બેત

કલમ અને કિતાબ

‘બેત’

ગ્નાન ને વિગ્નાન લા જરૂરી આય વાંચન,

ઠલિ નજર ન ફેરણી પણ વાંચીજે ડઇ મન;

નકાં ઇ પચે વિગર જો અન્‍ન “ધુફારી’ ચેં પેટમેં.

@@@@

કમ કીં પણ હથ જલ્યો ત વિચાર કરેને કજા,

કમ અગર સારો થીએ ત ઇનજી અલગ મજા;

નકા આય ઇ સજા ‘ધુફારી’ચે ઇ કરમજી.

@@@@@@@

મુરખ નરજી ભાઇબંધી કડેં પણ ન કજે,

જરૂર વિગરજો વાવર્યો ત ખુંચો આંજો ડજે;

ઉજારો કડે ન લજે ‘ધુફારી’ચે જીયણમેં.

@@@@@

આય જરૂરી વખત કે નિત ઉગે રાત ને ડીં

કડાં ચાડી કડાં ઢોર વે જરૂર જીયણમેં તીં;

મોજ જીયણમેં કીં ‘ધુફારી’ચેં નરકે અચે?

@@@@@@

ઇચ્છા આંજી વે ભલે ક ગજે ગગનમેં નામ.

કુડા કમ મ કજા પોય થઇ વિઞો ભધનામ;

ગડૉડ઼ે ચડાય ગામ ‘ધુફારી’ચેં પલવારમેં.

૦૯.૦૭.૨૦૧૨

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: