Archive for મે, 2015

હરિયેજો હટ (૨)

મે 28, 2015

hut

હરિયેજો હટ (૨)

(વે અંકનું આગડ઼) બે ડી કંઠે તે અસલમ કે કોઠેને વ્યો.અસલમજો ઓરખીતેજી લાંચ નુરાણી ને માલ ખણી કચ્છ આવ્યો.માલ હરીજી બાજુ વારી ખાલી ધુકાનમેં ઉતર્યો.તાળો મારેને પાછો કરાંચી અચી ઘર વિટે ને લખાં ને કિલુ કે કોઠે કચ્છ આવ્યો.ચાર ડી રિઇને ધુકાનમેં ફરનીચર ભનાય જો ચાલુ કે ને ધુકાન ચાલુ થિઇ વિઇ.ધુકાન ત હલી પિઇ સે અભર્યા ભરાણા.કિલુ પ કોલેજ મેં ભણ્યો ને સારી સરકારી નોકરી મિલી વિઇ.ઇન પ્વા એકાંધે વરે રિઇને હિકડ઼ો ડી થડ઼ે તે વિઠે વિઠે જ હરી કંધ ઢારે છડેં

‘કાકા પૈસા ગિનો…’ડેવો ગિરાક કે માલ ડિઇ પૈસા ગિનણ ચેં પ જભાભ ન મિલધે ઇન હરીજો ખભો જલે ત ઇ હિકડ઼ે ડિયાં વોરી પ્યો.

‘કાકા…..’ડેવે જી ઉબરાડ સુણી બાજુ મિંજા ચુની ધોડ્યો પ હરી ત મરીવ્યો વો.મૈયત ઘરે ખણી આયા. બરફજી પાટ તે હરીકે સુમારે મુંભઇ રોંધે પુતર પેમુ કે તાર ક્યોં પ ઇન જભાભ વારે હિડાં મુંકે રજા મિલે ઇ નાય આઉં નઇ અચાં.આખર નનામી બંધાણી ને ગામમેં હરી ગુજારેવ્યો સુણી ઇન મોં કઢે માડ઼ુજી કાણમેં ગામ સજેજા વેપારી ને ઓરખિતા પારખિતા આયા.ડેવે ચી કે આગ ડિને.મુલાં કે લખાં સંભારે ગિડ઼ે ને ડેવો હરીજો હટ સંભારે ગિડ઼ે.

     બારો મેણા નીકરી વ્યા હિકડ઼ો ડી મુલાં ડેવે વટા પેમુ કે કાગર લખાય ક જીરા જીરે મુંકે મુંભઇ નેરણી આય ત તું મુંકે કોઠે વિઞ.પેમુ ચંધાકે કાગર વતાય પિઢજી મરજીજી માલિક ચંધાકે મુંલા હિડાં અચે ઇ પસંધ ન વો ઇતરે ઇન કારસો ઘડ઼ે પેમુ વટા કાગર લખાય ક મું હેર જ ઘર ભધલાયો આય ઇનમે અસી ઠરી ઠામ થીયું પોય તોકે આઉં અચીને કોઠે વેંધોસે.

       બે ડીથી ચંધા ગામમેં ફરણ મંઢાણી ને હિકડ઼ી પંજ માડ઼જી ભેણીમેં પાંચમેં માડ઼તે હિકડ઼ો ઘર ભાડે રખેં. ઉડાં ખપ પુરતી ઘર વખરી પુજાયમેં આવઇ ને પોય પેમું સાધા અજોતા લુગડા પેરે મુંલા કે કોઠે લા કચ્છ આયો ને ચાર જોડી લુગડા વીજી મા કે મુંભઇ કોઠે આયો.ભેણી વટ ઉભલ રેક્ષાઉ વતાય ચેં (more…)

Advertisements

હરિયેજો હટ

મે 22, 2015

hut

“હરિયેજો હટ”

      વડી ભજારમેં હિકડ઼ે ચોકજે ખુણે તે હરી(હરીલાલ)જી બ ધુકાનું વિઇયું.હિકડ઼ી જુકો હરિયેજો હટ નાં સે ગામ સજેમેં જાણીતી વિઇ ને બિઇ ઇનજી બાજુમેં વિઇ ઇ ખાલી વિઇ.હરી ઇનકે તાડ઼ો મારે રખેં વેં.ધુકાન ખુણાંતી ને મોકેજે વિઇ સે ઘણે ભાડે ગિનણ તૈયાર વા પ હરી કેંકે પ ભાડે નતે ડિને.ઘણે સમજાઇધા વા ક ઠલી પિઇ આય તેં કનાં ભાડે ડિઇ ડે બ પૈસા મિલધા નં?તેમેં જજો જ રસ વો મોતીલાલકે જુકો અવાર નવાર હરીકે ચેંતે મુંકે ડે તું ચોંને તડેં ખાલી કરે ડીંધોસે પ હરી સરગિર્યો નતે.ચુનીકે ગાલજી ખબર પિઇ ત હરીકે પુછે

‘તું ધુકાન કેંકે પ ભાડે કો નતો ડીએ?’

‘ભાડે ગિનધલ ચેં ત તા તું જડેં ચોંને તડે ખાલી કરે ડીંધાસી પ જમેલો ધંધો વિંટે લા કેર તૈયાર થીએ? ને ખાલી નં કરે ડે ત આંઉં ઇનજી બાં વઢિયાં ક ટંગ પોય ચાવડીજા ધક્કા કેર ખાય? હથે કરે કુવાડો પગતે હણી કાકે મિંજા ભાતરિઓ થીણું?’

                      હરીજી ઘરવારી વિઇ મુલાં ને પુતર વો પેમું (પ્રેમજી) હિકડ઼ો જ પુતર હુંધે ચાગજો ઘુઘરો વો. હરી પેમુજા આચાર ડિસી ઘણે વેરા મુલાંકે ચેંતે પેમુ લા હી તોજો ખોટો મોહ આય ઇ કડેક તોકે જ આડો અચિંધો પ મુલાં ગેનારે નતે.

(more…)

તેંજો કુરો?

મે 14, 2015

Rose-06

તેંજો કુરો?

ઇંજ જ કોય કેંકે ગમે તેંજો કુરો?;

ધિલમેં પિઇ ઇનજે રમે તેંજો કુરો?

મિલણજો કીંક ત બાનુ પ ખપે;

ઉ ને અસીં ભેગા રમે તેંજો કુરો?

(more…)

સલેટ#

મે 4, 2015

slate

 

 

#(ડૉ.માધુરી છેડાજી હિન્ધી રચનાજો ભાવાનુવાધ કયો આય)

“સ્લેટ” 

શામ કે હોતે હી આસમાન

લીખી હુઇ સ્લેટ બન જાતા હૈ

જી ચાહતા હૈ કિ,

ઇસ પર લીખી હુઇ હો કોઇ

ગુલાબી આંખોકી રસીલી ગાથા

                         પર યહાં મીર ઔર મીરાંકી કવિતાએં                        

ભરે બાદલો સી ડબડબાતી હૈ

ઔર દેખતે દેખતે

(more…)