માલકજો પાર મઞ્યો

worker

‘માલકજો પાર મઞ્યો’

                હિકડ઼ી વડી ઇમારત અડેજો કમ ચાલુ વો.હિકડ઼ો ડી ઇન ઇમારતજો ્મુકાધમ છઠે મારતા નીચે કમ કંધલ કારીગર કે કીંક કમ વતાય લાય સડ કેં,ઇમારત અડેજો થીંધો કલોગોમેં ઉન કારીગર મુકાધમજો સડ ન સુણી સગ્યો ને ઇ ત પિંઢજે કમમેં લે-લૂટ વો.

     મુકાધમ કારીગરજો ધ્યાન પિંઢ કોરા તાણે લા મથાનું ૧૦ રૂપિયેજી નોટ ફિગાય  જુકો ભરોભર કારીગરજી બાજુમેં જ છણઇ.કારીગર ત નોટ કિડાંનું આવઇ કેર ઘા કેં તેંજી પંચાત કરે વિગર ઉપાડ઼ે ને પિંઢજે ખુચેમેં વિધે ને જીકી કમ કેંતે સે ચાલુ રખેં.

     મુકાધમ કારીગરજો ધ્યાન ફરી પિંઢ કોરા તાણે લા બિયાર મથાનું ૫૦૦ રૂપિયેજી નોટ ફિગાય હિન ફેરે પણ કારીગર મોરંઇ કેં વેં તી નોટ કિડાંનું આવઇ કેર ઘા કેં તેંજી પંચાત કરે વિગર ઉપાડ઼ે ને પિંઢજે ખુચેમેં વિધે ને જીકી કમ કેંતે સે ચાલુ રખેં.     

    હાણે કુરો કેણું ઇ વિચારે મુકાધમ નયોં કિમિયો અજમાય.હિકડ઼ી નિંઢી ધિર ઉપાડ઼ે ને કારીગર મથે ઘા કેં જુકો ભરોભર કારીગરજી મુનતે લગી.ઓચિંધી ધિરજો માર લગધે કારીગર હી ધિર કિડાંનું આવઇ ઇ નેરણ મથે નેરે ત મુકાધમ ઇનકે જીકી કમ વતાયજો વો સે ચેં.  

        હી મુકાધમ ને કારીગરજી આખાણી નિપટ પાંજી જીયણજી આખાણી જેડ઼ી જ આય.માલક અસોસાર પાંકે મિલણ મંઙેતો ને મુકાધમ વારેજીં મથાનું સડાય તો પણ પાણ પાંજે સ્વારથજે ઢસેડ઼ેમેં ઇતરા લે-લૂંટ વોં તા ક પાંકે ન ત મથે નેરેજી ફુરસધ વેતી  ક ન ત ઇનજો સડ સુજે.

  માલક સે ગાલ કેણ પાણ ભે-ફિકરા રોંતા.માલક પાંજો ધ્યાન પિંઢ કોરા તાણે લા હિકયાર નિંઢી સોગાધ ડે તો.પાણ ઇ વિચાર નતા કઈયું ક હી સોગાધ કેર ને કુલાય હલાય આય?પાં ત ઉન કારીગર વારેજી સોગાધ ખુંચેમેં વિજી મિડ઼ે ભુલી પાંજે સંસારમેં લે-લૂટ થઇ વિઞોતા.

           પોય માલક  પાંકે વડી સોગાધ હલાય તો ત પાં પાંકે નસીભધાર સમજોંતા ને પોય એકાંરસે ફરોંતા પ હીં વડી સોગાધ હલાય વારે માલકકે જાધ કરે ઇનજો પાર મઞેજો ભુલી વિઞોતા.

       પોય માલક પાંજો ધ્યાન પિઢ ડિંયા વારણ નિઢી વડી ઉપાધીજી ધિરૂં પાં મથે ફિગાયતો.તડેં જ પાં કે ભાન વરેતી તડેં જ પાં ઇનકે જાધ કરિયુંતા ને ઇનસે ગાલાયુંતા.  

હિન આખાનીજો બોધ ઇ આય ક…..

જડેં જડૅં માલક પાંકે નિઢી વડી સોગાધ હલાય તડે પાંકે માલકકે જાધ કરેને ઇનજો પાર મઙયો ખપે ઇ ગાલ ભુલણી ન ખપે.

માલક પં મથે ઉપાધીએંજી ધિરૂં ફિગાય ને જાધ ડેરાય ત્યાં સુધી વાટ ન નેરણી ખપે

કોક ગ્નાની સચી ગાલ કેં આય ક “સુખમેં સંભરે સોની ડુખમેં સંભરે રામ”

(મુર અંગ્રજી આખાણીજો ગુજરાતી તરજુમો શ્રી વિનોદ પટેલજે બ્લોગ “વિનોદ વિહાર” મિંજા ગિની કચ્છીમેં તરજુમો કરે આં વટ પધરી ક્ઇ આય. -ધુફારી)  

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: