“ઊ ડીં કડેં અચીંધા?”

chhap

 

“ઊ ડીં કડેં અચીંધા?”

        ચીંગારજો સડ઼ંગ અંક-૧૩ મેં ‘કચ્છજી અતિ સમૃધ્ધ કમાંગરી કલાજો નામશેષ’ નાં જો ભા પ્રમોદ જેઠીજો લખલ લેખ વાંચ્યો ત અફસોસ થીએતો ક સરકાર ઇનકે ભચાયલા કીં નતી કરે.કમાંગરી કલાજા હિકડ઼ા કલાકાર  કે મું કમ કંધે અજનૂં છ ડાયકે પેલાં ડીઠા વા. ઉ વા જનાબ હુસનભા કમાગર જુકો સેઠ કલ્યાણજી ઉકા વટે કમ કંધા વા.

        મડઇમેં હેર જુકો લક્ષ્મી ટોકીઝ નાલે સિનેમા હોલ આય,અસલમેં ઇ ઉન જમાનેમેં મોડર્ન ટોકીઝ નાં સે ઓરખાંધી વિઇ.ઇનમેં અચીધલ સીનેમાજા બોર્ડ ભનધા વા સે મડઇમેં અમુક નક્કી કેલ ઠેકાણે રખે મેં અચીંધાવા.ઇન બોર્ડ મથે લગલ પોસ્ટરજી આસે પાસે ને બોર્ડજી કિનારીએ મથે,લીલે રંગ સે વેલ પ બુટા ઇ આરખીંધાવા.લીલે રંગમેં પ અલગ અલગ સેડ વેંતા સે ઇ ભારી બારીકે સે ઉમેરીંધા વા.તેમેં સાગ મારકીટ વટે હિકડ઼ો લમો ને વડો બોર્ડ લગધો,ઇનજી નજાકત અલગ જ વિઇ.જનાબ હુસેનભા દીઝાઇનું આરખીંધાવા, ત મૂંજા વડા ભા સામજીભાઇ ઇનમેં કલાકારી વારા અખર લીખંધા વા.વખત વેંધે જનાબ હુસનભા કમ છડયો ને પોય મૂંજા વડા ભા પ છડ્યોં.અજ પ જાધ અચે તો તડેં થીએ તો ઊ ડીં કીંડા વ્યા?

               એડ઼ો જ હિકડ઼ો કલાકાર મૂંજો અઝીઝ ધોસ્તાર ભા હરસુખ સોધાગર વો જુકો ભુધુ સોનીજી બંગડી ભજાર જે મોં તે ધુકાન વિઇ,ઇનજી ધુગધુગી તે વિઇને ઓઇલ કલરસે પોર્ટેઇટ ભનાઇધો વો.ઇનકે ડિસો ત ઇં લગે ક ચિતરજી ફ્રેમ મિંજા હેરઇ પુછધા કીં અયો? ૧૯૭૦મેં કલર ફોટેજો જમાનું અઞા પા પા પગલી કેં તે તડેં ઇન મૂંજે લગનજા બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ફોટા પાડે વેં.તેં મિંજા અમુક ફોટા ફોટો કલરસે રંગીન ભનાય ને મૂંકે આલ્બમ ડીને આય.ઇ કલર ફોટે સામે અજજા કલર ફોટા પાણી ભરીએ.ઇ ફોટા અજ ૪૨ વરે પ્વા પ એડ઼ા જ અઇ ઇ ત હી ફાની ધુનિયા છડે વ્યો પ જાધગીરી રખી વ્યો સે અમુલખ આય.માલક ઇનજે આત્મા કે સાંતિ ડે.

         એડ઼ી ગણેં ગાલિયું અંઇ જુકો નામશેષ થીએત્યું ગાખલા તરિકે કચ્છમેં રમાંધી જુની રાંધુ.અજકાલ ત ક્રિકેટ,ફુટબોલ,હોકી ને ટેનીસ રમાજેતી.અજ ગામડે ગોઠડેમેં કધાચ રમાનું હુનીયું એડ઼ી ઇટી ડોકા,ચોર પોલીસ,છુછુવાણી,લક બુચાણી કે કોડીયેસે ક ઠેરીએસે મેધાનમેં કોય નતો ડિસાજે.

         અજ ઓટે તે વિઇ ને કોય ઇસ્ટો-પગડ઼ો ક નોં કકરી કોય નતો રમે.ધીરૂં અઙણમેં ટીટીવેસા ક પાંચીકે રમધી વિઇયું સે પ નતી રમે.હી મિડ઼ે રાંધુ કીં રમાજેતી તેંજી નોંધ કરેમેં નઇ અચે ત ઇ પ વખતજી થપાટ ખાઇ નામશેષ થિઇ વેનીયું.

           અજજો ભણતર પ તેડ઼ો જ આય.પેલા છોકરા સજો વરે આંકોડી ભણધા વા ને એકડ઼ે થી ઊંથે સુધી પાડ઼ા મોંએ આવડધા વા.અજજા છોકરા ટોટલ મારેલા ક હિસાબ કેણ કેલક્યુલેટર વાપરીંએતાં.૧૧જો ભાવ ત ધરજન(૧૨) જા કિતરા ઇ મોંએ ૧૩૨ ચઇ નતા સગે.પેલી ચોપડીનું કોપીબુક હલધી વિઇ ઇ ગુંટીધે અખર ખાસા થીએ.અજ અખરેજી કેંકે પિઇ આય?કલમ ને ખડિયેસે કિતરા લખી બુઝેતા? અજજા જુવાણિયા કચ્છી ત પોય જી ગાલ આય ગુજરાતી લખી નતા બુજે, ત વાંચેજો ત સવાલ જ પેધા નતો થીએ.હી મિડ઼ે કિડાં વિઞી અટકધો?

         અજ ટીવી મથે નાચ ને ગાયન જા કાર્યક્રમ હલેતા.નાચ ત જાણે અઙમેં હડા જ ન વેં તીં કાં ત વાસો આયો વે એડ઼ા કાં ત કસરત કંધા વે એડ઼ા થિએતા.કલાસિકલ કોય નતો બુજે.તેડ઼ો જ ગાયનમેં આય.ભસ હિકડ઼ો જ તાલ ધીંચો મચો ધીંચો મચો! અજ ભૈરવી,મલ્હાર,માલકોંસ ક કેદાર નતા ગાઇ બુજે.શૈલેન્દ્ર,હસરત,મજરૂહ.ખૈયામ જેડ઼ા ગીત કોય નતો લખી બુજે,શંકર જયકિશન,ક્લ્યાણજી-આણંદજી,લક્ષ્મીકાંત-પ્યારેલાલ,રવિ ક બર્મન જેડ઼ી અમર તરજુ ભનાઇધે કેંકે આવડ઼ેતી?

        અજ જુના ગીત સુણી પાં ચઇ સગોં ક હી રફી,મુકેશ,મન્નાડે,તલત મહેમુદ ક કિશોર ગાતે આય.અજજા ધીંચો મચો વારા ગીત બ વરે પ્વા અજજે જુવાણિયેકે પુછો કેર ગાતે આય ત ખબર નઇ વે.

        અજજી ફીલમેમેં વાર્તા નાલેજો તતવ જ નાય.ઠલી મારફાડ ને ગુંડાગીરી સવા કીં નતો વે.અજ ફીલમ ચાલુ થીએ ત આખરમેં કુરો થીંધો તેંજી ખબર પિઇ વિઞે.જુને જમાને મેં જેમીની,એ.વી.એમ,મહેબુબખાન,રાજકપુર જેડ઼ા કસભી વાર્તા વારી ને કીંક બોધવારી ફીલમું ભનાઇધા વા.ઊ ડીં કડેં અચીંધા? અજ પ આનંદ, અંગૂર,ચૂપકે ચૂપકે,ગોલમાલ જેડ઼ી ફીલમું નેરઇ ગમેતી…

        હા હી ચીંગાર જી જોત જગાયાના ને કચ્છી કે જીરી રખેલા જિકીં જેમત ગિનોતા સે કાબીલે ધાધ આય.ઇનસે કચ્છી જરૂર જીરી રોંધી ઇનમેં બ મત નઇ.

નોધઃ(હી લેખ “ચીંગાર” સરાર અંક-૧૫મેં પધરી કેમેં આવઇ)    

  

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: