તેંજો કુરો?

Rose-06

તેંજો કુરો?

ઇંજ જ કોય કેંકે ગમે તેંજો કુરો?;

ધિલમેં પિઇ ઇનજે રમે તેંજો કુરો?

મિલણજો કીંક ત બાનુ પ ખપે;

ઉ ને અસીં ભેગા રમે તેંજો કુરો?

કિડાં વિઞા ને કુરો કેણું કેર ચે;

સિપરી હુંધે કીં નં ચેં તેંજો કુરો?

ધિલજી ખુસી ઉધારી ખણી વ્યા;

હાણે ભાકાત નાય કીં તેંજો કુરો?

ડુખ મિડ઼ે ભેરા થિઇને ભીંસીએતા;

ન ખમે ધિલ ભાર હી તેંજો કુરો?

ગુપત હી ગાલ વિઇ ‘ધુફારી’જી

આઉં જાણા તું ને પ્રભુ તેંજો કુરો?

૧૯-૦૪-૨૦૧૫

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: