સાલમુભારક

NM

 

સાલ મુભારક

       અજ અસાઢી બીજ ઇતરે કચ્છી નઉ વરે. અજ કચ્છીજો મજુસ જો ચોથો જનમ ડી આય ઇનકે અઇ ધિલભરેને આસરવાધ ડીજા,હિન કચ્છી માડ઼ુ ‘ધુફારી’જા આંકે જજા જજા મુભારકભાધ.આંજો સજો વરે ખુસહાલ,હુભ ને હિંયારી છિલોછલ ભરલ રે એડ઼ી કચ્છજી કુડ઼ડેવી મા આસાપરા વટ છેડો પથરેને અરધાસ.                                                                                સાલ મુભારક

 

 

Advertisements

One Response to “સાલમુભારક”

  1. P.K.Davda Says:

    આંકે પણ વધાઈ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: