ઉથી પાયણા

stone

 

‘ઉથી પાયણાં’

ઉથી પાયણા પો પગતે એડ઼ો કડેં ન કેણું;

ગામવારા ગમેસે ચોંધા મોં તે ન બધજે ગેણું

કુતેવારેજી ટિલે વિઠો તું તેમેં કીં ન વરધો;

સમજી વિચારે પગલા ભરણા કાં પગ વારે વેણું

અન્ન પારકો વે ભલે પ પેટ ન પારકો થીંધો;         

ભાતજી ભાતજી વાનગી વે સે સમજી વિચારી ખેણું

પિયારે વારા મિલે વિઞે ને પિયાલિયું પિઇ ભરજે;

ધુત થિઇને ભુત થિઇ વિઞો ઇતરો કડેં ન પીણું

ડાન પૂઞજો મહિમા બોરો મોકો મિલે ત કઇજે;

સય હથકે ખબર પ ન પે તીં ઉંધે હથસે ડીણું

કિતક મચેલ વે મામલે કે પર્યા રિઇને નેરીજેઃ

વિગર વિચારે ઇધકો થિઇને ઇનમે કડેં ન પોણું

હથ ડેરા લા વ્યા કડાં ત ટાણે સર હથ ડીજે;

ધિધડ઼ઘોડે જેડ઼ા થિઇને વિચમેં ઊભો ન રોણું

ગાલાવેલી ગાલ ન કેણી ખોટો કડેં ન ખિલજે;

પધરા કડેંક થિઇ વેંધા ત અઘરો થીંધો ઉત હુણું

અથરા,બોથડ઼ ઇલકા તોકે વાટે ઘાટે મિલધા;

‘ધુફારી’ચે એડ઼ા નર મિલે ત સત ગજ છેટા રોણું

૦૯-૧૨-૨૦૧૪

Advertisements

One Response to “ઉથી પાયણા”

  1. P.K.Davda Says:

    સચી ગાલ્યું ચ્યાં અંઈ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: