ઢેફો

majoor

 

‘ઢેફો’

ફાવડ઼ેસે ભરે ગમિલે ખણી કિત ફિગાઇધો;

ઢેફો ચેં ઢેફે કે નસીભ પાંજા ઉત ફિગાઇધો

ઠામ પાટલો થિઇ વેંધો જ પાંકે ખણી વેંધો;

નયો અવતાર જરૂર મિલધો જિત ફિગાઇધો

જાત્રાડ઼ુજા સંઘ વિઞેતા વાટું નયું ભનેતી;

મૂં કે લગેતો એડ઼ો પાંકે ઇ ઉત ફિગાઇધો

સુયો એડ઼ો વન વિભાગ ઝાડ઼ નયા પોખેતો;

જીત જીત ઇ પોખાંધા હુંધા ઉત ફિગાઇધો

સંસ્કૃતિ કચ્છી ડેખાડ઼ે લા ભુંગા નયા ભનેતા;

ઇનલા ગારા કીયારા થીંધા ઉત ફિગાઇધો

ગામ બારા ઘર ભનેતા ઇટૂં ઉત ખપેતી;

મુકે લગેતો કુંભારવાડ઼ો વે ઉત ફિગાઇધો;

તરક વિતરક છડે ઢાર્યો એડ઼ો ચેં ‘ધુફારી’

સહીધજી જીત ભને  સમાધી ઉત ફિગાઇધો

૦૧-૦૨-૨૦૧૩  

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: