વિઞણ ડયો

time

વિઞણ ડ્યો’

મોભત ને નફરતજી ગાલ્યું વિઞણ ડ્યો;

સુઠ્ઠી કે રખી અઇ ભુછ્છી કે વિઞણ ડ્યો

મોભત ને નફરત હીં અઇ બોંય જેડલ;

વખાણ કેંજા કેંણા ન કેંણા વિઞણ ડ્યો

મિલઇ આય નફરત અસાંકે આં વટાનું;

છતાં પણ ફરિયાધ પ કેંણી વિઞણ ડ્યો

નફરત કે ખિલી ને મું પીધી મિલઇ સે;

ઇનજી તા ગાલિયું ન કેંણી વિઞણ ડ્યો

વખત વટાજે ખજીના પ વાવરાજે તીં;

નફરત આંજી ઠલી થે લા વિઞણ ડ્યો

‘ધુફારી’ કે અઞા પ આય આસ મનમેં;

નફરત મોભત ન થીએ ત વિઞણ ડ્યો

૦૨-૦૨-૨૦૧૩

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: