પ્રેમજા પુજારી

poojari

“પ્રેમજા પુજારી” 

પ્રેમજા પુજારી વેંતા,પ્રેમજા ભંડારી વેંતા;

પ્રેમજા ભીખારી વેંતા,પ્રેમજા જુગારી વેંતા. 

પ્રેમજા પુજારી વેંતા,પ્રેમ તા મિણીમેં ડિસે;

પશુ પખી વે ક માડુ,માલક મિણીંમેં વસે;

પ્રેમજી આય પુજા એડી,અનકે ન કોય રસે;

પ્રેમ ઇત હેમ વેંતો,ઇ ન’તા કસોટી ઘસે. 

પ્રેમજા ભંડારી વેંતા,પ્રેમજી જ લાણી કરે;

જીયણથી હારલજા,હીયા વિઠા હુભ ભરે;

હેમથ સે હથ ડિંતા,જીયણજી વાટ ટરે;

નેણ જ ઇનીજા  ડિસો,પ્રેમ વિણ કીં ન તરે. 

પ્રેમજા ભીખારી જુકો,પ્રેમ વિણ હિયા ઠલા;

પ્રેમજ સબડ કેડ઼ા, ઇત ચેતી મુજી બલા;

સમજણ વેતી એડ઼ી,આઉં નકા આય અલા;

કડેંક ઇ ભુખ નર,હથે કરે ખેંતા ખલા.

પ્રેમજા જુગારી વેંતા,જીયણ જો જુગાર રમે;

ગમે એડ઼ી વિપત વે,અનકે ખિલીને ખમે;

પ્રેમ લા જ અઇ ચો ત સીંધ સઇ વિઞે લમે;

“ધુફારી” ચે પ્રેમ લા જ,ચો ત સતવાર નમે. 

૧૩/૦૧/૧૯૯૮

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: