ચોરો

choro

ચોરો

ચવડાઇ ચથરાઇ ચીકણી કરેલા કરે,

ધડકી ચબે ને સના ચોચા ચુંઢેલા કરે;

પથરે ચોફાર ચેજો ચોરો ભરેલા કરે,

નવરા વા ટિ ડ઼ે બ્યો ચો કુરો કરે.

નટુભા ને જટુભા માણશી ને મોડજી,

લાધુભા ને માધુભા ગંભીરસી ને ગોડજી;

નાનુભા ને ભાનુભા ભારમલ ને ભાણોજી,

જખુભા ને તખુભા રણમલ ને રાણોજી.

કાયા ડિસો વિસો સુંઢલેમેં સા ખણે,

જીબો બાપા કંધે છતાં હથેં મંજા વિઠા છણે;

વંગ વે કુંભારજો ને ગડોડ઼ે કે લઠ હણે,

ડ઼ા નમુના ગચ ગોઠવાણા અચી ગણે.

ખુણેમેં ખવાસ વિઠો ખરલ કસુંભો કરે,

છગલો હજામ વિઠો તાંસરીમેં છાણે ભરે;

કંજેજી કટોરી ભરે કસુંભો ચોરેમેં ફરે,

અંજલી ડેવાણી વિઠે આંગરી બોડ઼ે કરે.

મનમેં પેણી કરે મનમેં રનાણા વિઠે,

મનમેં ધીંગાણું કરે વેરી  પ્યા કમાણા વિઠે;

મોતજી સજા સુણાયો મનોમન નીયા કરે,

મનોમન ઠાર ક્યોનો ગ્વારજી ભંધુક ભરે.

કેંજી લગી કેંજી ભગી કેંજી ઉસઇ સાંવરે,

કેંજી ખુટી કેંજી તુટી કેંજી આવઇ માઇતરે;

કેર સખર કેરે સીંગુ કેર આય નપાણીઓ,

આંગરી ઇશારે કેર નચેતો ભજાણીઓ.

સોંટે જેડી સની કેર ભેંસ જેડ઼ી જાડી કેર,

રૂપમેં રૂપારી કેર મસ જેડ઼ી કારી કેર;

નઉં ઘર મંઢે કેર ગામ સજો ગડેં કેર,

ધણી સુતો છડેં કેર ત્ર્યાત ભેરી ડેં કેર.

કેર વે ધુફીજો ડર કેર વે સુખજો ફર,

કેર વે ધમાગચર કેર વે ગડોડ઼ો ખર;

કેર ડિઠો લગે છીર કેર વિઠો કરે થર,

કેર નર વે પતર કેર કેંજી કેં કતર.

વસ્તીમેં વાંઢો કેર વેવારમેં બાંઢો કેર,

સુભાવજો ટાંઢો કેર ગામ મિંજા ગાંઢો કેર;

બત્રી લખણે બાડો કેર બુધીજો જાડો કેર,

જાડો ફૂસપાડો કેર લગને લગને લાડો કેર.

લોલરી હલાઇધેને કેંજી વિઠી વિ લાર,

ઘઢપણ પંઢજે તે કોક ચડી વ્યા ખાર;

કેફી કસુંભેજો કેંકે લગો વિઠે સનો ભાર,

અફીણ ઉગો જેંકે છગલે કે ડિનો ગાર.

વિ વિ ગામ મંજા ગિની અચ ખન ચાય,

કારી ચાય પીધે વિના અફીણ ઉગે નાય;

સંકુડે જો હટ સાવ ગામજે છેવાડ઼ે આય,

 રવાતો તું વિઞી કરે ઢીંગલા તું ખટાય.

ઉજરેલી અખીયેંસે થ્યો રવાનો છગલો,

સંકુડેજી હટ વટે ડિને ધક્કો ભગલો;

ધિક બુસટ હલધેમેં વિઞીને પ્યો વાગલો,

સંકુડો ચે માલ ખણ ખોટો થી ગાગલો.

કેણ લઘુશંકા વિઠો નયજી આટાર વિ,

પ્રભુચે છગલે કે કસુંભો ચડી વ્યો ગચ;

ચુરરર અવાજ સુણી પુડીકેજી ખન ચાય,

ભેંસા હી ઉકરેતી પટ પોંધેં ઠલાય.

 

૦૧/૦૨/૧૯૯૧

 

 

Advertisements

One Response to “ચોરો”

  1. P.K.Davda Says:

    વાહ ! ધજ ચોરો જમાયાં અયાં. કચ્છી ભાષાજી હી જ ખૂબી આય.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: