હલાય મંઢો મીં

tipo 2

 

‘હલાય મંઢો મીં’

માલક હથમેં લઠ ડઇને હલાય મંઢો મીં;

અજ અચિધો કાલ અચિંધો ઇં કિતરા કઢણા ડી?

ગંધી પેરઇ ગમે નતી ઉ તરે પણ ઇ કીં;

છટ અચેતી સુગ ચડ઼ેતી તેમેં કઢણો ડીં?

પરસેવે સે ચિકણીં કાયા મખિયું મણમણે;

નિસ્તી એડ઼ી ઉડે નતી ને ચાય વિઞી છણે

ભઠિયારેજી ભઠ્ઠી જેડ઼ો તપે વિઠો તો કાડ઼ો;

ચોર છાકાજે એડ઼ે ટાણે આચકે નર વિચાડ઼ો

એસી પંખા હલેં ત ક્યાંનું વિજજો વે ખોટિપો;

ચાર ડીંએ અચે નરભધા મડ મડ ટીપો ટીપો

ઉંઞ લગેતી સુકેતો તારૂ જાણે રિણજો પટ;

હેલ ઠલ્લી હાંઢો ખાલી તરિયો ડિસજે મટ

આસાઢ ઉતર્યો સરાણ સામે અંઞા કિતરા ડીં?

‘ધુફારી’ વેંજારે મેઘો એડ઼ો કડેં અચિંધો ડી?

૨૭.૦૭.૨૦૧૨

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: