હાજીપીર

hajipeer

હાજીપીર

હાજીપીરજો ઉરસ લગો આય હલો હાજીપીર;

સલામ ઇનજે ભરે લા ભાવર હલો હાજીપીર

રણકંધીતે ધરગાહ જેજી ઇ આય હાજીપીર;

સેન્દ્રાણેજો આય વડો સેનસાહ વલી હાજીપીર

ગરીભજી ગોં લા સહાધત વોરે ઇ વો હાજીપીર;

ઇન ઓલિયેજી સલામ ભરે લા હલો હાજીપીર

ખલક મિંજાનું મુરીધ અચે કર ધરિયામેં વીર;

ચાડીકે કો પગપારા વેંતા ઇં અચેંતા હાજીપીર

મુરાધ મનમેં કરે મેંગા લા અચેંતા હાજીપીર;

મુરાધ પુરી થીંધે સલામ કે અચેંતા હાજીપીર

અભ ડીંયા હથ ઉંચા રખી પરભુ ચે હાજીપીર;

મુંજી મુરાધ પુરી કરીજે અય તું ઓલિયા પીર

૧૯-૦૩-૨૦૧૫

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: