કારી ટીલી (૨)

khuwo

‘કારી ટીલી’ (૨)

           (વે અંકથી અગિયા) બે ડીં કિંક કમ લા કપુરચંધ રામનગર વ્યો ને તલકસી હાફિસજો કમ કંધો વો.કપુરચંધ પુઠમેં રખધો વો સે મુડલ ચુડલ ઓસિકો થાપા હણી સરખો કરે તલકસી રખેંતે ત ઓસિકો રખેજે ઠેકાણે ગાધલે હેઠ કીંક લકાયને રખેમેં આયો આય એડ઼ો આભાસ થીધેં ગાધલો ઉપાડે ને નેરે ત હિકડ઼ી ડયરી હથ લગી.પના ઉ્થલાઇંધે તલકસીજી અખ ફાટી રિઇ ને હેબત સે ઇનજો હથ મોંતે રઇ વ્યો સે ઉડા અચલ બાપુ ડિઠો ઇતરે પુછ્યોં

‘કુરો ગાલ આય તલકસી…?’ઇની તલકસીજે હથ મિંજા ડાયરી ગિની પના ઉથલાયને નેર્યા પ કીં કલ ન પિઇ ઇતરે પુછ્યો

‘કુરો ગાલ આય તલકસી કુરો આય હિનમેં ક આંકે હિતરી મિડ઼ે હેરત થઇ..?’

‘બાપુ હી વડો કબાલો આય પ કુરો આય સે પધરો કરે લા આઉં ચાં તી કેણું પોંધો’

‘હા..બોલ આઉં કુરો કરિયાં..?’

        તલકસી બાપુકે મિડ઼ે વિગતવાર સમજાય.અઠવાડો રિઇને રામનગરથી કપુરચંધ પાછો આયો ત બાપુ ઇનકે સડાયોં

‘હુકમ બાપુ…’હથ જોડે બોરી નિંણાઇસે કપુરચંધ ચેં ત બાપુ મનોમન ચ્યોં સાલા ગિલિન્ડર ભેંસા લુચ્ચા સિયાડ઼ નાટક ત ખાસો કરે બુજેંતો

‘કપુરચંધ રામનગર વિઞોતા તડેં હોટલમેં રે જી મુકે મજા નતી અચે મુંજો વિચાર આય ક રામનગરમેં હિકડ઼ો ભંગલો ગિની ગિનો ત કીં?’

‘આંજો વિચાર ખોટો નાય બાપુ..’

 ‘ત સવારે જ ઉપડી વિઞો રામનગર ને કર્યો ગોત ભલે અઠવાડો લગી વિઞે પ કમ પુરો કરે ને જ પાછા અચિજા’

‘હુકમ બાપુ આઉં કાલ જ વિઞાતો ને ગોત કરીયાંતો’

         સજો અઠવાડો બાપુજે ખરચે મોજ મજા ને વધારેમેં રામનગરમેં મુંજો ભંગલો બાપુકે મોં મંઙઇ કિમતસે પધરાય સગાધો એડ઼ા વિચાર કંધે કપુરચંધ પિંઢજે આસનતે આયો પ તલકસીતે પિંઢજો રાજીપો ડિસાજે ન તેં લા મોં ગંભીર કરે કિયાડી ખનેરીંધો પિંઢજે આસનતે વિઠો.

‘કુરો થ્યો સાયેભ બોરા મુંજલ લગોતા…?’મિડ઼ે ગાલજી ખબર હુંધે છતાં તલકસી પુછે

‘અડે…હી રામનગર ને ધરમપુર વિચમેં ધક્કા ખેંધે થકી રાંતો.હજી અજ જ રામનગરનું આયો અઇયા ને પાછો કાલ વિઞેજો આય ને સે પણ કમ ન પતે તેં લગણ ઉડાં જ રોકાણું ખપધો’હિકડ઼ો વડો નિસાકો વિજી કપુરચંધચેં

‘એડ઼ો સે કુરો કમ પ્યો આય આઉં કીં મધધ કરીંઆ?’

‘ના હી ત મુંજે કરમમેં લખલ ઇતરે મુંકે જ પાર ઉતારેજો આય’

‘પ કીંક સમજાજે એડ઼ો ચો ન…’તલકસી ચેં

‘હી બાપુકે હોટલમેં રેજી મજા નતી અચે ઇતરે રામનગરમેં ઇની લા ભંગલો ગોતેજો આય’

‘હં…હં….’

‘આઉં કાલ જ પાછો રામનગર વિઞાતો એકાંધો અઠવાડો લગધો ત અઇ હાફિસ સંભારીજા’ચઇ કપુરચંધ વ્યો ને પિંઢજી કકરિયું ગોઠવે લા મંઢાણો

*****

               હિડાં તલકસીજે પ્લાન મુજબ હિકડ઼ો નિવૃત ઓડીટર સડાયમેં આયો ઇન ચોપડા ઓડીટ કેં ને જિકી ચેં સે સુણી બાપુ ને તલકસી ચકરી ખાઇ વ્યા.ઘણે ખેડૂજા ખેતર બાપુ વટ ગિરવી પ્યા વા ઇન સામે ઇનીજો અનાજ ૨૫૦ રૂપિયા ગુણીજે હિસાભે ગિનાધો વો ને થોકબંધ વેપારીકે ૬૦૦ રૂપિયા ગુણીજે હિસાભે વિકણેમેં અચીંધો વો પ અસલમેં ૧૦૦૦ રૂપિયા ગુણીજે હિસાભે વિકણેમેં અચિંધોવો જે મિંજા રૂપિયા ૬૦૦ બાપુજે ખાતેમેં જમા કરેમેં અચિંધાવા ભાકીજા કારી ભજારજા રૂપિયા ૪૦૦ કપુરચંધ પિઢજે ખુંચેમેં સેરીધો વો જેંજો હિસાભ કપુરચંધજી લકાયલ ડાયરીમેં વો.હી મિડ઼ે પુરો થીંધે તલકસી ચેં

‘બાપુ હી કપુરચંધ કેડીખર કિતરે ખેડૂજી ઘરવારીએ કે પિંઢજે રખલ ગુંઢે વટા હેરાયને પિંઢજે હવસજો સિકાર ભનાય આય ને ધમકી પ ડિને આય ક મોં ખોલીધા ત વ્યાજ નાય ભરાણો ઇન કારણસર આંજો ખેતર જપત કેમે અચિધો ને આંજી બાયડી ને છોરેંજી ખેર નાય ઇતરે ઇન બોજ હેઠ ધબજેલા ખેડૂ વિચાડ઼ા કીં કુછયા નિઇ.હેર વાયમેં લટકીને પિંઢજો ને છોરેંજો આયખો ટૂંકાઇધલ જેસંગજી ઘરવારી પ હિન કપુરચંધજી હલકટ માંગણી જે હિસાભે જ પગલો ભરે વેં. પાંજે ખીમલે ખવાસ વટા સોમા અફિણ ગિની વિઇ મોરનું છોરેંકે અફિણ પિરાય ને પોય પિંઢ પી આપઘાત કેં.હી ભના ભન્યો તેંજે અગલે ડીં સંજા ટાણે ઇનીજી ગાતમેં આઉં નિકર્યોસે ને જેસંગજે ઘર વટા વટાણુંસે તડે મું ઇનજો અવાઝ સુણી ઉડાં જ જંજકીર્યોસે ઇ ચોંધો વો ક મુંજી ગાલ મઞી વિઞ તોકે રામનગરમેં મુંજે ભંગલેતે રાજરાણી વારેજી રખધોસે સીધી રીતે મઞી વિઞ નકા મુંજા માડુ તોકે ને તોજે છોરેંકે ઉપાડે વેંધા ન પતો પ નઇ લગે ક કિત વ્યા.હીં ત આંઉ ન બોલા બાપુ પ અઠવાડે મોર કપુરચંધ મુંજી છોરીકે નજરાય આય’

‘મતલભ હેન કપુરીએ ઇતરા નાણા ઉસેડે આય ક ઇન મિંજા રામનગરમેં પિંઢજો ભંગલો પ ભનાય આય ઇં..?’ચિઇ છટકીને બાપુ ત્રાડુકયા.

*****

 બાપુ તરત જ જીપ ખણીને રામનગર વિઞણ રવાના થ્યા.રામનગર ચાવડીતે વિઞી ફોઇધાર વટ કપુરચંધ વિરૂધ પૈસેજા ઘોટાડ઼ા,ધરમપુરજે ખેડૂએકે સતાપે લા ને ઇનીજી ઘરવારીકે પિંઢજે હવસજો સિકાર કેજે ગુનેજી ફરિયાધ લખાયોં.તલકસીજે ડીનલ કપુરચંધજે ભંગલે તે પોલીસ છાપો મારે તડેં કપુરચંધ મોજસે મીઠે વારી ભધામું ખેંધો ધારૂ પિંધોવો.બાપુ ને ફોઇધારકે ભેગા ડિસી ઇનજા મોતિયા મરી વ્યા.જરાક ગેંગેંફેંફેં થિઇ વ્યો પ બાપુ જડેં ખાતેમેં ગોટાડ઼ેજા કાગરિયા વતાયોં તડેં ધોડીને બાપુજા પગ જલે કરગિર્યો

‘આઉં ભાન ભુલી વ્યો વોસેં બાપુ મુંકે માફ કર્યો…માફ કર્યો’

‘પર્યાથી ભેંસા ભેસરમા…નાલાયક…ચોર…લંપટ’કોપસે ધુબધા બાપુ ત્રાડ વિજી કપુરચંધકે લત મારે છૅટે ફિગાયોં.પોલીસ છાપો મારેંવે તડે તપાસ કંધે તિજોરી મિંજા પંજ કિરોડ રૂપિયા રોકડા ને બ્યા સોનજા ધાગિના હથ લગા.કપુરચંધ કઇક ગુના કેં વે ઇન હેઠ ગુના ધાખલ કરે બેડી-ડસકલા વિજી જેલમેં પુર્યો.બે ડીં છાપેમેં વિગત વાર હીન કુટણપેજા સમાચાર છાપાણા ઇન છાપેજી હિકડ઼ી નકલ મંધિરા સિવાંગીકે ડીને સે વાંચીધે સિવાંગી હેબત ખાઇ વિઇ ને હિકડ઼ી ટેક્ષી કરે રામનગર આચી જેલમેં કપુરચંધકે મિલઇ ઇનકે ડીસી મગરજે આંસુ રૂંધે કરગીરીને કપુરચંધ ચેં

‘ધી મુંકે ફસાયમેં આવ્યો આય..’

‘ખબરધાર જ મુંકે ધી ચે આય ત મુંજો બાપા ત હી કુકરમ કરેજો ચાલુ કેં તડેં જ મરી વ્યો વો. ભેજાર ને આંથી નિઢી બાઇએ સે કુકરમ કરે જેડ઼ા ગુના કે પુઠિયા પ અઇ આંકે અપાપ ચોતા.અઇ ત બાપાજે નાં તે કારી ટીલી અયો….હા..ક…થૂ’કપુરચંધજે મોંતે થૂકે સિવાંગી જેલ બારા હલઇ વિઇ.(પુરી) 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: