હલાય મંઢો મીં

tipo 2

 

‘હલાય મંઢો મીં’

માલક હથમેં લઠ ડઇને હલાય મંઢો મીં;

અજ અચિધો કાલ અચિંધો ઇં કિતરા કઢણા ડી?

ગંધી પેરઇ ગમે નતી ઉ તરે પણ ઇ કીં;

છટ અચેતી સુગ ચડ઼ેતી તેમેં કઢણો ડીં?

પરસેવે સે ચિકણીં કાયા મખિયું મણમણે;

નિસ્તી એડ઼ી ઉડે નતી ને ચાય વિઞી છણે

ભઠિયારેજી ભઠ્ઠી જેડ઼ો તપે વિઠો તો કાડ઼ો;

ચોર છાકાજે એડ઼ે ટાણે આચકે નર વિચાડ઼ો

એસી પંખા હલેં ત ક્યાંનું વિજજો વે ખોટિપો;

ચાર ડીંએ અચે નરભધા મડ મડ ટીપો ટીપો

ઉંઞ લગેતી સુકેતો તારૂ જાણે રિણજો પટ;

હેલ ઠલ્લી હાંઢો ખાલી તરિયો ડિસજે મટ

આસાઢ ઉતર્યો સરાણ સામે અંઞા કિતરા ડીં?

‘ધુફારી’ વેંજારે મેઘો એડ઼ો કડેં અચિંધો ડી?

૨૭.૦૭.૨૦૧૨

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: