Archive for ફેબ્રુવારી, 2015

તરાજી પારતે

ફેબ્રુવારી 26, 2015

1_hamirsar-lake-of-buj

“તરાજી પારતે

હલો ત અજ હલી ને વ્યોં તરાજી પારતે;

ભુતડા બ ઉત ફોલેને ખ્યોં તરાજી પારતે.

જુવાનીઆ ભેરા થીએં ખિલીને ખીખાટીએ;

સંજાજો મેડ઼ો કર વે થ્યો તરાજી પારતે.

(more…)

Advertisements

ઓછવ (૨)

ફેબ્રુવારી 20, 2015

fatakada

‘ઓછવ’ (૨)

     (છેલ્લી ટપાલથી અગિયા) હિકડ઼ો ડીં સસાંકજે પેટમેં અજાવ ડુખાવો ઉપડયો.પ્રથા સસાંકજે હિંધજીંધ ભાઇબંધ ડાગધર નાડકર્ણીકે ફોન કરેને સડાય.નાડકર્ણી ચેક-અપ કરે ચેં ખાસ કીં વાંધે જેડ઼ો નાય. પિંઢજે ધરધીએ લા ખાસ ચાંવત રખે વારો સસાંક પિંઢજી તબિયત લા પ ભારી સુજાગ વો, ઇ નાડકર્ણીકે ખબર વિઇ.પ નાડકર્ણીકે હિકડ઼ી સંકા વિઇ સે પ્રથાજી હાજરીમેં જાહેર ન થઇ વિઞે ઇતરે ઠાવકાઇસે સસાંક કે ચેં

‘અડ઼ે ચિંધા જેડ઼ો કીં નાય…હલ મુંજે ધવાખાને પાં જરા વાર વેંધાસી ઉડાં મુંજી નરસ અનુરાધા તોકે લાટ કાફી પિરાઇધી ત તું તાજો માજો થિઇ વેને’ચિઇ નાડકર્ણી સસાંકજો હથ જલે ઉભો કેં ને પિંઢજી ગાડીમેં પિંઢજે ધવાખાને કોઠે વિઞેજી ભધલી કેન્સર એકસ્પર્ટ ડાગધર જાવડ઼ેકરજે ધવાખાને વટ ઉતર્યા ત સસાંક પુછેં ‘ભાઉ….હિડાં કીં…?’

‘મુંકે વેમ આય ક તોકેં આંધરેજો કેન્સર આય.માલકજી મેરભાનીસે કધાચ ન પ વે, પ ભાભી સામે મુંજી જીભ ન ઉપડ઼ઇ મુંજો વેમ જાહેર કરે મોરઇ ઇનીકે ચિંધા ન કરાયણી વિઇ ઇતરે મુંજે ધવાખાનેજો બાનું કયો વો.’ ચિઇ બોંય જાવડ઼ેકરજી કેબિનમેં ડાખલ થ્યા ત જાવડ઼ેકર ઉભો થિઇ બીં કે ખીકારીંધે ચેં

‘ઓહો હી જાવડ઼ેકરજા કેડ઼ા અહોભાગ ક અજ બ બ ડાગધરજા ડરસણ થ્યા…વ્યો…વ્યો’

‘બ ડાગધર ન હિકડ઼ે ડાગધર ને હિકડ઼ે ધરધીજા’ચિઇ નાડકર્ણી મિડ઼ે ચોખવટ કેં મિણી મીસિનસે તપાસ કંધે નાડકર્ણીજી સંકા સચ્ચી ઠરઇ.   

‘જાવડ઼ેકર કુરો કંધાસી…?’

‘હી કમભખ્ત ભીમારી જ એડ઼ી આય ક છેલ્લે ટાંકણે સુધી ખબર નતી પે ઇતરે ગચ અવેર થિઇ વિઇ આય’ મથો ધુણાય જાવડ઼ેકર ચેં બીં ડાગધરેજી ગાલ સુણી સસાંક ધવાખાને મિંજા બાર નીકરી વ્યો ને રિક્ષા જલે ઘરે આયો.સસાંકજો છણલ મોં નેરે પ્રથાકે ફાડ઼ પિઇ સે પુછે

‘કુરો થ્યો સસાંક…?…તોજી તબિયત…?’

(more…)

ઓછવ

ફેબ્રુવારી 14, 2015

fatakada

 ઓછવ                                           

       તાપીસંકર ગુજારે વે પુવા નિસાડ઼મેં ભણધલ ગુણવંત સત ચુપડ઼ીયું પુરી કરેને સરકારી ઇસ્પટાલમેં કંપાઉન્ડરજી નોકરીમેં લગી વ્યો.ડીં ગુજધરધા વ્યા.ઉન ડીંએમેં અંગ્રેજેજો રાજ વો.ભણલ ગુણલ ડાગધરેજી અછત વિઇ ઇતરે અંગ્રજી સરકાર જેંકે ધવા-ધારૂજો થોડ઼ો થક્કો ગિનાન વો તેકેં આર.એમ.પી.(રજીસ્ટર્ડ મેડીકલ પ્રેક્ટીસનર)જા સર્ટીટિકસ ડીંધી વિઇ સે ગુણવંતકે મિલી વિઞે પુવા ઇ નોકરી મથા છુટી બિપોર પ્વા પિંઢજો ધવાખાનું ખોલીંધો વો.મોંજો મીઠો ને નિણાઇવારો હુંધે કમ કે જસ મિલધે ઇન નોકરી મીંજા રાજીનામું ડિઇ પિંઢજો ધવાખાનો ચાલુકેં ત ચાર પૈસા ભેરા પ થ્યા.            

       ખાસો કમાઇધલ પુતરજા માંગા અચણ લગા ઇતરે સંતોકબા પુતરજા લગન સગુણાસે કરાય ડિનોં. માલક સામે ન્યારે ત ઇ ગુણયલ નોં હિકડ઼ે વરે પુવા સસાંક નાંજો રાંધિકડ઼ો સંતોકબાજે ખોરેમેં ડિને.સંતોકબા ત એડ઼ા રાજીયાણા થ્યા ક મ પુછો ગાલ.ભસ સજો ડીં સસાંકકે ધિકે તે ચડાય ને ફિરેં. હીં ત સસાંક ભણેમેં હોસિયાર વો,પ કડેક પિંઢજી ગાલ રખણ જીધ કંધો વો,સે સંતોકબા હિકડ઼ો જ પોતરો આય ઇ ગાલ સામે રખી ઇનજી જીધ પુરી કંધા વા.સસાંક પ ભણી ગુણીને ગુણવંતજી ઇચ્છા પુરી કરે ડાગધર થ્યો.

          સસાંક લા સંતોકબા પ્રથા નાંજી છોકરી ગોત્યાને પ્રેમસે પોતરેકે પેંણાયો.સંતોકબા પડ઼પોતરે મોહિતજો મોં નેરણ ભાગસાડ઼ી થ્યા પ જીજો જીવતર ન વો ને મિણીકે રુંધા છડે સરગજી વાટ જલ્યા.         

         મોહિત પ ઇનજે પે વારેંજી ભણેમેં ચાંવત વારો વો.ઇનજી મનખા પે વારેંજી ડાગધર થેજી નં વિઇ ઇનકે આઇ.ટી.કન્સલટંટ થીણો વો.સસાંક જડેં મોહિતકે ડાગધર થેજો ધબાણ કેં તડેં ગુણવંત મોહિતજો પરો ગિનધે ચેં

‘રોણ ડે સસાંક જેંકે જીન ગાલજી જજી તમાં વે તેંકે ઉનજ વાટ તે વિઞણ ડીણું ખપે’

          ઇં મોહિતજી મનખા પુરી થઇ ને ઇ આઇ.ટી.કન્સલટંટ થ્યો .પ ડાડો ગુણવંત ઇનકે હિકડ઼ો વડો હાફિસર નેરણ જીરા ન ર્યા.મોહિત હિકડ઼ો કાબેલ હોફિસર વો. હિકડ઼ી વડી કંપનીકે કોમ્પ્યુરાઇઝ કરેજો ઓર્ડર આવ્યો તડેં કંપની ઇનજી નીમણુકકેં.

            ઇનજ કંપનીજી હાફિસમેં ફરનીચર,પડધા એડ઼ી મિડ઼ે સજાવટ સોફિયા નાંજી છોકરી કંધી વિઇ તેંસે સસાંકજી ઓરખાણ થિઇ.સસાંક ને સોફિયા માડ઼ુએકે કમ વતાય ને પોય કેન્ટિનમેં વિઇને ભેરા કાફી પીંધે ગાલિયું કંધાવા.રોજજો મિલણ બાગમેં ડારીકે કુંપર ફૂટેં તી ઇનજે પ્રેમજી કુંપર ફૂટી આખર લગન કરે ગિનેજા વાયધા ડેવાણાં.મોહિત પિંઢજે પેજો તામસી સ્વભાવ જાણધો વો ઇતરે પિંઢજે પ્રેમજી આખાણી મા પ્રથા ને ડાડી સગુણાકે કેં

‘બચા સોફિયા ઇસાઇ આય મતલબ ઇ માંસાહારી હુંધી ને મુજાં મીઠા પુતર પાણ અઇયું પોંકેણા ભ્રામણ સુધ્ધ સાકાહારી પાં માસાહારીથી સો ગાઉ છેટા રોં ત સોફિયાસે તોજા લગન કીં થીએ બચા?’સગુણા ચેં

‘ડાડી સોફિયા ભલે ઇસાઇ આય પ ઇન કડ઼ે માંસજી ગાલ ત પોય ઇન કડેં ઇનેંકે પ હથ નાય છુતે ઇ પ પાં વારેજી સુધ્ધ સાકાહારી આય.’મિહિત સગુણાજો હથ જલે ચેં

‘પુતર તોજી ગાલજો આઉં ત વેસા કરે ગિના પ તોજે પેજો સ્વભાવ ત તું જાણેં તો ઇનજી ગાલ ઇતરે

 બ્રહ્મ વાક્ય જનાર્દન આઉં ઇનીકે સમજાયજી કોસીસ કંધીસે પ તોકે કોય ખાતરી ડિઇ સગા ઇં નઇયાં’અખમેં ભરલ પાણીસે પ્રથા ચેં

      હિકડ઼ો ડીં વિયારૂ ટાણે મોહિત સોફિયા વેર લગન કરેજી ગાલ કેં       

‘ગામમેં ભ્રામણજી ધીરેએજો ડુકાર પ્યો આય ક તું હિકડ઼ી ઇસાઇ છોરીકે પેણે લા અતાલો થ્યો અઇએ?’ચિઇ સસાંક વડો હોબાડ઼ો કેં.

‘પપ્પા સોફિયા ભલે ઇસાઇ આય પ ઇન કડ઼ે માંસજી ગાલ ત પોય ઇન કડેં ઇનેંકે પ હથ નાય છુતે ઇ પ પાં વારેજી સુધ્ધ સાકાહારી આય.’મિહિત પ્રથા ને સગુણાકે ચેં વે સે જ ગાલ ફરી કેં

‘ઇ જિકી વે સે પ આઉં હિન લગનજી મંજુરી ડિઇ ઘરજો ધરમ વિટરાય લા નતો મંગા ઇતરે તું ઉ….કુરો નાલો હાં….સોફિયાકે ભુલી વિઞ’ડાડ઼ મિંજા કુછધે સસાંક ચેં

‘મું સોફિયા કે લગનજો વાયધો ક્યો આય’મોહિત પ પિંઢજી ગાલ જલે અખિયું ઢારે ચેં

‘ઇ વયધા ફાયધા ભુલી વિઞ હીં પ મું તો લાય છોકરી ગોતે રખઇ આય બ અઠવાડ઼ે પ્વા તોજા લગન સુપ્રિયા સે થે વારા અઇ’સસાંક અખ ફિરાયને ચેં

‘આઉં સુપ્રિયાસે લગન કરે સોફિયા ને સુપ્રિયા બીંજો જીયણ ઝેર કેંણ નતો મંઙા’મોહિત સસાંક ડીયા નેરે ધલીલ કેં

‘ત તોકે કુરો કેણું આય…?’ત્રાડ઼ વિજી સસાંક ચેં

‘આઉં ત હિકડ઼ી જ ગાલ બુજાંતો મુંજા ને સોફિયાજા લગન’અખિયું ઢારેને મોહિત ચેં

‘ત મુંજો પ ફેસલો સુણી ગિન જ તું સોફિયા સે લગન કને ત હિન ઘરજા બાયણા તો લા કરે હંમેસ લા ભંધ થિઇ વેંધા.’ચોંધે સસાંકજી અખ ફરી વિઇ.

(more…)

ફૂમકા

ફેબ્રુવારી 3, 2015

foomka 2

“ફૂમકા”

(રાગઃ ગીરા હૈ કિસીકા ઝૂમકા… …)

 

ચોટલે લમેમેં ફૂમકા,

રતા પીડ઼ા સોભે વિઠા રેસમી(૨)… …ચોટલે

સેરી મિંજા રોજ વિઞે છોકરી રૂપાડી.

કડે પેરે પંજાબી ને કડે પેરે સાડી(૨)

કનેમેં મોતીજા ઝુમકા.

(more…)

ફિટે નતી

ફેબ્રુવારી 2, 2015

por

ફિટે નતી

પોર છપાણી કપડ઼તે ઇ ફિટાઇ ફિટે નતી;

કપડ઼ ઘસજી ફાટી વિઞે પ તોંય ફિટે નતી

કોક મિલી આંજે મનતે છાપ જિકી છડેવ્યા;

(more…)