સુખી જીયણ

MACHHIYARO

 

‘સુખી જીયણ’

    (હિકડ઼ે મેક્સીકન મછીયારે ને હાવર્ડ યુનિવર્સિટી મિંજા એમ.બી.એ. થેલ અમેરિકન મુસાફરજી અંગ્રેજી લેખક G.K.Chesterton જી ઇન્ગલીસ આખાણી મથા ભા.વિનોદ પટેલ ગુજરાતીમેં તરજુમો કરે મુંકે હલાય આય હાણે ઇ જ આખાણી પાણ કચ્છીમેં માણિયું.આખાણી કચ્છીમેં આય ઇતરે પાણ કચ્છી મછિયારેજી ગાલ કંધાસી મુસાફર ભલે અમેરિકાથી અચલ હિંધુસ્તાની આય)

 

       મડઇવારે સરાઇયેજે ધરિયા કિનારે હિકડ઼ી મછિયારેજી હોડી નાંગરેલી પિઇ વિઇ.ઉડાં અમેરિકામેં ભણીને હિંધુસ્તાન ફિરેણ અચલ મુસાફર ગુમધો ફિરધો ઉડાં આયો ને મછિયારેજી ઝલેલી ધજ મછિયું ડિસી રાજીયાણું થઇ મછિયારે કે ચેં

‘હી મછિયું ઝલેમેં આંકે કેતરો વખત લગો વો?’

‘બોરો જીજો ન?’મછિયારો ચેં

‘અઇ જરા વધારે વખત હોડીમેં ગુજારે જજી મછલિયું કુલાય નતા ઝલ્યો?’મુસાફર ચે

 મછિયારો મુસાફરકે સમજાઇંધે ચેં’અસી હેર જીકી મછલીયું ઝલિયુંતા તેમેં ખુસ અઇયું ઇન મિંજા મુંજી ને મુંજે કુટુંભ કે જીકી જીયણ લા ખપેસે મિડ઼ે મિલી રેતો’

‘ત પોય આંજો ભાકીજો વખત કીં ગુજાર્યોતા?મુસાફર પુછે

‘અસીં મોડે સુધી સુમોતા.થોડો વખત મછલિયું ઝલિયુંતા,અસાંજે છોરેં ભેરા રમોંતા

અસાંજી ઘરવારી ભેરી બિપોરજી નિંધર કરિયુંતા,સંજા ટાણે અસાંજે ભાઇબંધ ધોસ્તારેકે મિલોંતા,ઇની ભેરા વઇ ઢુક ઢુક ધારૂ પિયોંતા,ગિટાર વજાઇયુંતા,ગાયન ગાઇયુંતા ઇ અસાંજો જીયણ ભરાભર ગુજરેતો,અસીં અસાંજી જીયણ સુખસે માણીધે ગુજારીયું તા’

      ઉ પરડેસી મુસાફર મછિયારેજી ગાલ કપીંધે ચેં

‘નેર્યો આઉં અમેરિકાજી હાવર્ડ યુનિવર્સિટી મ્યાંનું એમ.બી.એ. થ્યો અઇયા ઇતરે આઉં આંકે થોડી મધત કરે સગાં ઇ અઇયા ત મુંજી આંકે સલા આય ક આંકે થોડો વધારે વખત હોડીમેં ગુજારેને જજી છલિયું ઝલેજો ચાલુ ક્યો ખપે ઇં કંધે અઇ વધારે મછલિયું ઝલે સગધા ઇં કંધે આંજી આવક વધધી ત તેં મ્યાંનું અઇ હેર આય ઇન કનાં વડી હોડી ગીની સગધા’

‘સાયેબ ઇન પ્વા કુરો?’મછિયારો પુછે

‘વડી હોડી અચે પ્વા અઇ જજી મછલિયું ઝલીંધા તેંસે આંજી આવક વધધે અંઇ બઇ નઇ હોડી ગિની સગધા.ઇં પોય બઇ,ત્રિઇ ઇં આં વટ હોડિયેંજો વડો કાફલો થઇ વેંધો.

પોય અઇ ધલાલેકેં મછલિયું ડ્યો તેં કનાં મછલિયું પેક કંધે કારખાનેકે ડઇ કરેને જજી આવક કરે સગધા કધાચ ભવિસમેં અઇ આંજો મછલિયું પેક ક્રેજો કારખાનો વિજી સગધા.પોય આંકે આંજે હિન નિંઢે ગામડેમેં રોણું નઇ ખપે કધાચ અઇ મુંભઇ. અમધાવાધ ક ધિલ્લી જેડે વડે સેરમેં રઇ સગધા ને ઉડાંનું અઇ આંજે ધંધાજો વહિવટ કરે સગધા’મુસાફર સમજાય.

‘સાયેબ હી મિડ઼ે થીધેં કેતરો વખત લગે?’મછિયારો પુછે

‘વી કધાચ પિંજી વરે’મુસાફર ચેં

‘સાયેબ તેં પ્વા કુરો કેણું?’મછિયારો પુછે

‘મુજા અઝીઝ પોયજી ગાલ બોરી લાટ આય.આંજે ધંધેજો વિસ્તાર થે પ્વા સેર ભઝાર મિંજા સેર ગિનેજા ને વિકણેજા ઇ કિરોડ઼ે રૂપિયેંજી કમાણી કરે ગિનેજી’

‘કિરોડ઼ો રૂપિઆ સચ્ચઇ? પ કિરોડ઼ું રૂપિયા અચે પ્વા કુરો?મછિયારો પુછે

‘કિરોડ઼ુ રૂપિયા અચે પ્વા આંકે ધંધો છડેઢારેજો.ધરિયાજે અરે હિકડ઼ે નિંઢે ગામમેં ઘર ગિનેજો આંજે છોરેં ભેરો રમેજો આંજી ઘરવારી ભેરી બિપોરજી નિંધર કરેજી,સંજા ટાણે આંજે ભાઇબંધ ધોસ્તારેકે મિલેજો,ઇની ભેરા વઇ ઢુક ઢુક ધારૂ પિધેજો,ગિટાર વજાયજી,ગાયન ગાતેજા ઇ આંજો જીયણ આનંધમેં ગુજરેજો’મુસાફર ચેં

હી સુણી મછિયારો ખિલી પ્યોને મુસાફર કે ચેં‘આંજે ભણતરજો માન રખી મુંકે ચોણું ખપેતો ક હી મિડ઼ે ત અસીં મછિયારા હેર ઇજ કરિયુંતા ત પોય અઇ ચ્યાં ઇં પૈસા ભેરો કેણ અસાંકે અસાંજે જીયણજા કિમતી ૨૫ વરે વિઞાયજો કીં અરથ ખરો?’

(હિન આખાણીજી સીખ ઇ આય ક માડ઼ુજે જીયણમેં માલ મિલકતજી માલિકી ને ધન ઇ પુરતો નાય ધનસે સુખ વિકાંધો નતો મિલે.માડ઼ુજી ત્રિસ્ણાજો કો અંત નાય જી વધુ પૈસા મિલેં તીં વધુ ભેરા કરેજો નઇ ત્રિસ્ણા જાગે.ઇચ્છાજી હી ખડ કડેં ભરજે નતી)

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: