તપસા

POOJA

તપસા

            ઉ ૨૬મી જાન્યુઆરીજો ડીં વો.નગરપાલિકા આનંધમેડ઼ો રચે વેં.મેડ઼ેમેં કઇક જાતજી હટડ઼િયું વિઇયું.ઇ મિણીતે નજર ફરાઇધી બ જેડલું મનોરમા ને અનુપમા ફિરઇ તે. કોલેજમેં બોંય મિલઇયું ને ગાલિયું કંધે બીંકે ખબર પિઇ ક બોંયકે નાચમેં વધારે રસ વો.તેં પ્વા ત મનોરમાજે કોમ્પ્યુટરતે વજધે ગાયન મથે બોંય અવાર નવાર મિલીને નાચ કંધી વિઇયું.મિણી કોલેજ મિંજા નાચ-નાટકજી ઉજવણી થિઇતે તડેં બોંય જેડલું ભેરો ભાગ ગિનેજો વિચાર કરે ઇની સકુંતલાજો નાટક રજુ ક્યોં તેકેં નેરિંધલ ધિલભરેને ખિખાકાર્યોં તેંજે લીધે સેઠ વલ્લભડાસ કોલેજ કે સોનજો ચંધ્રક મિલ્યો.ઇ ભના ભને પ્વા ત ઇનીજી જોડી એડ઼ી જામઇ ક મ પુછો ગાલ ઇં લગે કર બોંય હિકડ઼ે બે વિગર અધુરી વેં.

      મનોરમાજે અધાજો ધિલજી ભિમારીમેં મયણ થ્યો તેં પ્વા કેન્સર ને ધણી જે વિજોગમેં પીડાંધી સૌદામિની ભા રસીકકેં ત્રે વરેજી મનોરમા સોંપે ધણી પ્વા હલી નિકરઇ.છોરે છૈયે વિગરજા મામા રસીકલાલ ને મામી સૌદામિની મનોરમાકે પિંઢજી ધી કના સબાલો પ્રેમ ડિઇને વડી ક્યાં.ઘણે ત ઇં જ સમજધા વા ક મનોરમા ઇનીજી જ સગી ધી આય.

           રસીકલાલજો હિકડ઼ો હિંધજીન્ધ ભાઇબંધ વો નકુલરાય ઇનજો ભાતરીઓ ઘરજી સારાવાટ હુંધે અવાર નવાર રસીકલાલજે ઘરે અચીંધો વો ને મનોરમા કે રમાડીધો વો.

‘બોલ મનુ અસીં ત ચર્યા અઇયું’

‘અસાંમેં ત મીઠો નાય’

      મનોરમા પ પોપટ વારેંજી ઇ જ કુછધી હુઇ સે સુણી ઘણે વેરા સૌદામિની ચે પ ખરી

‘ફિઠ મુવા મુકુંધ હી કુરો સિખાઇયેતો છોરી કે?’

      મુકુંધ સી.એ. થ્યો ને મનોરમા નિસાડમેં ડાખલ થઇ.રસિકલાલજો ઇમ્પોર્ટ-એક્સપોર્ટજો ધંધો વો.ઇનમેં જડેં કીં ગુંચ ઉભી થીએ તડેં સલા ગિનણ મુકુંધકે સડાઇધા વા.ઇનકે ઇનમેં સારી હથોટી વિઇ.મુકુંધ કઇક જાતજા ધંધા કેં ને આના પ ઘચ ભેરા કેં પ કિડાં ઠરીઠામ ન થ્યો આખર કાકાજે સેરભઝારજે ધંધેમેં પિઇ વ્યો.ઇનજે મગજજી રાંધ મથે ત ઇનજા કાકા ચાર પૈસા ભેરા કરે સગ્યા.

      મુકુંધ ખાલી ડિઠે રૂપારો ન વો ઇનકે બ્યા પ ઘણે સોખ વા જેડ઼ો કર આખાણીયું લિખણીયું,કાવ લખણા,ચિતર ભનાયણા પ ઇ મિડ઼ે પિંઢ પુરતો જ રખે વેં.

            કોલેજ પુરી થીધે મનોરમાજે લગનજી ગાલિયું હલઇતે.એડ઼ો ત વો ન ક મનોરમા જો કોય પ્રેમી વો,જ એડ઼ી ગાલ વે ત ઇનજા મામા ઇનકે ઇનજે પ્રેમીસે કોય પ ગાલજી આનાકાની વિગર પેણાંય ડીંએ.હાણે ત ઇ નિક્કી કરીએ તેંસે પેણી વિઞેજો.ડીં ગુધરધા વ્યા તીં મનોરમાકે ડીંઆ ડીં ઇનજી મુંજ વધધી વિઇ. કેડ઼ીખર ઇનજો વર કેડ઼ો હુંધો.

          સગાઇ નિક્કી થિઇ તડેં હિકડ઼ો જલ્સો કરેમેં આયો તેમેં સગા ને ભાઇબંધેજી હાજરીમેં સુધાકર જડેં સગાઇજી વિંઢી પાતે લા મનોરમાજી ઉર્યા આયો ત ઇનકે ડિસી મનોરમાજી અખમેં અજભ ચમક અચી વિઇ.

      સગાઇ થે પ્વા હિકડ઼ો ડીં કિડાં પ હેકલી ન વેંધલ મનોરમા અનુપમા કે મુંકે બહુ જરૂરી કમ પતાયજો આય ચિઇ ભેરી ન કોઠે વિઇ.મનમેં ઉકોંઢ થીંધે અનુપમા ઇન પ્વા વિઇ.તડેં આસોપાલવ જે ઝાડ હેઠ હિકડ઼ી વિષકન્યા જેડ઼ી નાંયકા વટ મનોરમા કીંક ગુપત ગાલ કેંતે.હીં ડિસી અનુપમા કે પિંઢજી જીવ કના વલિ જેડલજે ચરિતર સંકા વિઇ મનમેં સવાલેંજા કઇક પૂર આયા પ હિંયો હામી નતે ભરે.       

       બે ડીં જડેં અનુપમા ભગિચે વારી ગાલ ઉપાડે તડેં મનોરમા ઇન સામે નેરેને અખિયું ઇં ટોય

કર ઇનજી અખિયેંજી ભાસા વાંચીંધીવે પોય ખલી ને ગાલ ટારેં પ અનુપમા જેડલપણેજા સોં ડિને તડેં મનોરમા ચેં       

‘ખરો ટાણું અચિંધો તડેં જીરી હુંધીસે ત મિડ઼ે ગાલ વસ્તારસે ચોંધીસે નકાં મુંજી લખલ ડાયરી મિડ઼ે ગાલ ચોંધી ક હી મિડ઼ે કુરો આય? પ ભેણ મેરભાની કરે કીં પ ખોટા અડ઼સઠા મ બધીજ.તું જીકીં ડિસેતી સે સચો આય પ ઇનજો મરમ બ્યો આય સે તોજી ઉકોંઢ ડિસી ચાંતી. તેં પુવા મનોરમા ઉન વિષકન્યા ભેરી હેકાવે જિજી જ ડસાણી તે પ પિંઢ ત જડ઼કમડ઼ જેડ઼ી થિઇ વિઇ ને સુધાકર ઉન વિષકન્યાજો સિકાર થિઇ વ્યો.થોડા રિઇને મનોરમાજા લગન થ્યા તડેં મનોરમા ત બોરી રાજીયાણી થિઇ કર મનજો માણિગર મલ્યો વે.

                 લગન થે પ્વા ત્રે ડીં રઇને મનોરમા ને અનુપમા અગાસી તે વિઇ ગાલિયું ક્યોંતે તડેં મનોરમા રઇ રઇને અભડીંયા નેરેંતે સે ડિસી કીં ગાલ આય એડ઼ે ભાવસે અનુપમા મનોરમા કોરા નેરે ત મુરકીને મનોરમા ચેં

‘અજ વેમાનસે કોક અચે વારો આય તેંજે વેમાનજી વાટ નેરીંયાતી’

          ખાસો એડ઼ો વખત ગુધરી વ્યો આખર વટ રખલ નિંઢો રેડિઓ મનોરમા ચાલુ કેં પ વિવિધ ભારતીજી ભધલી સમાચારતે કાંટો ઉભો ત સમાચાર આયા ક લંડનથી મુંભઇ અચિંધલ વેમાનજો અકસ્માત થ્યો આય.ઉતારૂ પુરા સુઙણેમેં નાય આયા ને છ લાસજો પત્તો નાય ઇ સુણધે મનોરમા જાટપાટા આગાસીમિંજા નીચે આવઇને નાયણીમેં વિઇ પો રેસમી લુગડ઼ેમેં વીટલ ડાયરી કો પ હાવભાવ વિગર અનુપમાકે ડીંધે થોથવાધે ચેં

‘અનુ…અનુ તો…તોકે મિડ઼ે ચિઇ…ચિઇ ડીને જો વ…વખત અચી…અચી વ્યો આ…ય તો…કે મોં…આ…મો…ચે જીત…જીતરો મું…મું…વટ વખત… ના…નાય ચિઇ ખુડ઼સીમેં પખડજી વિઇને ડચકા ખેણ લગી ને ઇનજી ડઇ વિંગી ચુંગી થીણ મંઢાણી સે ડિસી અનુપમા ધોડધી વિઞી મનોરમાજે મામા મામી કે બોલાય આવઇ.અનુપમા ફોન કરે એમ્બ્યુલન્સ સડાય ને મનોરમાકે ઇસ્પટાલ ખણી વ્યા.પોલીસ કેસ થ્યો.મુડ઼ધેજી ચીરફાડ કંધે ખબર પિઇ ક મનોરમા સાઇનાઇડ ખાધે વે પ મનોરમાજી બધલ મુઠમેં હિકડ઼ી ચબરકી મિલઇ

‘મું મુંજી મરજીસે હી પગલો ભર્યો આય ઇન લા કો જભાભધાર નાય ઇતરે કેંકેં કટાડ઼ો ન ડીણો-    

             મનોરમાજા અગ્નિસંસ્કાર થિઇ વ્યા.ભારી હિંયે અનુપમા ઘરે આવઇ.નાયણીમેં વિઞી મનોરમાજી અંગોડ઼ કેં પો પિંઢજે ઓયડ઼ેમેં હલઇ વિઇ બાયણા ઢકે ઇસ્તાપડ઼ી મારે.બારાનું ઇનજી માજો સડ સુણાણો પ ઇન જભાભ ન વારે.કિતરી વાર સુધી બોંય જેડલજા ભેરા ફોટા નેર્યા કેં ને રૂંધી વિઇ..આખર પાણી પી મન થધારે ને મનોરમા ડિનેંવે સે ડાયરી ઉપાડે ને ઓઠે લા રખલ ડોરી વટા વાંચેંજી સરૂઆત કેં….

       આઉં મુકુંધકે નિઢપણનું સુઙણધી વિઇસે.મુંકે સમાચાર થ્યા ક આફ્રિકાનું ગુમણ અચલ કોક મોહિની નાંજી બાઇસે મુકુંધકે નેડ઼ો લગી વ્યો.જેડ઼ો ઇનજો નાં વો એડ઼ીજ મોહિની નિવડ઼ઇ ને મુકુંધકે નેડ઼ો લગાય પિંઢ પ્વા ધિવાનો ભનાય ને પાછી હલઇ વિઇ.તેં પુવા ન કીં ઇનજા સમાચાર મિલ્યા ન ઇનજો ઇતો-પિતો મિલ્યો.

            નયજે પાણી વારેંજી વખત ગુધરધે હિકડ઼ી રોહિણી નાંજી બાઇ મુકુંધ કે મિલઇ ઇનજો ચોંણ  વો ક લગન કેણાં ને પોય છુટાછેડ઼ા ગિનણા એડ઼ી પપઝડ઼મેં ઇ પે લા નતી મંઙે કારણ ક ઇનકે મુકુંધ વટા હિકડ઼ો વિયા ખપેતો જેની ઇનકે ઓધાન રિઇ વેંધો ઇ હલઇ વેંધી.મુકુંધ કે ખબર ન પે તીં ઇ 

પ્રેગનેન્સી કીટ વાપરીંધી વિઇ.જેડ઼ો ઇનકે ઓધાન રેજી જભાભ ઇન મિસીન મિંજા મિલે ઇ ગભ રોકેજી ગુરી ખાઇ વેંધી વિઇ.હી નાટક જીજો લમો ન હલ્યો ને હિકડ઼ે અકસ્માતમેં ઇ ગુજારે વિઇ.

રોહિણીજો કબાટ ખોલીંધે મુકુંધકે ઉ મશીન ને ગુરીયું હથ લગી ઇ નેરેને મુકુંધકે ઓરતજાત મથે નફરત થિઇ વિઇ.

          મુકુંધ કાકાનું ધાર હિકડ઼ે ફ્લેટમેં રોંધો વો.મુકુંધ વટે ભાઇબંધ ભેરા થિઇ મુસાયરો કરીંધા વા ને ધારૂજી નય વોંધી વિઇ તેંમે ઇ ધારૂજો ધિવાનો થિઇ પ્યો.પોય ત મુસાયરો વે કે નવે ડીં ઉલે

ભાઇબંધ અચી પુજે ને ઇં ઇ ધારૂ પી ગમે તિડાં રખડધો વો.    

            મુંજે સોડ઼મે જનમડીંજો મામા હિકડ઼ી સરસ ઉજાણી તૈયાર ક્યોં.ભાઇબંધેસે ગાલાઇંધે હિકડ઼ો જ સુર સુણાણોતે મનોરમા હાણે વિંયા લાયક થિઇ વિઇ.ઇનમેં મુકુંધ જડેં હા મેં હા કેં તડેં મું ચ્યો ના ભલા પેલા આંજા લગન થીધા પોય મુંજા પ મુકુંધ ઇ ગાલ ખિલમેં ઉડાય છડેં પ ઇનજી અખિંયેમેં ન સમજાજે એડ઼ા નિસાકેજા ઓથાર ડિસાણાં કુલા ઇન ગાલ જો તાગ કઢેજી મુંજે મનમેં ઉકોંઢ થિઇ. મું મુકુંધજો વ્યો વખત કીં ગુધર્યો તેંજી તપાસ કેણ ઇનજે જુને ભાઇબંધેકે મિલઇસે.મિણી ગાલજી ખબર પોંધે મું ઇં નક્કી ક્યો ક ગમેસે થિએ ઇનકે સુખી કરે ને હિન માડ઼ુજે મન મિંજા ઓરતજાત ડિંયા નફરત આય સે કઢી વિજધીસ.મુકુંધ વેર મુંજા વિયાં ત થીએ ઇં ન વા તેંજા બ કારણ વા હિકડ઼ો ત નાત ધાર ને વડી ગાલ વિઇ અસાંજી ઉમરજો વડો તફાવત.મુંજે લગનજી ગાલિયું હલઇંતે હાણે આઉં કુરો કરિયાં?

        હિકડ઼ો ડીં મુંજી જુની જેડલ સમાચાર ડિને ક જેંસે મુંજા લગન થે વારા અઇ ઇનજો ચક્કર ત સોના વેર હલેતો ને વડી ગાલ ઇ ક માડ઼ુ નપાણિયો આય.મુંકે હિકડ઼ો વિચાર આયો ક મુંજો માગ ત સાવ સીધો આય ઇતરે જ મામા-મામીજી ગાલ કો પ આનાકાની વિગર સિકારે ગિડ઼ી.હાણે ઇનકે સોનાવારી ગાલસે ધાબમેં રખી સગાધો ને મુંજી ડિઇ ત ઇ અભડ઼ાય સગે ઇં નાય ઇતરે મું સોનાકે પૈસા ડીના ને ચ્યો ક સુધાકર મરી વિઞે તેં લગણ પિંઢજો કડ઼પ ઢીલો ન કેણું.લગન પુવા સુધાકર નપાણિયો આય ઇં ચિઇ છુટાછેડ઼ા ગિની ધાર થિઇ મુકુંધજે જીયણમેં રસ ગિનધીસે.ઇ મુંકે નિઢપણનું સુઙણેતો ઇતરે ઇ મુંનુ કો વાધ વિવાધ નઇ કરે.આઉં ઇનકે હેતજા,ધોસ્તીજા સબંધ મોભતમેં ફિરાયને સચી બાઇ માડ઼ુજો અનુભવ કરાઇધીંસે  ઇ ઇનજે ઓઝાંગણ જીયણ કે નીરોછમ્મ કરે છડીધીસે.કાલ અચે તો મું હેકલી જો જ મુકુંધરાય…..ને અનુપમા આસું જી બ ધારજી અંજલી ડિઇ ડાયરી ભંધ કેં.

         અનુપમાકે હાણે સમજાણું ક મનોરમા ગરીબ ગોં વારેજી ઇનજે મામા-મામીજી ઇચ્છા મુજબ કો પણ આનાબાના કરે વિગર કુલા પેણી વિઇ,ઉ વિષકન્યાકે ઇ કુલા મિલે લા વેંધી વિઇ, મનોરમાજી તપસાફડ઼ઇ ન ને પૂજા અધુરી રિઇ વિઇ.હી જીકી ભન્યો સે ફરી ફરી જાધ અચે તડેં મનકે સતાપે ન ને પિંઢ સોનેરી સોણાં જાધ અચે ને ઇનકે રવારીએ ન કધાચ અગિયા વેંધે કોક ન વિચારલ ભને ને હી ગુપત ગાલ ખુલી ન વિઞે ને ખલજી નજરમેં પિંઢ ગુનેગાર સાભિત ન થીણું ખપે તેં લા પિંઢજે જીયણજો છે છડણ હી પગલો ઇન ભરેં(પુરી)  

                  

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: