અતિજી ગતિ

wheel

અતિજી ગતિ

અતિજી માડ઼ુ ચેંતા નતિ વે ગતિ

જી વિચાર કયો તીં મુંજી પે મતિ

ઉ ડીં ઉલીવ્યા મોએલ ધણી પ્વા

હાણે ચડી કાઠ કો ન થિએ સતિ

મુસીભત કે નોતરે ને પો અઇ ચો

રખ્યા કઇજ તું હાણે હુડમાન જતિ

વિગર વિચારે પોખ કે કુરો વરે ચો

કુણમી જ ડાઓ થીએ જડે અચે કતિ

સચ વે સે સચ જ રે કૂડ નં ઇ થીએ

ભલે લખ કયો અઇ અંજી અખ રતિ

ચાવડ઼ી સડાય સે હાણે કુરો વરધો

મામલો પ જુકો વો સે વ્યો વે પતિ

‘ધુફારી’ચે અંધારેમેં પ્યા અઇ આજકો

કુરો વરે ટાણેસર થીએ ન જ બતિ

૨૦-૦૨-૨૦૧૫

 

 

 

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: