હલઇતે જમાર

kutto

હલઇતે જમાર

મુવેલ અભરખે મિલણું ઇં હલઇતે જમાર;

વિગર ફોગટ પો સિલણું ઇં હલઇતે જમાર

ખલકજે વેવાર લા હલણું આય જરૂરી;

પ હલે ખાતર હલણું ઇં હલઇતે જમાર

સગેંકે ધોસ્તારેકે ત મિલે વિગર કીં હલે;

પ મિલે ખાતર મિલણું ઇં હલઇતે જમાર

મરજી વે ક નવે ગાલાઇધે ખિલણું ખપે;

પ ખિલે ખાતર ખિલણું ઇં હલઇતે જમાર

હેકાવે હિલો અચે ક હિન જીયણ જો કુરો;

‘ધુફારી’ચે કુતે સઉ ટિલણું ઇં હલઇ તે જમાર

૩૧-૦૩-૨૦૧૫

‘ધુફારી’ચે કુતે સઉ ટિલણું ઇં હલઇ તે જમાર

૩૧-૦૩-૨૦૧૫

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: