સિસવિસ મ કર

vichar

સિસવિસ મ કર

કુરો થ્યો,કીં થ્યો,કુલા થ્યો સિસવિસ મ કર;

છડ ને વિઞીને ખડમેં પ્યો સિસવિસ મ કર

સની સની ચોરઇ કંઇધલ ચિભડ઼ ચોર ચોવાજે

ઇ કિડાંનું ચિભડ઼ ચોરાય વ્યો સિસવિસ મ કર

કુત્તેકે કેડ઼ી તકડ઼ વેતી અસોસાર પ્યો ધોડ઼ે;

એડ઼ો સે કેડ઼ો કમ રઇ વ્યો સિસવિસ મ કર

કુતે વિટારેલ છાય વિઇ ભુલસે કેર પી વ્યો;

પો ઇન નરજો કુરો થ્યો સિસવિસ મ કર

ગડોડ઼ે કે તાવ અચે કિત એડ઼ી ગાલ સુણીને;

કિન ગાલસે તાવ અચી વ્યો સિસવિસ મ કર

જડેં ડિસો અખિયું મુંચે મિની કો ખીર પીએતી;

ઇનકે ભલા ઇં કેર ચિઇ વ્યો સિસવિસ મ કર 

કેંજા વા કાલા ને કેંજા થિઇ વ્યા કપાસિયા ;

પો કપા કેર કડેં ખણી વ્યો સિસવિસ મ કર

કેંજીક ઇ સિપરી ને કેંકે સોણે પ અચિ વિઇ;

કેં ભેરો ઇનજો લડાણો થ્યો સિસવિસ મ કર

નાલે સે ત પ્રભુલાલ વો ઇં ગામ સજો સુઙણે;

કીં કડેં ઇ ‘ધુફારી’ થિઇ વ્યો સિસવિસ મ કર

૦૪-૦૪-૨૦૧૫

Advertisements

One Response to “સિસવિસ મ કર”

  1. P.K.Davda Says:

    સિસવિસ કરણી એ માડુ જો સ્વભાવ આય !!!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: