મનજો વલણ

ant

મનજો વલણ#

# હીં મુંજે ગુજરાતી લેખ “વરિષ્ઠ નાગરિકનું સુખહકારત્મક અભિગમજો કચ્છી તરજુમો આય.

                   હિકડ઼ો ડીં ભાજારમીંજા આણલ ગુડ઼જો પુડિકો ખુલ્લો રિઇ વ્યો ત કિડાંકનું હિકડ઼ો માકુડ઼ો અચી પુગો.કધાચ માકુડ઼ેજો નક બોરો સુજાગ હુંધો ઇતરે ઇનકે ગુડ઼જી સુરમ અચી વિઇ હુંધી ને પો ઇ કિડાંનું અચેતી સે ગોતીધેં હિડાં અચી પુગો હુંધો.ગુડ઼તે વેંધો માકુડ઼ો ડિસી મું ઇનકે પર્યા કયો પ ઇ પાછો ઉડાં જ વિઞણ મંઢાણો ઇં બ ત્રે વાર ક્યો પ ઇ પિંઢજી જીધ ન છડેં તડેં વિચાર આયો ક માડ઼ુજો મન પ હિન માકુડ઼ે જેડ઼ો જ આય નં? પાંજી ઇચ્છા વે ક ન વે ઇ જૂની જાધેજે ખડકલે તે વિઞે વિગર ન રે.ઇન ખડકલે મિંજાનું મન ગમધી સભરી જાધું ખણી અચિંધો વે તેં તંઇ ત વાંધો ન વે જુકો હિન પલજે પાંજે હાલજે જીયણમેં ખુશિયાલી ભરીએતી પ એડ઼ી મિઠી જાધું બોરી ઓછી વેંતી કધાચ ઇતરે ઇ નિસરી જાધેજે ખડકલે મિંજ બોરો ભમધો વે તો.

                માડ઼ુ હો ચુકો થેલ જાધ કરે ને વિચારીંધો વે તો ક હીં ક્યોં તેં કના હીં ક્યો વો ત ધજ થ્યો વોત. એડ઼ી પિંઢજી કેલ ભુલેકે ગોં જીં જાટપાટા ખાઇને પો નિરાંતે ઓગારીંધી વે તીં જુની ભુલું જાધ કરે હેરજે જીયણમેં ડુખી થીંધો વે તો.પાં કે ખબર આય ક જીકી થિઇ વ્યો આય સે ભધલી નતો સગાજે પ તોંય કો પ કારણ વિગર અસોસાર જાધ કરી હિન પલજે જીયણકે ભિગાડ઼ીયું તા.એડ઼ો વખત અચે તડેં જરા સુજાગ રિઇને એડ઼ી જાધેકેં જાટકેને કોક ખાસો પાંકે ગમધો વે ઇ ગીત સુણોં,કોક હંમેસ ખિલધે ભાઇબંધકે મિલોં ક ઝાડ તે વિઇ બોલધલ પખીજા સડ સુણો કાં કોય ટાબરજી રાંધ નેરણ મન કે વારીયું ત પાંજો મન ખુસ થિઇ વિઞે.મૂર ત મનકે જરા નવરાસ ન ડીંણી ખપે નિકા ઇ ઉ જ જુની જાધેંજે ખડકલેતે માકુડ઼ે વારેંજી પુજી વેંધો.ભનવા જોગ આય ક પાં કીં કમ કરિયુંતા ઇનમેં કટાડ઼ો અચે ત ઇનકે ઉડાં છડે ને નઉં કમ જલણું ખપે.

        ભનવા જોગ આય ક ઘરમેં કેંજાક સ્વભાવ પાંકે પસંધ ન અચીંધાવે ઇનીજી કુથલી કંધે પાં ડુખી થિયુંતા,પ ઇનજા મિડ઼ે વરતાવ અભરા નતા વેં ઇનમેં ઘણે પાંકે ખુસહાલી ડીધલ પ વેંતા ઇન કોરા પાં ધ્યાન નતા ડીયું પ પાં ઇન કોરા ધ્યાન ડીયું ત મન કેં ઓછો ડુખી થે જો વારો અચે.મિણી ગાલિયેજા બ પાસા વેંતા જેડ઼ો કર સિક્કેજી બ બાજુ સુખજી ને ડુખજી પાં જ સુખજે પાસે કોરા ધ્યાન વારીયું ત ડુખી થેજો મન કે ઓકાસ જ નં રે. પાં ઘણેકે ઇં ચોંધે સુણોંતા ડિઠે મૂંકે જેંજો ડપ વો ઇ જ થ્યો.ઇતરી ગાલ કરે ચુપ મરધાવેં તેં લગી ત ઠીક આય પાછા પિંઢજે ડપજી એડ઼ી ધડ઼કી ચબીએ તડેં વિચાર અચે ક હેડ઼ો નિરસો થે જા વિચાર જ કુલા કેણું?પાછા વડે તતવગિનાની વારેંજી પાંકે બોધ પ ડીએ ક ભા હી મિડ઼ે ત કરમજા ખેલ અઇ.સવરો થીએ ત માલકજો પાર નતા મઞીએ પ કીં અવરો થીએ ત કાં ત કરમ કે કાં ત માલકજો ડો આય ઇં ચોંધે નતા ધ્રીજે.હાણે ઇન ગાલજો બિઇયાર વિચાર કરિયું ત ઉન નરકે જેંજો ડપ વો સે થ્યો ઇતરે ઇન અવરા વિચાર કેં સે થ્યો,પ તેં કના સવરા વિચાર કેં વેં ત…..?

        આખરમેં જીયણમેં સવરે વિચારજો વલણ કીં સીકારણું ને આંકે જીકી ખપેતો સ કીં મિલે તેં લા પ્રાઇમ ટાઇમ પ્રોડકસન ને નાઇન નેટવર્ક ઓસ્ટ્રેલિઆ જે ભેરપેમેં તૈયાર થેલ ઇન્ગલીસ ફીલમ ‘ધ સિક્રેટ’ નેરણી ખપે ઇ આંકે સવરા વિચારેજો વલણ કીં કેણું સે સિખાયતી.ઇન ફીલમજી હિન્ધી ભાસામેં (ડબ) તરજુમો કેલ કાપી પ મિલેતી.ઇન ફીલમમેં હર કોય નર કે કુરો ખપ્યોતે સે સવરે વિચારજે વલણસે કીં મિલ્યો તેંજા જાત અનુભવજી ગાલ સીધી સાધી ભાસામેમ ચેંતા ઇની કે કીન રીતે ઇ મિલ્યો સે ચેંતા.

        ભાકી ત મન કે સવરે વિચારજે વલણ કોરા કીં વાર્ણું ઇ પાંજે હથજી ગાલ આય.હીં નેરે લા વિઞો ત મન ઇ વાયડ઼ે ટાબર જેડ઼ો આય.ઇનજી વાયડ઼ાઇસે કટાડ઼ે વિગર કુંયારેજો ડાખલો નજર સામે રખો.હિકડ઼ો ગુજરાતી કાવ આય  કરતા જાળ કરોળિયો ભોંય પડી પછડાય વણ તૂટેલા તાંતણે ઉપર ચઢવા જાયકુંયારો પિંઢજી જાર વણે લા કેડ઼ી ખર કિતરી વાર પટમેં છણેંતો પ અકભંધ તંધસે પાછો મથે ચડ઼ેતો પ આખર જારો પુરો કરેતો ઇં સતત હિકડ઼ે જલલ કમ પુવા લગી રો ત સિધ્ધી જરૂર મિલે ઇનમેં સંકા નાય.હિકયાર આંકે સવરે વલણજી ગત હથ લગી વિઇ ત અવરે વલણજે મોકેજો વારો કડેં પ ન અચે.રામ રામ

૧૮-૦૮-૨૦૧૪

          

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: