અસીં તોજા સગા

murkanu

 

અસીં તોજા સગા

કાકાઇ મામાઇ ભેરા થઇ ચ્યોં અસીં તોજા સગા

ચાર આના જ મંઙયા ઇની વટ પુછનું મોંધ ભગા

લાગ સારેને એડ઼ા વેંતા નિત ઊંઠા પ્યા ભણાઇએ

રતી અખસે ખિખ ડિની ત ઇનીજા ધુબી વ્યા ટંગા

એડ઼ે સગેનું ચેતી હલેજો ગાલિયેં થીંએ ઇ ગિલા

ઇનીજો સવારથ સરધે વે ત સત વેરા થીં વિંગા

નારધ કુર ચે મારકંઢ કુરો ચેં કુર ચેંતે કાનુડ઼ો

વડી ગિનાનજી ગાલિયું કરિયે પાંકે સમજે ઢગા  

સિન્ગુ થઇને બાર ફરેંતા વરી મુછકે વટ ડિયેંતા

ઘરમેં વિઞીને મિલો જ ઇનીકે મોંતે બારો વગા

ગાલમેં સા નતો ડિસાજે હિંગ નકાં ફટકડીજો

પાંકે અચીને ચોટે એડ઼ા જી ગોંકે ચોટેતી બગા

આંમરી પપરી ડેખાડ઼ેને ગાંચમેં ગડા વિજેતા

‘ધુફારી’ચેં પો કુત્તો ડાડ઼ે ને ઠોડ઼મેં ખલ્લા લગા

૧૮-૧૨-૨૦૧૩

One Response to “અસીં તોજા સગા”

  1. P.K.Davda Says:

    સાવ સચી ગાલ આય.
    ધજ કવિત.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: