ધેકલી

doll

ધેકલી”#

     આઉં હિકડ઼ી વડી ભજારમેં ફર્યોસતે તડેં ડિઠો ધુકાનધાર હિકડ઼ે ૫ ૬ વરેજે ટાબરસે ગાલાઇધે ચેં

‘બચ્ચા તું જીતરા પૈસા ડિને સે  હિન ધેકલી વિકાંધી ગિનણ પુરતા નિઇ.”

“આંકે ભરાભર ખબર આય ક મું ડિના ઇ પૈસા પુરતા નિઇ?’ટાબર ધુકાનધારકે પુછે

ધુકાનધાર બિયાર પૈસેજો લેખો કરે ચેં

‘બચ્ચા!! આઉં તો કે ચ્યો ન તું ડિને સે પૈસા હી ધેકલી વિકાંધી ગિનણ પુરતા નિઇ”

ટાબર અઞા ધેકલી હથમેં જલે ને ઊભો વો.     

        આખર આઉં ઉન ટાબર વટ વિઞીને પુછ્યો

હી ધેકલી તોકે કેં લા ગિનણી આય…?’

‘હી ધેકલી મુંજી ભેણકે બોરી ગમેતી ને ખપેતી ઇતરે મુંકે ઇનકે જનમડીજી ભેટ ડીણી આય.આઉં હી ધેકલી મુંજી મા કે ડીંધોસે ઇ જડેં ઉડાં વેંધી તડે મુંજી ભેણકે ડિઇ ડીંધી…’ ટાબર ચેં

         પ ઇનજી અખમેં ભરોભાર ડુખ નિતર્યોતે જડેં ઇ ચેં ક,

‘મુંજી ભેણ ભગવાન વટ વિઇ આય ને મુંજા અધા ચ્યોંતે ક મુંજી મા પ હાણે જપાટે ભગવાન વટ વિઞે વારી આય ત મુંકે થ્યો ક જ આઉં ઇનકે ડિઇ ડિયાં ત ઇ ધેકલી પિંઢ ભેરી ખણી વિઞે ને મુંજી ભેણ કે ડિઇ ડે.’

      હી સુણી મુંજો હિંયો કર ધબકારા ભુલી વ્યો.ટાબર મું સામે નેરે ને ચેં

‘આઉં અધાકે ચ્યો આય ક મા કે ચોજા ક જ્યાં લગણ આઉં ભજાર મિંજા પાછો ન અચાં ત્યાં સુધી ઇ ભગવાન વટ ન વિઞે’

    ટાબર હિકડ઼ો ફોટો મુંકે વતાય જેમેં ઇ ખુસખુસાલ ખિલ્યોતે પોય મુંકે ચેં      

‘મુંજી ઇચ્છા આય ક મા મુંજો હી ફોટો પિંઢ ભેરો ખણી વિઞે ને મુંજી ભેણ કે ડિઇ ડે ત મુંજી ભેણ મુંકે કડેં ભુલી ન વિઞે…..’વરી ટાબર ચેં

‘મુંજી માસે મુંજો ગણે નેડ઼ો આય મુંજી ઇચ્છા આય ક મા મુંકે છડેને ન વિઞે પ મુંજા અધા ચેંતા ક ઇન કે મુંજી નિંઢી ભેણ વટ વિઞેજો આય’

        મું મુંજી પાકિટ કઢઇને ટાબર કે ચ્યો

‘ડે તા પાં બિયાર  લેખો કરીયું કધાચ હી ધેકલી વિકાંધી ગિનણ જિતરા જ પૈસા તો વટ હુંધા’

‘ભલે, મુંકે ભરોસો આય ક પુરતા જ હુંધા’

       ઇ ન ડિસે તીં મુંજા પૈસા ભેરે ને પોય પૈસેજો ફરી લેખો ક્યોં ત ધેકલીજી કીંમત પ્વા બ્યા પૈસા વિતર્યા. 

ભગવાન તોજી લખ ભલાઇયું ક તું મુંકે પુરતા પૈસા ડિને……’પોય ઇ મું ડિયાં નેરે ને ચેં

‘કાલ રાતજો સુમેનું મોંધ આઉં ભગવાન કે ચ્યો વો ક હી ધેકલી વિકાંધી ગિનણ મુંકે પુરતા પૈસા ડીજ સે ઇ સુણી ગિડ઼ે,મુંજી ઇચ્છા હુઇ ક મું વટ પુરતા પૈસા વેં ક આઉં મુંજી મા લા ધોરો ગુલાભ પ ગીની સગા પ મુંજી હેમંથ ન થિઇ ભગવાન વટ જીજો મંઙ મંઙ કરેજી પ ઇન મુંકે ધેકલી ને ધોરો ગુલાભ વિકાંધો ગિનણ પુરતા પૈસા ડિને,મુંજી મા કે ધોરા ગુલાભ બોરા ગમેતા’

          મું મુંકે ગિનણું વો સે પતાય ને ભજાર બારા ત આયોસે પ ઉ નિંઢો ટાબર અઞા મુંજે મગજ મિંજારા ફેરકા કેંતે.પોય મુંકે બ ડીં પેલા છાપેમેં અચલ સમાચાર જાધ આયા ઇનમેં લિખલ વો ક હિકડ઼ે ધારૂજે નસેમેં ધુત ખટારેજે ઢ્રાઇવર હિકડ઼ી ગાડીકે હડફેટમેં ગિડ઼ેવે જેમેં હિકડ઼ી જુવાણ બાઇ ને  હિકડ઼ી નિંઢી છોકરી વિઠા વા,નિંઢી છોકરી ત ઉન જ ટાણે મરી વિઇ પ બાઇજી હાલત ગંભીર હુઇ ઘરજા વિચાર ક્યોંતે ક જીન મસીનજે આધાર સે ઇ જીરી આય તેંજો પ્લગ કઢી વિજણું ક કુરો કેણું કારણ ક ઇ બેભાનીજી હાલત મિંજા બાર અચે ઇં નાય.કુરો ઉ ટાબર ઉન જ કુટુંભ જો હુંધો? બ ડીં પેલા થેલ ગાડી ને ખટારેજી ટકકર વારો?મું છપો વાંચ્યો ત ખબર પઇ બાઇ મરી વિઇ.                

              આઉં મુંકે રોકે ન સગ્યોસે ને ધોરે ગુલાભજો ગુચ્છો ખણી આઉં ઉન ઘરે પુગોસે જડાં ઉન બાઇજો મડ઼ો મિણી કે છેલ્લે મોં મેડ઼ાપ ને પ્રાર્થના લા રખેમેં આયો વો.ઇ ઉજ વિઇ નનામીજી પેટીમેં હથમેં સરસ ધોરે ગુલાભજો ફુલ ભેરો ઉન ટાબર જો ફોટો હથમેં જલે વે ને ઇનજી છાતી મથે ઉ ધેકલી પિઇ વિઇ.આઉં ભીની અખિયેં ઉડાંનું નિકરી વ્યોસે તડે મુંકે લગો જાણે મુંજો જીયણ ભધલી વ્યો….

     ઉન ટાબરજો પિંઢજી મા ને ભેણ તે કિતરો નેડ઼ો વો ને પલ વારમેં ઉ ધારૂડિયે ઢ્રાઇવર મિડ઼ે જટે ગિડ઼ે.મેરભાની કરેને ધારૂ પી ને ગાડી મ હલાઇજા.

#(ભા.કશ્યપ કિશોર નિર્મલ સંકલિત અંરેજી આખાણી “Doll” જો કચ્છી તરજુમો)

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: