મિલી વ્યા’વા

hands

‘મિલી વ્યા’વા’

વાટ હલંધે થ્યો વો એડ઼ો અસાંકે અઇ મિલી વ્યા’વા;

ન ધાર્યો વો કડેં પ એડ઼ો અસાંકે અઇ મિલી વ્યા’વા

અઇ મુંકે પુછધા કુરો ત તેંજો જભાભ વારીધોંસે કુરો;

પપજ઼ડ઼્મે પ્યોવોસેં  એડ઼ો અસાંકે અઇ મિલી વ્યા’વા

મુંજી પસંધગી-ના પસંધગીજી ગાલ પ કેંણી રોંણ’ડ્યો;

આંકે પસંધ વિચાર્યો એડ઼ો અસાંકે અઇ મિલી વ્યા’વા

મુંકે મિલી વેંધા કડેં કડાં પ ચાર પગ પાં ભેરા જ હલોં;

આયો વિચાર મનમેં જ એડ઼ો અસાંકે અઇ મિલી વ્યા’વા;

ત્રવાટો અચીંધો ત્યાં સુધી ત હથ જલે ભેરા હલધાસી;

પગ ઉપાડ્યા ને થ્યો એડ઼ો અસાંકે અઇ મિલી વ્યા’વા;

હીં અપાકે યા ત અચાનક કીં ભલા થઇ વેંધો હુંધો;

પુછણ હલ્યો ‘ધુફારી’ એડ઼ો અસાંકે અઇ મિલી વ્યા’વા

૦૩-૦૨-૨૦૧૩

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: