા અઇ નાણી

૧૨-૧૨-૨૦૧૨

Advertisements

One Response to “ચુંટણી”

  1. P.K.Davda Says:

    આંજી ચુંટણીજો ફોટો ધજ આય ઃ)
    કવિતા ત બહુ ધજ આય.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: