‘લાલીજો મારાજ’

LALI

‘લાલીજો મારાજ’

       અસાંજે ફરિયેમેં સુંધરદાસજે ઘરમેં ત્રે ધીરૂં શાંતા,કાંતા,લાલી ને બ પુતર હુવા જગલો ને ભગલો.અસી મિડ઼ે છોરડ ભેરા જ રમધા હુવાસી.અસાંજે ફરિયેમેં હિકડ઼ો કુતો હુવો કડાંક પીરો,કિડાક કારો કિડાંક ધોરો રંગજો ને ઇનજી બ અખિયેંજી વિચમેં હિકડ઼ો લમો પીરો ટિકો હુવો જેડ઼ો કોક પુજારીજે કિપારતે હુવેતો ઇતરે અસી ઇનકે મારાજ ચોંધા હુવાસી.

        અસીં જડાં વિઞો ઇ અસાં ભેરો ને ભેરો જ હુવે.અસી ડડ઼ેસે રમો ત ઇ પણ રમે.ઇનકે મિણીયા જીજો પ્રેમ લાલીસે હુવો,ઇ લાલી ભેરો બોરો રમધો હુવો,લાલી ઘરજી ચાંઠતે વઇને કીં ખેંધી હુવે ત મારાજ ડાયો થઇ ને ઇન સામે ન્યાર્યા કરે પોય લાલી પણ ઇનકે થોડોક ભાભ ખારાય ત રાજીયાણું થઇ વિઞે.લાલી ને મારાજ છુછુઆણી રમે.

           લાલી છેટે ઊભી હુવે ને મારાજ અગલા બ પગ પટસા રખી ઢાંઢો ઉચો કરે ઊભીએ ને પોય સટ કઢીને મોંસે લાલીકે થુના ભરાય.ઘણે વાર લાલી રમેલાય ન વિઞે ત મારાજ ઇનજો ચોટલો મોંમે જલે ને તાણે જાણે ચોંધો હુવે હલ રમેલાય લાલી મોજમેં હુવે ત વિઞે પ લાલી ઘણે વેરા ખારાજે ને ચે ક ના ચઇ ન મુંકે નાય રમણું ત મારાજ પિલ્લો ડાચો કરેને વઇ રે.ઘણે વાર લાલીને મારાજ રમધાવે ને ગોં ધોડે ત મારાજ લાલીજો ચોટલો જલે ભિત સઇ ઊભી રખી પિંઢ આડો ઊભો રઇ ગોં કે ઉરાઉર ભસે.

         હોરી અચેવારી હુવે તડૅં અસી છોરડ મિડ઼ે આતવાર જો અડા ચોરાય લાય વિઞો.ભિડ઼વારે નાકે બારા કડ઼બ ભરેને આવેલ ગડા છુટા હુવે તેમે નેરિયું કિન ગડેમેં અડા જિજા અઇયે.મિણિયા મોર જગલો ઉન ગડે વટ ઊભિયે અસીં મિડ઼ે લકા હુવો.જગલો હકડ઼ે અડેકે કઢે સે ડિસી ઉત ચાય પિંધલ ગડાખેડ઼ુ રડ વિજે એ છોરા અડો મ કઢ.જગલો અડો ખણીને ભજે ગડાખેડું ઇન પુઠિયા વિઞે ત્યાં સુધી બ્યા અડા કઢીને અસી ભજી વિઞો,ગડાખેડુ જ જગલે વટ પુજે ત મારાજ ઇનજે આભેજી ચાડ઼ જલે ગિને.ઇ મારાજ વટા ચાડ઼ છડાય ત્યાં સુધી ધોડેજો રાઉસ જગલો સરી વિઞે ને મારાજ ચાડ઼ છડે ડે,

           હોરીજે બ અઠવાડ઼ે પેલા ગઢરાંગતે થાપલ છેણાં નજરાય અચોં સનીવારજી રાતજો ગુણી ને ઉથલાણા ખણીને વિઞો ને છેણેજી હારજે બોંય છેડ઼ે ત બ જેણા ઉથલાણે છેણા ઉખેડ઼ીધા અચો ને બ્યા પટતા ઉપાડ઼ે ને ગુણીમેં ભરીંધા અચે ઇં છેણાં ચોરાય અચો તેમેં જ છેણાં થાપીધલ અચી વિઞે ત મારાજ ઇન સામે જંપલા મારે ત્યાં સુધી અસીં સિરાય વિઞો.

            હોરીજે બ ડીં મોર છેણાં કાઠી મઙેલાય વિઞો સુરૂઆત સુંધરદાસજે ઘરથી થીએ ઉડાં ઘર વટ ઊભી બોલો ભગલા તું બકરી ડે,હોહોકે હોરિલા.માથે ટોપી લાલ ગુલાલ ક્યા કરૂં રે ક્યા કરૂં હાથી ઘોડ઼ા લઇ પડું છેણું ડે કા કાઠી ડે કાઠી ડે તેંકે પુતર અચે છેણું ડે તેંકે ધી અચે છેણાં કાઠી ડીજા..મા

           પરસોતમ મેણું આચે તડે વેલી સવારજો બાઇયું ધરિયાતે નાયલાય વિઞે ત અસીં છોરડ પ ભેરા વિઞો. અસી નાઇધા હુંવો ત મારાજ અસાંજી પરકમાઉં કંધો હુવે.ધરમસાડ઼ામેં બાઇયું લુગડા ભધલાઇયેં ને પોય ઉડાં હિકડ઼ી ડૂસી પરસોતમ મેણેજી વારતાઉ કંધી હુવે સે સુણેલાય મિડ઼ે ઘેરો કરેને વેં, ત મારાજ સુંધરડાસજી મા કેસામાં વટ મોં લમો કરે વિઠો હુવે,કેસામા ઘણે વાર ઇનજી મુનતે ટિપલો હણીને ચેં મુવા તોકે વડી ખબર પેતી. ત મારાજ કેસામાજે ખોરેમેં મથો રખે.કેશામા ચેં મુવા હટ પર્યા લુગડા તો પુસાઇયે ત પિલ્લો ડાચો કરેને વઇરે.

        અસી છોરડ મારાજજા પુઠલા પગ જલે હલાઇયું ત ઇ ભારી રાજીયાણું થીએ.અસાંજી સેરી જે ખુણ તે હિકડ઼ો કુતો હુવો સે અવાર નવાર મિણી કે ચક વિજધો હુવો છોરા મારાજ કે છુ છુ કરેને ઇનસે વિડાઇયે.ઇન કુતેકે જ કોય ચે હવરિયો ત જરૂર ચક વિજે લાય ધોડે જે પ્વા ઇ ધોડ઼્યો હુવે ઇ જ મારાજ વટ પુજી અચે ત હવરિયો ભજી વિઞે.    

          હકડ઼ો ડી હવરિયો કોકકે ચક વિધે ત ઇનજા માઇતર પાંજરાપોરમે ફરિયાધ ક્યોં ક અસાંજી સેરીજો કુતો વિડગેતો.પાંજરાપોરવારા ગાડીને સાણસો ખણીને આયા ને હવરિયો સઇ કરે વ્યો સે લિકીર્યો ને હવરિયેજી ભધલી મારાજ કે જલે વ્યા,કારણ ક મારાજ ને હવરિયો છેટેનું સરખાજ લગધા હુવા.અસી નિસાડ઼ મિંજા આયાસી ત લાલી રૂધી હુઇ સે અસાંકે ચેં ક મારાજ કે પાંજરાપોરવારા જલે વ્યા અઇ.અસી મિડ઼ે પાંજરાપોરતે વ્યાસી ઇની ચ્યો હિન કુતેજી ફરિયાધ આવઇ આય જગલો પુછે ફરિયાધી કુરો ચેંવે પાંજરાપોરવારા જકી ચ્યોં તે મથા ભગલો ચેં અસાંજો કુતો વિડગે નતો અઇ હવરિયેજી ભધલી મારાજ કે જલે આયા અયો બોંય ડિઠે સરખા લગેતા.અસાંજો કુતો છુટો કરે હવરિયેકે જલ્યો.

              મારાજ અંઞા ગાડીજે પિંજરેમેં જ હુવો ને સાણસો ઇનજે ભાંઢે તે હુવો.પાંજરાપોરજો માડ઼ુ સાણસો કઢણવ્યો ત ફણા મારાજજે પેટમેં ભરાઇવ્યા સે ઇન જોરકેં ત મારાજજો પેટ ફાટી પ્યોને કુતો મરીવ્યો.અસી પલ્લે ડાચે ઘરે આવ્યાસી.હી ભનાવ ભન્યો તે પ્વા લાલી કિતરા ડી ગુમસુમ રઇ.(પુરી) ૨૬-૧૧-૨૦૧૩

 

 

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: