જડેં વે હેકલો

man-playing-puzzle_~itf329013

‘જડેં વે હેકલો’

પિંઢકે જ મિલણું વે ત મિલાજે જડેં વે હેકલો;

ને સચ પ તડેં સામે અચેતો તું જડેં વે હેકલો.

ધાક ધમકી ખૂન હેરણ ને અકેકારી પ થીએ તડેં

કિરાંચમેં ફસજે સબાલો  કો’ નર જડેં વે હેકલો

જાધજી જારી મિંજાનું કો ભજે ત કિતરો ભજે?;

ઇનકે મિડે ભેરી થઇ ઘેરીએ કો’ જડેં વે હેકલો

વિણલિખ્યો ને અજભ ખલકજો કાનુન આય

માલક મિલે યા માસુકા કો નર જડેં વે હેકલો

હિન મિંજાનું હી ‘ધુફારી’ કીં ભલા બાકાત રે?

સબડ આખાણી કાવ લા લજે ઇ જડેં વે હેકલો

૧૯-૦૨-૨૦૧૪

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: