‘વડા વેંતા’

Mushayara

 

‘વડા વેંતા’

રૂપજા ભરલ ભંડાર પ ગચ વડા વેંતા;

ઓબારેજા અંગાર પ ગચ વડા વેંતા

ગાલમેં કીં માલ વે ન વે ત થ્યો કુરો;

ગાલજા ગાલોડ઼ા પ ગચ વડા વેંતા

બઉ સજી ધજી ને રખલવે માલજા;

કખજા ભાજાર પ ગચ વડા વેંતા

વેમ લિખ ખણ મનમેં કડેં ભરજી વિઞે;

ડપજા ઓથાર તેનું પ ગચ વડા વેંતા

જીયણજી મુસીભતમેં જરા ધિરજે નતો;

કરમજા લગધા માર પ ગચ વડા વેંતા

વે ન ફુટરી કો ઇમારત પ તેંસે કુરો થ્યો;

ઇનતે અડલ મિનાર પ ગચ વડા વેંતા

મસ્કત સજેમેં હી ‘ધુફારી’ પ ન વો હેકલો;

યારે સે વેવાર ઇનજા પ અચ વડા વેંતા

૨૫-૦૧-૨૦૧૩

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: