ઓછવ

fatakada

 ઓછવ                                           

       તાપીસંકર ગુજારે વે પુવા નિસાડ઼મેં ભણધલ ગુણવંત સત ચુપડ઼ીયું પુરી કરેને સરકારી ઇસ્પટાલમેં કંપાઉન્ડરજી નોકરીમેં લગી વ્યો.ડીં ગુજધરધા વ્યા.ઉન ડીંએમેં અંગ્રેજેજો રાજ વો.ભણલ ગુણલ ડાગધરેજી અછત વિઇ ઇતરે અંગ્રજી સરકાર જેંકે ધવા-ધારૂજો થોડ઼ો થક્કો ગિનાન વો તેકેં આર.એમ.પી.(રજીસ્ટર્ડ મેડીકલ પ્રેક્ટીસનર)જા સર્ટીટિકસ ડીંધી વિઇ સે ગુણવંતકે મિલી વિઞે પુવા ઇ નોકરી મથા છુટી બિપોર પ્વા પિંઢજો ધવાખાનું ખોલીંધો વો.મોંજો મીઠો ને નિણાઇવારો હુંધે કમ કે જસ મિલધે ઇન નોકરી મીંજા રાજીનામું ડિઇ પિંઢજો ધવાખાનો ચાલુકેં ત ચાર પૈસા ભેરા પ થ્યા.            

       ખાસો કમાઇધલ પુતરજા માંગા અચણ લગા ઇતરે સંતોકબા પુતરજા લગન સગુણાસે કરાય ડિનોં. માલક સામે ન્યારે ત ઇ ગુણયલ નોં હિકડ઼ે વરે પુવા સસાંક નાંજો રાંધિકડ઼ો સંતોકબાજે ખોરેમેં ડિને.સંતોકબા ત એડ઼ા રાજીયાણા થ્યા ક મ પુછો ગાલ.ભસ સજો ડીં સસાંકકે ધિકે તે ચડાય ને ફિરેં. હીં ત સસાંક ભણેમેં હોસિયાર વો,પ કડેક પિંઢજી ગાલ રખણ જીધ કંધો વો,સે સંતોકબા હિકડ઼ો જ પોતરો આય ઇ ગાલ સામે રખી ઇનજી જીધ પુરી કંધા વા.સસાંક પ ભણી ગુણીને ગુણવંતજી ઇચ્છા પુરી કરે ડાગધર થ્યો.

          સસાંક લા સંતોકબા પ્રથા નાંજી છોકરી ગોત્યાને પ્રેમસે પોતરેકે પેંણાયો.સંતોકબા પડ઼પોતરે મોહિતજો મોં નેરણ ભાગસાડ઼ી થ્યા પ જીજો જીવતર ન વો ને મિણીકે રુંધા છડે સરગજી વાટ જલ્યા.         

         મોહિત પ ઇનજે પે વારેંજી ભણેમેં ચાંવત વારો વો.ઇનજી મનખા પે વારેંજી ડાગધર થેજી નં વિઇ ઇનકે આઇ.ટી.કન્સલટંટ થીણો વો.સસાંક જડેં મોહિતકે ડાગધર થેજો ધબાણ કેં તડેં ગુણવંત મોહિતજો પરો ગિનધે ચેં

‘રોણ ડે સસાંક જેંકે જીન ગાલજી જજી તમાં વે તેંકે ઉનજ વાટ તે વિઞણ ડીણું ખપે’

          ઇં મોહિતજી મનખા પુરી થઇ ને ઇ આઇ.ટી.કન્સલટંટ થ્યો .પ ડાડો ગુણવંત ઇનકે હિકડ઼ો વડો હાફિસર નેરણ જીરા ન ર્યા.મોહિત હિકડ઼ો કાબેલ હોફિસર વો. હિકડ઼ી વડી કંપનીકે કોમ્પ્યુરાઇઝ કરેજો ઓર્ડર આવ્યો તડેં કંપની ઇનજી નીમણુકકેં.

            ઇનજ કંપનીજી હાફિસમેં ફરનીચર,પડધા એડ઼ી મિડ઼ે સજાવટ સોફિયા નાંજી છોકરી કંધી વિઇ તેંસે સસાંકજી ઓરખાણ થિઇ.સસાંક ને સોફિયા માડ઼ુએકે કમ વતાય ને પોય કેન્ટિનમેં વિઇને ભેરા કાફી પીંધે ગાલિયું કંધાવા.રોજજો મિલણ બાગમેં ડારીકે કુંપર ફૂટેં તી ઇનજે પ્રેમજી કુંપર ફૂટી આખર લગન કરે ગિનેજા વાયધા ડેવાણાં.મોહિત પિંઢજે પેજો તામસી સ્વભાવ જાણધો વો ઇતરે પિંઢજે પ્રેમજી આખાણી મા પ્રથા ને ડાડી સગુણાકે કેં

‘બચા સોફિયા ઇસાઇ આય મતલબ ઇ માંસાહારી હુંધી ને મુજાં મીઠા પુતર પાણ અઇયું પોંકેણા ભ્રામણ સુધ્ધ સાકાહારી પાં માસાહારીથી સો ગાઉ છેટા રોં ત સોફિયાસે તોજા લગન કીં થીએ બચા?’સગુણા ચેં

‘ડાડી સોફિયા ભલે ઇસાઇ આય પ ઇન કડ઼ે માંસજી ગાલ ત પોય ઇન કડેં ઇનેંકે પ હથ નાય છુતે ઇ પ પાં વારેજી સુધ્ધ સાકાહારી આય.’મિહિત સગુણાજો હથ જલે ચેં

‘પુતર તોજી ગાલજો આઉં ત વેસા કરે ગિના પ તોજે પેજો સ્વભાવ ત તું જાણેં તો ઇનજી ગાલ ઇતરે

 બ્રહ્મ વાક્ય જનાર્દન આઉં ઇનીકે સમજાયજી કોસીસ કંધીસે પ તોકે કોય ખાતરી ડિઇ સગા ઇં નઇયાં’અખમેં ભરલ પાણીસે પ્રથા ચેં

      હિકડ઼ો ડીં વિયારૂ ટાણે મોહિત સોફિયા વેર લગન કરેજી ગાલ કેં       

‘ગામમેં ભ્રામણજી ધીરેએજો ડુકાર પ્યો આય ક તું હિકડ઼ી ઇસાઇ છોરીકે પેણે લા અતાલો થ્યો અઇએ?’ચિઇ સસાંક વડો હોબાડ઼ો કેં.

‘પપ્પા સોફિયા ભલે ઇસાઇ આય પ ઇન કડ઼ે માંસજી ગાલ ત પોય ઇન કડેં ઇનેંકે પ હથ નાય છુતે ઇ પ પાં વારેજી સુધ્ધ સાકાહારી આય.’મિહિત પ્રથા ને સગુણાકે ચેં વે સે જ ગાલ ફરી કેં

‘ઇ જિકી વે સે પ આઉં હિન લગનજી મંજુરી ડિઇ ઘરજો ધરમ વિટરાય લા નતો મંગા ઇતરે તું ઉ….કુરો નાલો હાં….સોફિયાકે ભુલી વિઞ’ડાડ઼ મિંજા કુછધે સસાંક ચેં

‘મું સોફિયા કે લગનજો વાયધો ક્યો આય’મોહિત પ પિંઢજી ગાલ જલે અખિયું ઢારે ચેં

‘ઇ વયધા ફાયધા ભુલી વિઞ હીં પ મું તો લાય છોકરી ગોતે રખઇ આય બ અઠવાડ઼ે પ્વા તોજા લગન સુપ્રિયા સે થે વારા અઇ’સસાંક અખ ફિરાયને ચેં

‘આઉં સુપ્રિયાસે લગન કરે સોફિયા ને સુપ્રિયા બીંજો જીયણ ઝેર કેંણ નતો મંઙા’મોહિત સસાંક ડીયા નેરે ધલીલ કેં

‘ત તોકે કુરો કેણું આય…?’ત્રાડ઼ વિજી સસાંક ચેં

‘આઉં ત હિકડ઼ી જ ગાલ બુજાંતો મુંજા ને સોફિયાજા લગન’અખિયું ઢારેને મોહિત ચેં

‘ત મુંજો પ ફેસલો સુણી ગિન જ તું સોફિયા સે લગન કને ત હિન ઘરજા બાયણા તો લા કરે હંમેસ લા ભંધ થિઇ વેંધા.’ચોંધે સસાંકજી અખ ફરી વિઇ.

‘અરરર…હી કુરો ચો તા હિકડ઼ે ને હિકડ઼ે વિયા કે ઘરમિંજા ધાર કર્યો તા…?’ભિજલ અખિયેં પ્રથા ચેં

‘મુંકે જિકી ચોણું વો સે ચિઇ ડિનો મુંજો સ્વભાવ ત તું જાણેંતી….ને હા જ મોહિત પિંઢજી જીધ ન છડે ત હિન ઘરમેં પગ વિજણ ત પર્યા ર્યો હિન ઘરમેં ઇનજો નાલો પ મ ગિનજા…’ચિઇ સસાંક સુમણ હલ્યો વ્યો તડેં સગુણા થી ન રોવાણું સે ચેં

‘સસાંક તુ પ સુણી ગિન હી તોજી ખોટી જીધ આય જાધ રખજ પુતર નમ્યા ઇ મિણીં કે ગમ્યા પ ન નમ્યા ઇ તૂટી વિઞેતા’ સગુણા ભીની અખિયેં ચેં

        આખર મોહિત ને સોફિયાજા લગન આર્ય સમાજ વિધીસે ભાઇબંધેજી હાજરીમેં થિઇ વ્યા.માઇતરે મેં પ્રથા ને સગુણા હાજર વા.સોફિયા જીડાં હેકલી રોંધી વિઇ ઉડાં ઇનીજો ઘર સંસાર ચાલુ થ્યો.પ્રથા હર આતવારજો મિંધર વિઞે પુવા ઘરે વિઞે મોંધ સોફિયા કે મિલણ જરૂર અચિંધી વિઇ ત સગુણા પ કોય પ બાનું કરેને સોફિયાકે મિલણ અચિંધી વિઇ પ ઘરે વિઞણ ટાણે મન ખટો થિઇ વેંધો વો ક હેડ઼ી સંસ્કારી ને ગુણિયલ નોં કે પિંઢજે પુતરજી ખોટી જીધજે કારણ પિંઢ ભેરી નતી રખી સગે.સોફિયાજી કરકસરજે લીધે ખાસા પૈસા ભચધાવા ઇન ભચત ને બેન્ક મિંજા ગિનલ લોન ભેરી કરે ઇની હિકડ઼ો નાજુક નિંઢો ભંગલો ગિડ઼ો ઇનજે વાસ્તુપુજનમેં પ્રથા ને સગુણા પ્રેમસે હાજર રિઇ આસરવાધ ડિનાં.

       ઇ ભંગલો મોહિત ને સોફિયાજા ભાગજા બાયણ ખોલે છડેં.તેમેં સગુણા કે ખબર પિઇ ક સોફિયાકે ઓધાન ર્યો આય ઇ સુણી સસાંકકે ચે વિગર સગુણા સોફિયાજી ન્યાર કેંણ સોફિયા વટ રોંણ અચી વિઇ. સગુણાજી ડેખરેખમેં સોફિયાજી સુવાવડ સારી રીતે થિઇ વિઇ ને પેલો પુતર આયો.ઇ ડિસધે જ એડ઼ો મિઠડ઼ો લગધો વો ઇતરે સગુણા નાં રખે મોહન. પ હિન રાંધિકડ઼ેકે રમાડે લા ઇ જીજા ડીં જીરી ન રિઇ પ સંતોસજો સા ખણી સરગજી વાટ જલે. (વધુ બઇ ટપાલમેં)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: