હરિયેજો હટ

hut

“હરિયેજો હટ”

      વડી ભજારમેં હિકડ઼ે ચોકજે ખુણે તે હરી(હરીલાલ)જી બ ધુકાનું વિઇયું.હિકડ઼ી જુકો હરિયેજો હટ નાં સે ગામ સજેમેં જાણીતી વિઇ ને બિઇ ઇનજી બાજુમેં વિઇ ઇ ખાલી વિઇ.હરી ઇનકે તાડ઼ો મારે રખેં વેં.ધુકાન ખુણાંતી ને મોકેજે વિઇ સે ઘણે ભાડે ગિનણ તૈયાર વા પ હરી કેંકે પ ભાડે નતે ડિને.ઘણે સમજાઇધા વા ક ઠલી પિઇ આય તેં કનાં ભાડે ડિઇ ડે બ પૈસા મિલધા નં?તેમેં જજો જ રસ વો મોતીલાલકે જુકો અવાર નવાર હરીકે ચેંતે મુંકે ડે તું ચોંને તડેં ખાલી કરે ડીંધોસે પ હરી સરગિર્યો નતે.ચુનીકે ગાલજી ખબર પિઇ ત હરીકે પુછે

‘તું ધુકાન કેંકે પ ભાડે કો નતો ડીએ?’

‘ભાડે ગિનધલ ચેં ત તા તું જડેં ચોંને તડે ખાલી કરે ડીંધાસી પ જમેલો ધંધો વિંટે લા કેર તૈયાર થીએ? ને ખાલી નં કરે ડે ત આંઉં ઇનજી બાં વઢિયાં ક ટંગ પોય ચાવડીજા ધક્કા કેર ખાય? હથે કરે કુવાડો પગતે હણી કાકે મિંજા ભાતરિઓ થીણું?’

                      હરીજી ઘરવારી વિઇ મુલાં ને પુતર વો પેમું (પ્રેમજી) હિકડ઼ો જ પુતર હુંધે ચાગજો ઘુઘરો વો. હરી પેમુજા આચાર ડિસી ઘણે વેરા મુલાંકે ચેંતે પેમુ લા હી તોજો ખોટો મોહ આય ઇ કડેક તોકે જ આડો અચિંધો પ મુલાં ગેનારે નતે.

            ચુની(ચુનીલાલ) હરીજી ધુકાનજો નામાવટી વો.અસલમેં ત હરીજો ખાસ ધોસ્તાર વો.હરી ઇનકે ઇન સરતે નામું સોંપે વેં ક ઇ પગાર ગિને ત નામું કરે લા ડે. ચુની ઘણે હા ના કેં ત હરી ચેં

‘મુંજો ત ચોખ્ખો હિસાભ આય બ ભા ને ત્રિયો લેખો ભાઇબંધી ભાઇબંધી ટાણે ધંધે મેં નં હલે.ગામમેં નામાવટી હિકડ઼ો મંઙધે ઇગ્યારો મિલે સે મુંકે નતા ખપે.’

       આખર ચુની હરી નારાજ નં થીએ તેં લા હા ચેં. ચુની છુટક નામા કેં તે તીં ભેગી ધાંઇજી ધલાલી પ કેંતે.ચુનીજી ઘરવારી વિઇ લખાં(લખમી) ને બ પુતર વા ડેવો (ડેવજી) ને કિલુ(કલ્યાણજી) કિલુ વડો ને ભણેમેં હોશિયાર વો ત ડેવો ભણધો વો પ મડ મડ પાસ થીએ.મડ મડ સત ચોપડીયું ભણ્યો પો ના ચિઇ ડિને નિઇ ભણાં.ગાલ ગાલમેં ડેવેજી ગાલ નિકરઇ ત હરી ચેં ઇં કર મું વટ હાલય ડે ને બે ડીં ડેવો હરીજી હટમેં કમ કરેજો ચાલુ કેં.

       ઘર વપરાસજી સની જણસું જુકો આંકે ખબર નં વે ક કિડાં મિલધી ત હરીયેજે હટ તે જરૂર મિલે ને હરીયે વટે નં મિલે ત ગામમેં કિડાં પ નં મિલે.માડ઼ુ જણસ મંઙે ત હરી ડેવે કે ચે ફિલાણે ઠેકાણે પિઇ આય વિઞ ખણી અચ.હરીયેજો હટ ડેવેકે જાધુજી ધુનિયા લગી.ઉ જિનાત વટા અલાધીન જીકી મંઙે ને ઇ હાજર કરે ડે તીં ગિરાક મઙે ને હરી હાજર કરે ડે.હરેં હરેં ડેવો હરીજી હટજે ખુણે ખાંચરેનું ભોંઇયોં થિઇ વ્યો.

          અગિયા વેંધે ગિરાક મંઙે સે ડેવો હાજર કરે ડે.હાણે હરી ખાલી થડ઼ો સંભારે ઇનકે ડેવે કે કીં ચે જી જરૂર નતે પિઇ એડ઼ો ઇ ધુકાનજો ભોંઇયો થિઇવ્યો સે હરી ચુનીકે ચેં ત ચુની પ રાજીયાણું થ્યો ક ડેવો ભલે ભણ્યો ન પ વેપાર કંધે બુજીર્યો. હિક્યાર ચુની અચીને હરી કે પુછે

‘મુંજો ધોસ્તાર માધુ અજ હિકડ઼ો સોધો પક્કો ક્યોતે તડેં કંઠેતે મિલ્યો વો.’

‘ક્યો માધુ…?’

‘માધુ મંધરો…’

‘હા…હા સુઙણાતો ત માધુ કુરો ચેં…?’

‘મુંજી ને ઉન સેઠજી ગાલિયું સુણી મુંકે ચે ભેંસા તું હિડાં કુરો પ્યો અઇયેં મું ભેરો કરાંચી હલ ત તોકે ઉડાં ભાજાર પ વડી આય ને તોજી ગાલિયું કરેજી રીત મથા લગેતો ક, તું જરૂર ચાર આના ભેરા કરે ગિનને. તોકે કુરો લગેતો આંઉ કરાંચી વિઞા?’

‘નેર તોજો મન બુડધો વે ત ચાર ડી ફરી અચ, જ લગે ક કમ જમે ઇં આય ને જમી વિઞે ત પ્વા પાછો અચીને ભાભી ને છોરેં કે કોઠે વેજ…’

            ઘણે વિચાર કે પ્વા બ અઠવાડા રિઇને આગુટ મુંભઇનું મડઇ આવઇ તેમેં વિઇને ચુની કરાંચી વ્યોતે તડેં ઇનીજી ફરિયે વટ રોંધલ અભલા ચાચા હિકડ઼ો સંપેતરો ચુનીકે ડિનો ને ચ્યો હી અસલમકે ડીજ

‘અસલમજો સરનામું ત ડ્યો…’

‘કીં જરૂર નાય ઇ તોકે ઉડાં કરાંચીજે કંઠેતે જ મિલી વેંધો મુંજે ભા જુસાજો ટાંગો હકલેતો…’

‘પ આંઉ કંઠેતે ઉતરાં તેનું મોંધ કોક ગિરાક મિલે ને ઇ હલ્યો વિઞે ત….’

‘નઇ વિઞે મું પોસકારડ લખી હલાયો આય ઇ તોજી જ વાટ ન્યારીધો હુંધો….’ચઇ અભલા ચાચા ખિલ્યા.

           ચુની આગુટમેં વિઇને કરાંચી પુગો.કંઠે તે ઇનકે અસલમ મિલ્યો સે ચેં

‘અધાજો કાગર આયો વો ક તું અચેવારો અઇયે.હલ સામાન ડે પાણ ટાંગેમેં રખીને ગામમેં હલો’

‘પ કરાંચીમેં આઉં ત તો સિવા કેંકે ઓરખાં નતો,રે કરેજો કુરો….’

‘તું ટાંગેમેં વે તાં ખરો મિડ઼ે થિઇ રોંધો’

        બોંય ટાંગેમેં વિઠા પોય અસલમ મિડ઼ે ગામજા સમાચાર પુછે ગાલિયું કંધે. અસલમ હિકડ઼ી હિન્ધુ લોજ વટ ટાંગો ઉભો રખે.લોજજે મેનેજરકેં ચેં

‘કાકુભા હી મુંજો ધોસ્તાર આય કરાંચી પેલી વાર આયો આય ત ઇનજે રે કરે લા સગવડ કરે ડ્યો.’

      લોજમેં રૂમ મિલી વિઇ ઉડાં સામાન રખી ને અસલમ ચુનીકે વડી ભજાર કોઠે વ્યો.ઉડાં જાધવજી કે મિલાય

‘જાધુ હી મુંજો ધોસ્તાર આય ચુની કચ્છમેં ધલાલીને છુટા નામા કેં તે હાણે ઇનકે બ આના કીં ડેરાયણા સે તું મધધ કજ’

        સરૂઆતમેં ચુની કે જરા ઓથડ ઓથડ લગો પ જાધવજી ને પોય માધુ મંધરો મિલધે ઇનીજી મધધ સેં ઇનકે ચાર ઠેકાણે નામે જો કમ મિલ્યો ને ધલાલી જો કમ પ સિગ ચડ્યો.ધંધો જામી ર્યો ત ચુની કુટુંભ કે કોઠે વિઞે લા પાછો કચ્છ આયો

‘આઉં નઇ હલાં’ ડેવો ચેં

      હરી ઇનજો પરો ગિનધે ચેં ક‘ભલે મું વટ થ્યો આય.અસાં ભેરો રોંધો ને ખેંધો તું ભાભીને કિલુ કે કોઠે વિઞ’

       આખર હરી ચેં તીં ડેવો હરી વટે ર્યો ને ચુની લખાં ને કિલુ કે કોઠે ને કરાંચી વ્યો.હિડાં પેમુકે બેન્કમેં નોકરી મિલઇ ઇતરે મુલાં હિકડ઼ી ગરીબ ઘરજી છોરી ચંધા પેમુકે પેંણાય.પેમુજી ઘરવારી ડિઠે ગરીબડી લગંધી વિઇ પ જીતરી બાર ડિસાંધી વિઇ ઇન કના ગચ ઊંની વિઇ સાંવરે અચે પ્વા ઘરજી આવાધાની ડિસી પગ પસારે ને પેમુકે ધાર રે લા તૈયાર કેં.પેમુ પ ઇ ચેં તી કાવાધાવા કરેને પિઢજી નોકરી મુંભઇમેં કરાય ગિડેં.મગરજા આંસુ રુઇને પેમુ માઇતરે કે ચેં

‘બાઇ….અધા આંકે છડેને વિઞેજી મન ત નતી થીએ પ કુરો કરિયાં?’

     આખર હરી ને મુલાંજી રજા ગિની ઇ મુંભઇ આવ્યો.ઉડાં લોન ડિપાર્ટમેન્ટમેં હેડ વો ઇતરે લોન ગિનધલ વટા ટુકરી ગિનેજો ચાલુ કેં ને પોય ત ભલા ભાઇ.નિઢો બંગલો ગાડી મિડ઼ે વસાય ગિડ઼ે.

       હિડાં લખાં અચે પ્વા જાણે ચુનીકેં લખમી વરઇ ને ખાસો કમ મિલ્યોતે.ચાર વરે હાં..હાં કંધે નિકરી વ્યા.હિકડ઼ો ડી જીન ભમુંશેઠ જો ઇ કમ કંધો વો ઇનજે ઘરમેં  આગ લગી. મિડ઼ે ફના ફાતિયા થિઇ વ્યો.હાણે ઘર લા આના ખપે.ગોધામમેં માલ પ્યો વો સે ઇ પાણીજે ભાવે વિકણે લા ભમુ શેઠ તૈયાર વો પ મિડ઼ે માલ ગિને લા કો તૈયાર ન થ્યો.ચુની ભમુશેઠ ઇનજી ગરવારી કાંતા ને બ છોરા પિઢજે ઘરે કોઠે આયો.

‘શેઠ અઇ માલજી ફિકર મ કયો ઇનજી જભાભદારી મુંજી મુંતે ભરોંસો રખો મિડ઼ે ઘીજે  જે ઠાંમે ઘી રિઇ વેંધો ત્યાં સુધી અઇ હિડાં મુંજે ઘરે રો’

‘પ આઉં કિતરા ડીં તો વટ રાં…..?’

‘અગલી આગુટ કરાંચીનું કચ્છ વેંધી તેમેં આઉં વિઞાતો ને ઢિંગલેજો મેડ઼ કરે અચા ત્યાં સુધી’

     ચુની કચ્છ આવ્યો ને હરીકે મિડ઼ે ગાલ કેં ને ઇન ચેં ઇતરા નાણા હરી ડિને સે ખણી પાછો કરાંચી આવ્યો.ભમુશેઠકે ચે

‘હાં ગિનો હી પૈસા આંજા ને માલ મુંજો.’ (વધુ બે અંકમેં)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: