Archive for માર્ચ, 2015

તોકે ન્યારે ગિનાં

માર્ચ 30, 2015

aakashganga

તોકે ન્યારે ગિનાં

અય મોત જરા સામે અચ તોકે ન્યારે ગિનાં;

કારો અઇયેં ક રૂપારો તોકે પડ઼તારે ગિનાં.

ડપ તોજે સે માડ઼ુ અધમરો થિઇ તો વિઞે;

(more…)

Advertisements

હાજીપીર

માર્ચ 19, 2015

hajipeer

હાજીપીર

હાજીપીરજો ઉરસ લગો આય હલો હાજીપીર;

સલામ ઇનજે ભરે લા ભાવર હલો હાજીપીર

રણકંધીતે ધરગાહ જેજી ઇ આય હાજીપીર;

સેન્દ્રાણેજો આય વડો સેનસાહ વલી હાજીપીર

ગરીભજી ગોં લા સહાધત વોરે ઇ વો હાજીપીર;

ઇન ઓલિયેજી સલામ ભરે લા હલો હાજીપીર

(more…)

મેડ઼ો

માર્ચ 17, 2015

FAIR

 

 “મેડ઼ો”*

(રાગઃઆઉં ત હલા ન ભેણ નગર ભજાર……)

આઉં ત હલાં ન સજણ,એ સજણ,એ સજણ મેડ઼ે ધરાર
જખે જે મેડ઼ે અચેં,જખે જે મેડ઼ે અચેં માડ઼ુડ઼ા હજાર……………આઉં ત
રેશમજો લાલ ગવન(૨)મુકે મંઙાય ડે, 
ખોંભીયું મલીર મું(૨)ઉછ્યા હજાર…………………………આઉં ત
અલાચેજો કમખોને(૨)ઘાઘરો સિભાય ડે,
છીંટજા છટારા(૨)મું પેરયા જમાર…………………………આઉં ત
તેલ ફૂલેલ મથે(૨) અંતરજી સીસી સજી,
કોરે આંભુડે કીં(૨)કઢાજે નં જમાર………………………….આઉં ત
હાથીજે ડંધજી(૨)ચૂડીયું મડ઼ાય ડે,
ગેંઢેજી બંગડીમું(૨)પેરઇ હજાર…………………………….આઉં ત
આંગરીએ વેઢ,વારી(૨)ગંઠો ને ઠોડ઼િયા,
તેં વગર થીએ નં કડે(૨)સોઢો સણગાર……………………..આઉં ત
પગમેં રૂપેજા વેં(૨)કડલાં ને કાંભીયું,
તેં મથે જરૂર ખપે(૨)ઝાંઝર જણકાર………………………..આઉં ત
હથે પગે મેંધી રખાં(૨)રતે ચોપ રંગજી,
અતરો થીએ ત હલાં(૨)મેળે ધીલધાર……………………….આઉં ત

(more…)

સંતુડી

માર્ચ 12, 2015

baby-18

સંતુડી

(હી હિકડ઼ો સચ્ચો કિસ્સો આય ફકત ઠેકાણું ને નાલા ભધલાયા અઇ)

                 ચાર વરે પેલા ગુજારેવેલ ગોવંધભાજે કુટુંભમે ઇનજી વિધવા ઘરવારી ગુણવંતી,પેણેલ પુતર મનસુખ ઇનજી ઘરવારી માલતી ને ત્રે ધીરૂં કાંતા,રમા ને સાંતા(સંતુડી)તેં પ્વા મનસુખથી નિંઢા બ ભા મનહર ને મહેસ હિકડ઼ી બ ભોંઇ ભેણીમેં રોંધાવા.ઇનીમેં મનહર સે મુંજી ભાઇબંધી લગે ઇતરે આઉં જડેં પ મુંભઇનું કચ્છ અચાં તડેં મનહરજે ઘરે જરૂર વિઞા ઇ નીમ. ગોવંધભાજા હિકડ઼ા માસી વા,સે અવાર નવાર ઇનીજે ઘરે અચેં.હિન માસીકે ગામ સજેજી ચિંધા.સે ગામ સજેજી પુછા ગુણવંતી વટ કંધે અલાર મલારજી ગાલિયું ખપે ને ગુણવંતીકે અચે કટાડ઼ો ઇતરે હુંધો….ઇં….મુંકે ખબર નાય એડ઼ા ટૂંકા જભાભ વારે ઇ માસીકે ગડ઼ ન વે.આખર કટાડ઼ીને ગુણવંતી મથલે ભોંતે જ વિઠો જો ચાલુ કેં ઇતરે માસી સામે વિઠેજો વારો ન અચે પોય ત માસી જિડાં વિઞે ઉડાં હિકડ઼ો સુર જરૂર આલાપીએ ‘અસાંજી ગુણી વઉ મનતોરી બોરી….’

         હિકડ઼ો ડીં આઉં ને મનહર ગાલિયું કંધે વિઠાવાસી તિડાં ત મનસુખજી ટેંણકી સંતુડી ગોંખમેં ઉભી વિઇ ઇન સેરી વરધે માસીકે ડિઠે ઇતરે ગોખજો કઠોડ઼ો જલે નચેલાય મંઢાણી ને ચેંતે ‘એ…ડોસી…આવઇ….ડોસી…’

       મનહર મુંકે ચેં ‘હલ તોકે નાટક વતાઇંયા’ ઇં ચેં ત અસી બોંય ડાધરેજી પેલી પગુઠીતે વિઠાસીં.માસી ઘરમેં પગ ડિંનો ત સંતુડી બ ચાકરા ખણી આવઇ ને સામે સામે રખેં.માસીજે હથમ્યાંનું લઠ ગિની ખૂણેમેં રખધે ચેં

(more…)

કારી ટીલી (૨)

માર્ચ 10, 2015

khuwo

‘કારી ટીલી’ (૨)

           (વે અંકથી અગિયા) બે ડીં કિંક કમ લા કપુરચંધ રામનગર વ્યો ને તલકસી હાફિસજો કમ કંધો વો.કપુરચંધ પુઠમેં રખધો વો સે મુડલ ચુડલ ઓસિકો થાપા હણી સરખો કરે તલકસી રખેંતે ત ઓસિકો રખેજે ઠેકાણે ગાધલે હેઠ કીંક લકાયને રખેમેં આયો આય એડ઼ો આભાસ થીધેં ગાધલો ઉપાડે ને નેરે ત હિકડ઼ી ડયરી હથ લગી.પના ઉ્થલાઇંધે તલકસીજી અખ ફાટી રિઇ ને હેબત સે ઇનજો હથ મોંતે રઇ વ્યો સે ઉડા અચલ બાપુ ડિઠો ઇતરે પુછ્યોં

‘કુરો ગાલ આય તલકસી…?’ઇની તલકસીજે હથ મિંજા ડાયરી ગિની પના ઉથલાયને નેર્યા પ કીં કલ ન પિઇ ઇતરે પુછ્યો

‘કુરો ગાલ આય તલકસી કુરો આય હિનમેં ક આંકે હિતરી મિડ઼ે હેરત થઇ..?’

‘બાપુ હી વડો કબાલો આય પ કુરો આય સે પધરો કરે લા આઉં ચાં તી કેણું પોંધો’

‘હા..બોલ આઉં કુરો કરિયાં..?’

        તલકસી બાપુકે મિડ઼ે વિગતવાર સમજાય.અઠવાડો રિઇને રામનગરથી કપુરચંધ પાછો આયો ત બાપુ ઇનકે સડાયોં

‘હુકમ બાપુ…’હથ જોડે બોરી નિંણાઇસે કપુરચંધ ચેં ત બાપુ મનોમન ચ્યોં સાલા ગિલિન્ડર ભેંસા લુચ્ચા સિયાડ઼ નાટક ત ખાસો કરે બુજેંતો

‘કપુરચંધ રામનગર વિઞોતા તડેં હોટલમેં રે જી મુકે મજા નતી અચે મુંજો વિચાર આય ક રામનગરમેં હિકડ઼ો ભંગલો ગિની ગિનો ત કીં?’

‘આંજો વિચાર ખોટો નાય બાપુ..’

 ‘ત સવારે જ ઉપડી વિઞો રામનગર ને કર્યો ગોત ભલે અઠવાડો લગી વિઞે પ કમ પુરો કરે ને જ પાછા અચિજા’

‘હુકમ બાપુ આઉં કાલ જ વિઞાતો ને ગોત કરીયાંતો’

         સજો અઠવાડો બાપુજે ખરચે મોજ મજા ને વધારેમેં રામનગરમેં મુંજો ભંગલો બાપુકે મોં મંઙઇ કિમતસે પધરાય સગાધો એડ઼ા વિચાર કંધે કપુરચંધ પિંઢજે આસનતે આયો પ તલકસીતે પિંઢજો રાજીપો ડિસાજે ન તેં લા મોં ગંભીર કરે કિયાડી ખનેરીંધો પિંઢજે આસનતે વિઠો.

‘કુરો થ્યો સાયેભ બોરા મુંજલ લગોતા…?’મિડ઼ે ગાલજી ખબર હુંધે છતાં તલકસી પુછે

‘અડે…હી રામનગર ને ધરમપુર વિચમેં ધક્કા ખેંધે થકી રાંતો.હજી અજ જ રામનગરનું આયો અઇયા ને પાછો કાલ વિઞેજો આય ને સે પણ કમ ન પતે તેં લગણ ઉડાં જ રોકાણું ખપધો’હિકડ઼ો વડો નિસાકો વિજી કપુરચંધચેં

‘એડ઼ો સે કુરો કમ પ્યો આય આઉં કીં મધધ કરીંઆ?’

‘ના હી ત મુંજે કરમમેં લખલ ઇતરે મુંકે જ પાર ઉતારેજો આય’

‘પ કીંક સમજાજે એડ઼ો ચો ન…’તલકસી ચેં

‘હી બાપુકે હોટલમેં રેજી મજા નતી અચે ઇતરે રામનગરમેં ઇની લા ભંગલો ગોતેજો આય’

‘હં…હં….’

‘આઉં કાલ જ પાછો રામનગર વિઞાતો એકાંધો અઠવાડો લગધો ત અઇ હાફિસ સંભારીજા’ચઇ કપુરચંધ વ્યો ને પિંઢજી કકરિયું ગોઠવે લા મંઢાણો

*****

(more…)

કારી ટીલી

માર્ચ 8, 2015

khuwo

કારી ટીલી

         સિવાંગીજી કોલેજ પુરી થીધે રજા પિઇ વિઇ.તેંજી ખુસિયાલીમેં મિડ઼ે જેડલું ભેરી થિઇયું.ખેણ પીણ પ્વા કડાંક ઘૂમણ વિઞે લા વિચારણા હલઇતેગામ ત સિવાંગી ચેં હેર મુંજે ગોઠ ધરમપુર હલોં ઉડા અસાંજે ગોઠજે ગિરાસિયેજી વાડીજો તાજો ભાભ ખેણજો રાજીપો બોરો થીધો.નક્કી થ્યો તીં મિડ઼ે જેડલું ધરમપુર વિઞણ તૈયાર થઇયું.

             ધરમપુરમેં સિવાંગીજા ઘરભંગ અધા ગિરાસજા કારભારી વા.ઇનીજે ભંગલે વટ ગાડી અચી ઉભી ત સિવાંગી પપ્પા…પપ્પા…કંધી ઘરમેં ધોડઇ ત સામે જ ઘરજો નોકર સિવરાજ ધોડધે બારા આયો.

‘અરે…સિવુ ધી તું…? સાયેભ ત હાફિસજે કમે રામનગર વ્યા અઇ…તોજો ઓયડ઼ો મું બ ડી મોર જ છંઢ છુંઢ કરે રખ્યો આય તી મેમાણે જા ઓયડ઼ા પ છંઢ છુંઢ કેલ અઇ હલો…’ચિઇ સિવરાજ ચાવી જો જુડ઼ો ખણી મોર થ્યો.મિડ઼ે પિઢજો સામાન સતર રખી તાજી માજી થિઇ બાર આવઇયું ને નાસ્તા પાણી થે પ્વા ઘૂમણ નિકરઇયું.ગિરાસજી વાડી કોરા વેંધે રસ્તે અચેલ અવાવરૂ વાય ઉર્યા અચિંધે અસોસાર મથે ફિરી વિઞે એડ઼ી છટારી છટ અચણ મંઢાણી.મિડ઼ે પિંઢજી પાકિટ મિંજા રૂમાલ કઢી નકતે ધાબ્યો ત સિવાંગીજી જેડલ મંધિરા પુછે

‘સિવાંગી હી છટ….?

‘લગેતો હુન અવાવરૂ વાય મિંજા અચેતી.અસલમેં હેરજે ગિરસધરજા અધા હી વાય હિકડ઼ે ડુકાર વરેમેં ખોધાયો વો.સજો ગામ હિન વાયજો પાણી પીંધો વો પ હિકયાર બ ગોધેજી સાઠમારી થઇ ને બોય વાયમેં પિઇ મરી વ્યા તડેંનું હી છટારો પાણી કોય પીએ નતા મિડ઼ે વાડીજી વાયજો પાણી પીએતા.ભનવા જોગ આય કો જીનાવર વાયમેં છણી પ્યો વે.અઇ મિડ઼ે હિડાં જ ઉભિયો આંઉ નેરે અચાં’ચિઇ પિંઢજી પાકિટમિંજા અંતર ને રૂમાલ કઢે.અંતર રૂમાલતે છંઢે નક મથે રખી સિવાંગી વાય વટ આવઇ જ વાયમેં નજર કેં ત વાયમેં લટકધા ત્રે મડ઼ા ડિસી ‘હાય રામ….’ઉબરાડ વિજધે પડથાર વટ ઢકરજીને પખડજી વિઇ.મિડ઼ે જેડલું વાય કોરા ધોડઇયું ને વાયમેં લટકધા ત્રે મડ઼ા ડિસી ઇ પ હેબત ખાઇ વિઇયું.મંધિરા ને વિસાખા સિવાંગીકે ઉપાડે ને વાટ વિચ અચલ વડજે ઝાડજે ઓટે તે સુમારે હિડાં હુડાં નેરણ મંઢાણિયું ઇતરે મેં હિકડ઼ી બાઇ પાણી ભરેને આવઇતે ઉનકે ઊભી રખી પાણી મઙી સિવાંગીજે મોંતે છંઢયો.સિવાંગી જરા ભાનમેં આવઇ ત ઉન બાઇ પુછે

‘કુરો થ્યો…તું ત ઉ કપુરીયેજી નીંગરી અઇયે ન?’

‘ભો….માસી હુન અવાવરૂ વાયમેં લટકધા ત્રે મડ઼ા ડિસી આઉં ડપજીને ઢકરજી વિઇસે’સિવાંગી વાય કોરા હથ ધ્રગાય ચેં

‘કુરો ગાલ કરીએ’તી…..?’હેલ ઓટે તે રખી ઉ બાઇ વાય કોરા વિઇ ને વાયમેં નજર કરે પાછી અચી ચેં “હી ત જેસંગજી ઘરવારી સોમા ને ઇનજે બ ટાબરજા મડ઼ા અઇ’

‘અઇ સુઙણોતા માસી…?’

‘ન ત કુરો આઉં કી ચરઇ નાય થિઇ રિઇસે હુઇયે ઇનીજા નાં ગિનાતી…?’ 

‘ત હલો ચાવડીમેં ખબર કરીયું…’ચિઇ સજો ઘેરો ઉપડયો ચાવડી ડીયાં.     

‘હાં..બોલો કુરો કમ આય…?’સામે વિઠલ ધિલાવરસિંહ પુછે

‘ગામજી સીમમેં અવાવરૂ વાય આય તેમેં ત્રે મડ઼ા લટકેંતા…’

‘કુરો ગાલ કર્યોતા…?’ચોંધે ધિલાવરસિંહ ઊભો થિઇવ્યો ત હવાલધાર પ ખભરધાર થઇ વ્યા.

‘અસાંકે ત પાણીજી હેલસે બાઇ મિલઇ વિઇ સે ચેં ક હી મડ઼ા જેસંગજી ઘરવારી સોમા ને ઇનજે છોકરેજા અઇ’

             મિડ઼ે સજો હાયડ઼ો પાછો વાય વટ આયો મડ઼ા બાર કઢેમેં આયા પંચનામું થ્યો ને સાક્ષી તરિકે સિવાંગી ને મંધિરા સઇ ક્યો.ચાવડી તે અચીને વડી હાફિસકે ખબર કે મેં આવઇ.મડ઼ેજી તપાસ લાય રામનગરથી ગાડી મંગાયમેં આવઇ ઇ અચે તેનું મોંધ ત ગોઠમેં હો હા થિઇ વિઇ ને મડ઼ા નેરણ ગોઠ સજો ભેરો થ્યો.

‘જેસંગ પાછો થ્યો તેંકે બ મેણાં પ નાય થ્યા ને હી….?’

‘વિચાડી કરે પ કુરો ખેતર ખેડણાં ઇ કીં બાઇ માડ઼ુજા કમ નઇ તોંય….’

‘જરૂર કોક અજુગતો ભના ભન્યો હુંધો ઇન સાથે…’

‘લગે ત ઇંજ તો નકાં કોય હીં મરી ન વિઞે…’

‘પ…ઇનમેં છોરા….?’

‘જરૂર કોક ખુટલસે ડપજી વિઇ હુંધી…’

‘હા…હા..લગે ત એડ઼ો જ તો…’

       સિવાંગી ને ઇનજી જેડલું ઉન જ સિંજા ટાણે હોસ્ટેલમેં વિઞણ પાછી હલઇ વિયું.રામનગર તા મડ઼ા પાછા આયા ને અડોસ પાડોસજા ભેરા થિઇ અવલ મજલ પુજાયોં.ગાલ વા ખણી વ્યો ને વખત ગુધરધે ઇન ગાલ મથે રજ ચડ઼ધે ગાલ ભુલાઇ વઇ.

*****

(more…)

“રંગ હથમેં”

માર્ચ 5, 2015

rang

“રંગ હથમેં”
(રાગઃ રંગ બરસે ભીગે ચુંનરીઆ……)

સાંખીઃ રંગ હથમેં ખણીને હોરી રમો રંગ હથમેં…..હો
ઉડાયો અભીલ ગુલાલ
રંગ્યો અભકે લાલમલાલ…હો…સજણ
મુંજા સાજણા….હો
રંગ હથમેં ખણીને હોરી રમો રંગ હથમેં(૩)

કારી કુંવારી કે પીળી ભનાયું(૨)
ગોરીકે લાલમલાલ સોંજી કરે મખમેં… … .રંગ હથમેં

(more…)

અતિજી ગતિ

માર્ચ 2, 2015

wheel

અતિજી ગતિ

અતિજી માડ઼ુ ચેંતા નતિ વે ગતિ

જી વિચાર કયો તીં મુંજી પે મતિ

ઉ ડીં ઉલીવ્યા મોએલ ધણી પ્વા

હાણે ચડી કાઠ કો ન થિએ સતિ

મુસીભત કે નોતરે ને પો અઇ ચો

(more…)