અભેસિંગ

MM

 

‘અભેસિંગ’

               ડીં ઉગે ને રાજા કેણજે પોરમેં પિંઢજી ચોકીજી ઓયડ઼ીમેં વિઇ અભેસિંગ સરગમભેણજે સુરીલે ગલે મિંજા નિરમડ઼ નય વારેજી વોંધી પ્રાર્થના ‘મંગલ મંદિર ખોલો…..’સુણણ કન ચુસા ક્યોં ત  ઓચિંધી નિવૃતિ નિવાસ ડીંયા એમ્બ્યુલન્સજી સિસોટી સુણી કીંક અજુગતો ભના ભનીવ્યો એડ઼ી મનમેં ફડ઼ક પોંધે જપાટે ઊભો થિઇ વ્યો.એમ્બ્યુલન્સજી જોલી ખણી મિંજારા ધોડ઼ધે ઇસ્પટાલજે માડ઼ુએ ભેરો ઇ પ નિવૃતિ નિવાસમેં ડાખલ થ્યો. વિછાણમેં સરગમભેણજી અચેતન ડિઇ ડીસી અભેસિંગ મથેતે બધલ કચ્છી પાગ પટતે પછાડ઼ે બીં મિટેં તે હથ રખી ગુડે વરાણ થિઇ ઉચકાર વિજી રૂઇ પોંધે બ હથ અભ ડિંયા ઉચા કરે નિડ઼ી મેં ડંજ ભરેલ સડસે મડ મડ કુછયો

 “મુંજીમા આશાપુરા તું..હીકેડ઼ો….ગજબ….ગુધારે? કઇ વરે પ્વા હિન અનાથ કે
હિકડ઼ી ભેણ મિલઇ વઇ સે તોકે મંજુર ન વો સે હકડ઼ે ઝાટકે જટે ગિડ઼ે? હિન કના તું હિન અભાગિયે કે કો ખણી ગિડ઼ે જેંજી હિન ખલકતે જરૂરત નાય……’
અભેસિંગ મન જલ્યો મુંજાભા…અઇ અનાથ કિડાં અયો?? આંજી ભેણ નિવૃતિ નિવાસજે હેડે વડે

કુટંભસે આંજી ઓરખાણ કરાય વ્યા અઇ.ભાકી ત પાંજી ઇનીસે જીતરી લેણાડેણી વિઇ સે પુરી થિઇ વિઇ હાંણે ત હથ જોડે અરધાસ કર્યો ક ઇનીજે આતમ કે સાંતિ મિલે’ચિઇ મીનાભેણ આણલ પાણી પિયાર્યો. પાણી પી ને સરગમભેણજે પગકે સ્પરસેને અખિયેં લગાય પગે લગીને બીં હથે જલલ પાગમેં મોં લકાય ને અભેસિંગ પિંઢજી ઓયડ઼ીમેં આયો ને ખુડસીમેં પખડજી વ્યો.

                 અભેસિંગ અસલ કચ્છ-મેરાઉજો વતની વો.૨૫-૧૨-૧૯૪૨મેં ઇનજો જનમ થ્યો વો.ભુજ નિવાસી માઇતરેજા ઇન સિવા બ્યા કોય વીયા ન વા.મોજીલે ને મોભતીલે અભેસિંગજા ભાઇબંધ ધોસ્તાર ગડેજે મોંયે વા.પિંઢજો જનમ ૧૯૪૨મેં થ્યો ઇતરે ગણેવાર ભાઇબંધેકે ઇં પ ચે        

ગાંધી બાપુજી ‘હિન્દ છોડો’જી હકલ સુઇ પોય ભંધા જલ્યા રે ઇતરે જ ૧૯૪૨ પુરી થીએ તેનું મોંધ જનમ ગિડ઼ો.

          નિંઢપણમેં હિકડ઼ે વિંયામેં હાજર રોણ મિડ઼ે વ્યા વા ઉડાં ધરા ધુબઇ ને માઇતરજો ઓછાયો છુટી વ્યો.બ ડીંજી ગોત પ્વા મલબે મિંજા મુએલ માઇતર મિલ્યા તેંજા અગ્નિસંસ્કાર કરે

મનમેં માઇતરેજી ખોટજો ભાર ખણી અભેસિંગ ભુજ પાછો આયો.નિસાડ઼મ્યાં પાછા અચે પ્વા હિકડ઼ી હોટલમેં વેઇટરજો કમ કરે માનીજો જોગ કેંતે.૧૯૬૨મેં લડાઇજો વખત વો તડે ફોજમેં ભરતી થ્યો.સરૂઆતમેં કચ્છ બાટાલિયનમેં ચાનસ મિલ્યો.કચ્છજી સરહધ મથે વડે ગુસણખોર ને ભેઇમાન જુવાણજો ગુપત કારસ્તાન મોકેતે જલણજી જિકીં જેમથ કેં સે સુણી ડીસી ગુપ્તચર

વિભાગજા પ્રેમાળ અને સત્યનિષ્ઠ વડા જનાર્દન ગોહિલ સાહેબ ઇનકે પિંઢજો અંગત અંગરક્ષક ભનાયજી માંગણી કયોં સે મંજુર થિઇ.પોય ત ઇન પ્વા નેફા સરહધ, વાઘા સરહધ,પૂર્વ પાકિસ્તાનજી સરહધ મથે ઇં ઇ જિડાં જિડાં વ્યા અભેસિંગ ઇની ભેરો ને ભેરો જ વો.         

       હિકડ઼ો ડીં અભેસિંગજો ધોસ્તાર સુજાણ ચૌહાણ અચલ ટપાલમેં કાગર ભેરો અચલ જેંસે ઇનજી સગાઇ થિઇ વિઇ ઇ છોકરીજો ફોટો નેરે તેં ત રૂમમેં અચલ અભેસિંગ પુછે,

ભાભીજો ફોટો આય?”
અજ ઇનજો પેલો કાગર આયો આયચિઇ અભેસિંગકે ફોટો ડિને.
ભાભી શોભે તાચિઇ ફોટો પાછો ડિને તેં લગણમેં ટૂકો લખલ કાગર વાંચે કવરમેં વિજધે સુજાણ ચૌહાણ ચેં

મુંજી ભાભીજો ફોટો ત વતાયો”
તોજી ભાભી જો? નો વે હિન જીયણમેં ત કોય મીલે ઇં નાય કારણ ક મુંજો કોય નાય ન મા ન પે ન ભા ન ભેણ મુંજે લગનજી ફિકર કેર કરે?ચિઇ અભેસિંગ ખિલ્યો.

સોરી અભેસિંગ મું અપાકે આંજો મન ડુખાયો”સુજાણ ચુહાણ ઓછપાઇને ચેં

“અડે!! જકીં આય સે હકિકત આય તેંમેં સોરી કિડાં આવ્યો?”
હિકડ઼ો ડીં ગોહિલ સાયબ કે ઇનજે ભાઇબંધ ધર્મેન્દ્રસિંગજો ફોન આયો ને પિંઢજી ધી સુનયનાજો ૨૧મો જમન ડીંજી વડી ઉજાણી રખેંવે તેંમેં ખાસ હાજર રેજો નિયાપો મિલ્યો. ઉજાણીમેં પુગા તડેં ઉજાણી જોરસોરસે હલઇતે.સુનયનાકે ડીસી ગોહિલ સાયબકે બાયણે પ્વા ઉભી સુજાણ ચૌહાણ ને અભેસિંગજી વિચમેં થેલ ને સુણલ ગાલ જાધ અચી વિઇ,ઇતરે ધર્મેન્દ્રસિંગકે ઇશારે સે હિકડ઼ી નિવગલી જગિયાતે બોલાય. 

“હા…બોલ જનાર્ધન કુરો ચેંતો?”

“ધરમ જ મુંજી ગાલ મઞિયે ત ચાં માઠો મ લગાઇ જ”

‘અડે….અડે…હેડી વડી ચોખવટ? ઇન વિગર જિકીં તોજે મનમેં વે સે ચિઇ ડે તું મુંજો ભાઇબંધ અઇએ તોકે હક્ક આય”

 “સુનયના લા આઉં મુરતિયો વતાઇયાં ત?”
મુરતિયો ? કેર આય?”
મુંજો અંગરક્ષક અભેસિંગ
અભેસિંગ? અગિયા પ્વા બ્યો કુરો?”
અભેસિંગ જોરાવરસિંગ જાડેજા કચ્છી નરબંકો
ઉ ત ન જુકો સરહધ તે ભેઇમાન જુવાણકે જલાયવે?”
હા…ઇ…જ…
જાડેજા મતલભ કચ્છજે જામ જાડેજા વંશજ રજવાડ઼ી લુઇ મુંકે કુરો વાંધો વે?”
સુનયનાકે ગાલ કર ને બીંજો હેર જ મેડાપ કરાયજી ગોઠવણ કરીયું
હા..હા શુભસ્ય શીઘ્રમ્

      બીંકે હેકલા મિલણજી ગોઠવણ કેમેં આવઇ.લગભગ કલાકવાર પુવા બોંય ઉજાણીમેં આયા

હીં કીં જોરમોરજી ગાલ નાય વિચારે ને ખુલ્લે મનસેં જીકીં ચે જો વે સે કાલ ચિઇ ડીજા’બીં કે સામે ઉભિયારે ચોવાણું
‘બાપુ અઇ વિચાર્યા હુંના તેમેં મુજો ત ભલો જ હુંધો’અખ ઢારે સરમાધે સુનયના ચેં

‘ત મુંજે માઇતર જેડ઼ા ગોહિલ સાયેબ પ મુંજો ભલો જ ઇચ્છધા હુંધા’અભેસિંગ ચેં

             અઠવાડ઼ો રિઇને સુનયના ને અભિસિંગજા વિયાં થિઇ વ્યા.બ મેણેજી રજા ભોગવે સુનયનાકે ભુજમે છડે અભેસિંગ પાછો ડ્યુટીતે ચડ઼ી વ્યો.

           લગન થેકે ડો વરે થિઇ વે પુઠિયા બાર વિગરજે અભેસિંગ ઉગાડ઼ે પગે વિયાકે કોઠે આઇ આસાપરાકે પગે લગાય લા કોઠે અચેજી અગઠ ફડ઼ઇજા સમાચાર સુનયના ડિને તડેં હરખજા આસું ઉભરી પ્યા.૧૯૮૩મેં ગોકડ઼ાઠમજો કુંવરજો જનમ થ્યો.હીં ત રાસી અનુસાર ઇનજો નાલો મહેન્દ્રસિંગ વધો પ ગોકડ઼ાઠમજો જનમ હુંધે લાડકો નાં રખ્યો કાનજી/કાનો.

    ગોહિલ સાયેબજી પુના ખાતે નિમણુંક થિઇ તડેં અભેસિંગકે લુલાનગરમેં આર્મી કવાટરમેં સુનયના સાથે રેજી માલક મેર કેં.હિકડ઼ો ડીં ઇનજે ખબરી ખબર ડિને ક કાલ સવારજો સાગ-પાલેજે ખટારેમેં સફરજનજે બાકસમેં લકાયને ડ્રગજો વડો જથ્થો ખણી અચાજેતો.અભેસિંગ ગોહિલ સાયેબકે ગાલ કેં.બે ડીં વછાયલ જારમેં ઉ જથ્થો જલજી વ્યો ઇ સમાચાર પુનાજે છાપેમેં ફોટે સોંત છપાણા.                      

           કોય પ જાતજી મુસીભત વિગર હલધે હીં ડ્રગજી હેરાફેરીમેં અચાનક ઉભી થેલ હી અભેસિંગનાંજી ફાચર ટાણે સર હટાયજી કમગીરી જ ચકર ફર્યા.હિકડ઼ો ડીં પુનાથી લોનાવલા ખંડાલા સુનયના ને મહેન્દ્ર કે કોઠે વેંધલ જીપકે પુવાની અચિંધલ ખટારે હડફેંટમેં ગીની ને ખાઇમેં ધક્કો ડિને.હિન અથડામણમેં અભેસિંગજે પગજો હડો તૂટો ને હથમેં મોંચ અચી વિઇ. અથડ઼ામણ ટાણે અભેસિંગ ઉછડ઼ીને જીપ મિંજા બાર છણ્યો પ સુનયના ને મહેન્દ્ર કે ઇજા ગંભીર થિઇ ને ઉડાં જ ગુજારે વ્યા.ડેઢ મેણો પથારીમેં રે પુવા અભેસિંગ હિન બેવડ઼ે આઘાત મિંજા મડ બાર આયો પ ડાણચોરેકે અભેસિંગ જીરો રિઇ વ્યો તેંજો અફસોસ થ્યો.

        હિન ગંભીર ભના કે અઞા બ અઠવાડ઼ા થ્યા હુંધા ત ગોહિલ સાયેબ રિટાયર થ્યા ને ઇનજે ઠેકાણે હિકડ઼ે નંમરજો લાલચુ ને ભ્રસ્ટાચારી અધિકારી વસાવડા આયો.ડાણચોરેજે મુખી ને વસાવડાજી ગુપત મેલાપ થ્યો.પિંઢજે લાભમેં આડો અચિંધલજી થધે પાણીએ ખસ કઢેમેં  ઉસ્તાધ વસાવડા જાર પથરેં ઇન ગાલજી બાતમી અભેસિંગકે ઇનજો ખબરી ડે તેંનું મોંધ ઇનકે જેલમેં વિજી છડયોં ને અભેસિંગ ઇન જારમેં ફસજી વ્યો.ઇન સામે મિલટરીજી કોરટમેં કેસ હલ્યો. ગોહિલ સાયેબ પિંઢજે અપાપ અંગરક્ષકકે ભચાયજી ભનધી કોસીસ ક્યોં પ પટેવારેથી વડે સાયેબ સુધી વ્યાપક ભ્રસ્ટાચારજે લીધે મિડ઼ે ફોગટ વ્યો.આખર અપાપ અભેસિંગકે ગુનેગાર સબિત કરે ઇનજા મિડ઼ે માન-અકરામ જીપ ભંધુક ને મિલટરીજો અભ્યાસ જપત કરે ગિનેમેં આયા ને પેન્સનજો અધિકાર રધ કરેને મિલટરી મિંજા બાર ક્યોં.બ ડીં પુવા મિલટરી કેમ્પમેં જો ઘર ખાલી કરે હલ્યા વિઞેજો કાગર મિલી વ્યો.  

         સજી જમાર ઇમાનધારી ને કમકે ભગવાન લેખીંધલ અભેસિંગ હિન ખોટી અકઇજો ભાર સેન ન કરે સગ્યો.હાણે ભાકી રેલ જીયણ ભધનામી ને ગુનેગારજી છાંપસે ગુજારણું નકામું વો.

ઓચિંધી કેમ્પમેં અચલ જુવાણજી ઉભી રખલ જીપને ઇનમેં લટકધી ચાવી ડિસી હિકડ઼ી પલજો પ મોડ઼ો કરે વિગર ચિતરે વાંગે ઠેક ડિઇને અભેસિંગ જીપમેં ચડ઼ી વિઠો ને જીપ પુરી જડપસે ચાલુ કરેને વડે ધરવાજેમેં રખલ આડસજો ભુક્કો કંધે મુંભઇ કુરાજી વાટ જલેં.મિલટરી કેમ્પમેં જીપજી ચોરઇ ને અભેસિંગ ભજીવ્યો એડ઼ા સમાચાર મિલધે મિડ઼ે સુજાગ થિઇ વ્યા ને અભેસિંગકે જલણ મિડ઼ે નિકરી પ્યા.રસ્તેજી પોલીસ ને ટોલ નાકેતે ખબર ડિનેમેં આવ્યા.અધ ખંડાલા ઘાટ વટાય પુવા પિંઢકે જલણ અચિંધલ ગાડી ડિસી મોતકે હથમેં ગિની નિકરલ અભેસિંગ જીપકે ખંડાલાજી ખાઇમેં વિઞણ ડીને.

              હિકડ઼ે વડે પાયણસે અથડાઇ જીપ ઉની ખીઇમેં પોંધે ઇનમેં આગ લગી વિઇ પ અભેસિંગજો જીયણ મોત વટાનું છિટકી વ્યો.જીપ મિંજા ઉલરી પેલ અભેસિંગ હિકડ઼ે વડે ઘેઘુર ઝાડ મથે પિઇ ભચી વ્યો.અભેસિંગકે જલણ અચેવારા પર્યાનું અભેસિંગજી જીપ ખાઇમેં પોંધી ડિસી નિરાંતજો સા ખણધે રાજીયાણા થીંધે ‘મરી વ્યો સાલો હલો બલા ટરઇ’ ચિઇ ઉડાંનું જ વસાવડા કે ખુસહાલીજા સમાચાર ડીના.

‘સાયેબ મિજભાની કેણી ખપધી અભેસિંગ ખંડાલાજી ઉની ખાઇમેં છણી કુતેજે મોત મરી વ્યો’

           અભેસિંગજી જીપ ખાઇમેં છણધી ડિસી પુના-ખંડાલાજી વિંગી-ચુંગી વાટતા નીચેનું અચિંધલ ગાડીજે ઢ્રાઇવરજો ધ્યાન બાજુમેં વિઠલ ભેરૂ તાણેં.જડાંનું જીપ છણધી ડિઠોં વોં ઉડાં પુગા તડેં જેં તીં કરે મડ મડ રસ્તેતે અચી બેભાન થેલ અભેસિંગજો કુરો કેણું ઇન ચિંધામેં પ્યા. અભેસિંગકે હિડાં જ છડે વિઞણું ક ભેરો ખણી વિઞણું?ઇનીકે ઇનીજી વાટ નેરીંધલ ભેરૂ વટ પ પુજેજી પ તકડ઼ વિઇ કારણ ક ઉજાણીજો મિડ઼ે સામાન ઇનીજી ગાડીમેં વો ઇતરે નિક્કી ક્યોં ક અભેસિંગ કે ભેરો ખણી વિઞણું ને મહાબડ઼ેસર ધિવ્યજોતી ઇસ્પટાલમેં ડાખલ કરેં ડીણું.

          અભેસિંગકે ગાડીજી પુઠલી સીટમેં સુમારે ને મહાબડ઼ેસર કોઠે આયા ધિવ્યજોતી ઇસ્પટાલમેં નાલો નોંધીવારી બાઇકે ધરધી કોઠે આયા અઇયું એડ઼ી ખબર ડિના.તિન જ ટાણે જોલી ખણીને માડ઼ુ આયા ને પુવા ડાગધર પંડયા પ પુગા.ધરધી કેર આય ને કિન હાલતમેં ખણી આયા અયો એડ઼ે મિડ઼ે સવાલજા જભાભ મિલધે ડાગધર પંડયાકે લગો ક હી પોલીસ કેસ ત નાય ઇતરે ડાખલ કરે ગિણો ત કોઠે અચિંધલ પિંઢજા ફોન નંમર ડિઇ રવાના થિઇ વ્યા.

           ભાનમેં અચે પુવા અભેસિંગ પિંઢજી ઓરખ લિકાયને ઇનકે ઇનજા સગા ધગો ક્યોં વોં.મિડ઼ે જટેને ભિખારી ભનાય છડ્યોંવો.પિંઢજે હિકડ઼ે ભાઇબંધકે મિલણ ને કધાચ કીંક આસરો મિલે ઇન ઇરાધે ભચલ મુડ઼ી જેડ઼ી ગાડીમેં મુંભઇ વ્યો તે ને હી ગોઝારો ભના ભન્યો સે સુણી ડાગધર પંડયા ઇનકે નિવૃતિ નિવાસમેં છડે આયા. 

       નિવૃતિનિવાસમેં અચે પુવા સરગમબેણજો પ્રેમાડ઼ સ્વભાવ ને ઇલાજસે હિતરા ડીં થ્યા હિયેંમેં હલધી મુંઝ કે સાંતિ વરઇ ત્રે ડીં રિઇને રાજા કેણજે પોરમેંભૈયા મેરે રાખીકે બંધન……”

ગીત સુણી અભેસિંગ વટા હિકડ઼ો વડો નિસાકો પિઇ વ્યો.તિન જ ટાણે સવારજી ધવા ખારાયલા અચલ સરગમબેણજી નજર બારા હી ગાલ ન રિઇ.

હલો સવારજી ગુરિયું ગિડ઼ા ક ન..?’ભેરો આણલ પાણી ડીંધે હિંયારીસે પુછ્યા

ભસ હેર જ ખાધે વારો વો સે..?’જરા ફિકાઇને અભેસિંગ ચેં

એડ઼ા સે કેડ઼ા વિચાર ક્યાંતે…?’

‘હી ગાયન જડેં વજેતો તડેં મન ખટ્ટો થિઇ વિઞેતો’

કો આંજી કો ભેણ નાય…?’
ઇ ત હુઇ જ ન ને હાણે ત કુટુંભમેં પ કિડાં કો આય…?’

‘હઇયો ઇતરી જ ગાલ ન…હલો હથ ધ્રિગાયો અજનું આઉં આંજી ભેણ…’ચિઇ ભેઠમેં ખોડલ રાખડી તાણેને અભેસિંગજે કાંઢેતે બંધ્યા.

‘ભેણ મુંજી ભેણ…’ચિઇ સરગમભેણજો હથ અખિંયે લગાયને બુચી ડિઇ ગુંજે મિંજા ૧૦૧ રૂપિઆ કઢી સરગમભેણજે હથમેં અભેસિંગ રખ્યા.

હી કુરો…? હેડા મિડ઼ે…?’

‘ભેણ રાખડી બંધે ત અભેસિંગજી ભેણ કપડ઼ો ત મંઙે ક ન…?’ચિઇ મથેતે હથ રખે.

‘અજ ભેણ ભનાયાના ત ઇન હક્કસે પુછાંતી ક ડાગધર પંડયા ચ્યોં આંજા સગા આંસે કુરો ધગો કયોં વોં ને કીં ભિખારી ભનાય છડયોં સે ગાલ મુંકે નઇ ચો..?

‘ઇ ગાલ સચી નાય…’

‘ત…’

     અભેસિંગ પિંઢજો જનમ કેડ઼ી રીતે થ્યો,અંજારમેં ધરા ધુબધે માઇતરેંજો વિજોગ,ભણતર નોકરીમેં પિંઢજે વડે સાયેબજી રેમ,પિંઢજા લગન,વિયાજો જનમ,રસ્તેમેં અકસ્માતમેં પુતરને ઘરવારીજો મોત,ડ્રગજી હેરાફેરી જલાણી,વડે સાયેભ રિટાયર થ્યા,ખોટી ખબર,ખોટી અકઇ.કોર્ટ માર્સલ,નોકરીમિંજા હકાલપટ્ટી,આઘાત,મિલટરીજી જીપજી ચોરઇ ને આખર આપઘાત કરેજી ખોટી મેનત ને પિંઢ ભાગેડ઼ુ આય ઇ ખબર પિઇ વિઞેજે ડપ સે ગાલ ડાગધર પંડયાનું લિકાય વેં.  

                     બે ડીં સરગમભેણ આકાસકે મિડ઼ે ગાલ ક્યાં ત અભેસિંગકે નિવૃતિ નિવાસજે ચોકીધારજી ફરજ સોંપેમેં આવઇ.ફુરસધ વે તડેં સરગમભેણ અભેસિંગ વટા ડાડેમેંકણજા, ચંધુભા જાડેજાજા,ગંગાસતીજા ભજન સુણધા વા.કડેંક ધુલેરાય કારાણીજી લિખલ કચ્છજે નરવીરેજી, સતીએંજી ને કચ્છજે થિઇ વેલ રા’જી આખાણીયું સુણધા વા.રોજ જે મેડાપસે અભેસિંગ વટા કચ્છીમેં ગાલિયું કંધે પ સીખીર્યા.અભેસિંગકે પ સરગમભેણ પિંઢજી સગી ભેણનું પ અઝીઝ થિઇ વ્યા.ઇ સરગમભેણ અજ અભેસિંગકે રૂંધા છડે ને વડો ગામતરો ક્યોં.     

             હિકડ઼ો ડીં ધર્મેન્દ્રસિંગકે ઇનજા જુને ભાઇબંધ સમાચાર ડિને ક ઇનજી ધી સુનયના ને ડોયતરે મહેન્દ્રજો મોત વાટજી હોનરતમેં ન પણ ઇ હિકડ઼ો કાર્સો વો ઇ સુણી ધર્મેન્દ્રસિંગ હેબતાઇ વ્યા ને ઇનજે જુને ભાઇબંધ જનાર્ધન ગોહિલકે મિડ઼ે ગાલ કેં,બિયાર ગુપત તપાસજા ચક્કર ફર્યા હિકડ઼ો ડીં વસાવડાજે સંય હથ જેડ઼ે વિનોધ વાઘેરકે ફસાય લા કરે હિકડ઼ી ચાય-પાણીજી ઉજાણી કેમેં આવઇ.ધારૂજે સોખીન વિનોધકે ઉંચી જાતજે ધારૂજી અધ બાટલી પિયારે પુવા ગાલ કઢાયોં ઇકેં વેં ઉ ગાડીજી હોનારત ચોરલ ખટારેજા નંભર ઢ્રાઇવરજો નાલો મિડ઼ે પોપટવારેંજી કુછી પ્યો.હી ગાલ રેકર્ડ કરેમેં આવઇ તેં પુવા ઇન કારસેમેં જુકો ભાગ ગિડ઼ો વો ઉની મિણીજી જુધી જુધી રેતે તપાસ કેમેં આવઇ.હી મિડ઼ે તપાસ હલઇતે તડેં હિકડ઼ે વડે માલજી હેરાફેરી લા ધાણચોર ને વસાવડા મિલ્યા તડેં ઘણે રિકઝિક થિઇ.હાફિસ મિંજા જ ધારૂ પી નિકરલ વસાવડાજી ધાણચોરજે મેલાપ ટાણેં પૈસે લા જજી જ બોલાચાલી થિઇ. 

‘મુન્ના તો લા કરે આઉં મિડ઼ે રસ્તા સાફ કરિયાંતો ને તું અઞા જુના હફતા ચાલુ રખેંતો…? મોઘવારી કિતરી વધી વિઇ આય હાણેનું ડેઢા પૈસા ખપધા’

‘વસાવડા જીંકી મિલેતો તેંમે સંતોસ રખ નિકાં અભેસિંગ વારેજી તોકે ઉન વાટતે પુજાઇધેં મુંકે વાર નઇ લગે’

તું મુંકે…મુંકે…વસાવડાકે ધમકી ડીંયેતો…?સાલા હરામખોર’

ચોંધે વસાવડા ભંધુક કઢી ગિડ઼ે ને મુન્નેકે ધરજાય લા ઇન સામે તાકે ને હવામેં વિછોડે પ અચિંધી હિકડ઼ી ગોલી મુન્નેજે કિપાર મિંજા સોંસરી નિકરી વિઇ ઇ ડિસી વસાવડા હેબત ખાઇ વ્યો.મુન્નેજો ખાસ માડ઼ુ ઉડાંનું ભજધે ગોહિલજી જારમેં ફસજી વ્યો.વસાવડા કે બેડ઼ી-ડસકલા વિધો.કેસ હલ્યો

તડેં અભેસિંગજે કુટુંભજો હોનારતમેં મોતજી રેકર્ડ મુન્નેજે ખાસ માડ઼ુજી જુભાની,ફરજ ટાણે ધારૂ પી કેલ ધમાલ ને મુન્નેજો ખોટી રીતે કેલ એન્કાઉટર ને ઉડાં જ લાંચજા મિલલ પૈસા ગિનેજે આરોપસર નોકરી મિંજા કઢીને સજે જીયણ લગણજી સજા કરે જેલમેં પુર્યો ને ઇન કાર્સેમેં સાથ ડીંધલ મિણીકે નોકરીમીંજા કઢીને જેલમેં પુરેમેં આયા.બે ડીં ટીવી ને છાપેમેં વસાવડાજે કારસ્તાનજી આખાણી ખલકકે ખબર પિઇ.ઇન જ ગાલજી લાર જલે ઇન લાલચુ અધિકારી વટા ડેઢ કિરોડ઼ જીતરી મિલ્કત મિલેજા સમાચાર છાપેમેં આયા.ગોહિલ સાયેબકે અભેસિંગ અપાપ સાભીત થ્યો તેંજો હરખ વો ત અભેસિંગ હયાત નાય ઇનજો અફસોસ પ વો.એડ઼ી મિડ઼ે ગાલિયું ઇની ટીવી તે ચ્યોં.ઇ અભેસિંગકે ધિવ્યજોત ઇસ્પટાલમેં પુજાઇધલ સુણીને ગોહિલ સાયેબકે ફોન કરે અભેસિંગ હયાત આય એડ઼ા સમાચાર ડિને.ગોહિલ સાયેબ હિરખાણા ને મહાબડ઼ેસર વિઞણ રવાના થ્યા.નિવૃતિ નિવાસમેં અભેસિંગકે મિલ્યા ને મિડ઼ે ગાલ ક્યાં પોય પિંઢ ભેરો હલણ ને નોકરી પાછી ગિનણજી ગાલ ક્યાં ત અભેસિંગ સલુકાઇસે ચેં

‘ગોહિલ સાયેબ નોકરી ત પાછી મિલધી પ સુનયના ને મહેન્દ્ર ત પાછા નઇ મિલે નં? સચી ગાલ ત ઇ આય ક હાણે નોકરી કરેજો મન નતો થિએ ડીં ઉગે ને કેસ કબાલા ને કારસેજા સમાચાર વાંચે લા મિલેતા.સજો સરકારી તંતર સડલ આય ઇનમેં વરી કોક નયો વસાવડા અચીંધો ને પાછો ઇ ને ઇ જ થીંધો ઇન કરતાં હિડાં મુંજે હિન કુટુંભ ભેરો આઉં રાજી અઇયાં’

‘ભલે જેડ઼ી તોજી મરજી…’ચિઇ ગોહિલ સાયેભ હિંયેમેં ભાર ખણી નિવૃતિ નિવાસ મિંજા બાર આયા.(પુરી)

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: